Energy

CTP Energy SK

2023

Download

Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 31/01/2024 Download
Informácie o IMS pre koncových odberateľov 23/12/2023 Download
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 18/12/2023 Download
Rámcová distribučná zmluva 18/12/2023 Download
Dodatok k Zmluve o pripojení do distribučnej sústavy týkajúci sa pripojenia lokálneho zdroja v odovzdávacom mieste identickom s odberným miestom 18/12/2023 Download
Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Download
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti 18/12/2023 Download
Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke elektriny 18/12/2023 Download
Súhlas vlastníka nehnuteľnosti a odberného elektrického zariadenia 18/12/2023 Download
Poučenia pre odberateľov ohľadom dynamickej ceny a inteligentných meracích systémov 18/12/2023 Download
Obchodné podmienky k združenej dodávky elektriny zraniteľným odberateľom mimo domácnosti 18/12/2023 Download
Žiadosť o pripojenie elektrického zariadenia do miestnej distribučnej sústavy 18/12/2023 Download
Technické podmienky prístupu a pripojenia k miestnej distribučnej sústave CTP Energy SK, spol. s r. o. 27/10/2023 Download
Informácie pre odberateľov o právach týkajúcich sa dostupných prostriedkov na urovnanie sporov 27/10/2023 Download
Kontrolný dotazník pre európskeho spotrebiteľa energie 27/10/2023 Download
Oznámenie o prevzatí vzorového Prevádzkového poriadku 17/10/2023 Download
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy 17/10/2023 Download

Sprievodná dokumentácia pre pripojenie do MDS

Funkčná skúška

Žiadosť O Vykonanie Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Download
Protokol O Vykonaní Funkčnej Skúšky KSN 18/12/2023 Download

Lokálny zdroj

Oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja 18/12/2023 Download
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja 18/12/2023 Download

Malý zdroj

Oznámenie o uvedení malého zdroja do prevádzky 18/12/2023 Download
Oznámenie o prevádzke malého zdroja 18/12/2023 Download
Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja 18/12/2023 Download

Prehlásenie o odchylke

Prehlásenie o spôsobe zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu a/alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny 18/12/2023 Download

Stanovisko pre účely vydania osvedčenia

Stanovisko prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy podľa § 12 ods. 5 písm. a) Zákona o energetike 18/12/2023 Download

Odkazy na zdroje informácií:

Oznámenie o voľnej kapacity zariadení na výrobu elektriny: View
Výška odvodu do NNJF: View
Výška spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu: View
Energetický mix a emisný faktor: View

Archive

Description Date Action
Ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a tarify za straty pri distribúcii elektriny platné pre rok 2024 oblasť SSD 21/12/2023 Download

Sign up to our newsletter

  Stay up to date with CTP’s latest developments, industry insights, and exclusive offers by signing up for our newsletter. Join our community and be part of the future of industrial real estate.

  Property finder

  Featured properties View All Properties

  Arrow CTP NV €16.42 CTP Icon FIND PROPERTYCircle Arrow CTP AR Is Out

  Commercial Contact

  Ivan Pastier

  Park Address

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovakia

  Get Offer

   Requirements