Photo Curator/Editor

To support our marketing team in Prague, we're looking for a person to help us keep track of all incoming visual materials (photographs) curate, keyword, and keep clean.

Contact

We’re looking for a person to help us keep track of all incoming visual materials (photographs) curate, keyword, and keep clean. You would be responsible for ingesting incoming photography from photographers, keywording, organizing, making selections and doing modest post-production on selected imagery. Additional responsibilities may include liaising with photographers to help them navigate the shoots. You will also be in a close contact with our marketing & business development teams (Group, CZ, other countries) to provide them with the photographs they need—so key is fast learning to know our parks, projects, building types etc.

Hledáme člověka, který by nám pomohl sledovat všechny příchozí vizuální materiály (fotografie), vytvářet klíčová slova a udržovat je v pořádku. Vaším úkolem bude přijímat příchozí fotografie od fotografů, vytvářet klíčová slova, organizovat, provádět výběr a mírnou postprodukci vybraných snímků. K dalším povinnostem bude patřit také spolupráce s fotografy, která jim pomůže orientovat se při focení. Budete také v úzkém kontaktu s našimi týmy jako je Marketing a Business development (v rámci skupiny, ČR a dalších zemí), abyste jim poskytli fotografie, které potřebují – klíčové tedy je rychle se naučit znát naše parky, projekty, typy budov atd.

 

We provide hands on training with our designers and team to understand what our company needs in terms of photographic content and style; after which you could work mostly on your own

Samozřejmostí je praktické školení s našimi designéry a týmem, abyste pochopili, co naše společnost potřebuje z hlediska obsahu a stylu fotografií; poté byste mohli pracovat převážně samostatně

 

We require / požadujeme:

Knowledge of photography and photo applications like adobe bridge, lightroom, photoshop and photo processing required (plus excel!). The successful candidate will have solid organizational and computer skills; EN & CZ language communication. No prior job experience in this field is required.

Požadujeme znalost fotografování a fotografických aplikací, jako je Adobe bridge, Lightroom, Photoshop a zpracování fotografií (plus Excel!). Úspěšný kandidát by měl mít dobré organizační a počítačové dovednosti; komunikovat v EN a CZ jazyce. Předchozí pracovní zkušenosti v tomto oboru nejsou vyžadovány.

 

The job is part time, and you can join as either a part time employee, with employee benefits, or as an outsource supplier on invoice. In the beginning, you would need to work with us in the office, for training, understanding our needs etc., but following a short training period, we can accommodate a flexible schedule in terms of time in the office and at home, as well as day or non-workday timeframes.

Práce je na částečný úvazek a můžete tedy nastoupit buď jako zaměstnanec na částečný úvazek se zaměstnaneckými výhodami, nebo jako externí dodavatel na fakturu. Ze začátku je třeba pracovat v kanceláři společně s týmy, z důvodu zaškolení, pochopení našich potřeb atd. ale po krátkém zaškolení se můžeme přizpůsobit flexibilnímu rozvrhu, co se týče času stráveného v kanceláři a doma, stejně jako práci ve všední dny a ve dny volna.

 

In case of interest, please share with us your CV. We will get in touch with selected candidates only.

Sign up to our newsletter

  Stay up to date with CTP’s latest developments, industry insights, and exclusive offers by signing up for our newsletter. Join our community and be part of the future of industrial real estate.

  Property finder

  Featured properties View All Properties

  Arrow CTP NV €14.94 CTP Icon PROPERTY FINDERCircle Arrow CTP AR Is Out

  Commercial Contact

  Ivan Pastier

  Park Address

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovakia

  Get Offer

   Requirements