Zásady ochrany osobných údajov zamestnancov

1 Všeobecné ustanovenia

Zaväzujeme sa rešpektovať vaše súkromie a chrániť vaše osobné údaje, čo sú všetky informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať ako jednotlivca. Tieto zásady ochrany osobných údajov zamestnancov (ďalej len "Zásady ochrany osobných údajov") opisuje, ako CTP Invest, spol. s r.o. ("CTP Invest", "Správca údajov" alebo "my") spracúva, spracováva a chráni vaše osobné údaje v súvislosti s pracovným pomerom s vami. Ako sa používa v týchto zásadách ochrany osobných údajov, "osobné údaje" znamenajú informácie, ktoré identifikujú osoby, ktorých osobné údaje spracúvame, t. j. vás alebo vašich rodinných príslušníkov, ak ste nám poskytli ich osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vás tiež informujú o vašich právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a o tom, ako a akým spôsobom ich môžete uplatniť.

Odporúčame vám, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

2 Správca údajov a kontaktné údaje

2.1 Identifikácia správcu vašich osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je CTP Invest, spol. s r.o. so sídlom Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 261 66 453, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka C 15647 ("CTP Invest").

CTP Invest je súčasťou skupiny CTP (ďalej len "Skupina CTP"). Kontaktné údaje a ďalšie informácie o všetkých spoločnostiach skupiny CTP nájdete na https://ctp.eu/contact/.

V prípade požiadaviek a/alebo sťažností týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu Privacy@ctp.eu.

 

3 Účel, právny základ, rozsah a trvanie spracovania osobných údajov

3.1 Účely a právne dôvody spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností a na uplatnenie našich oprávnených záujmov alebo na základe vami udeleného súhlasu na účely uvedené nižšie:

3.1.1  Správa pracovného pomeru - Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na účely riadenia našich zamestnancov a ich pracovnej činnosti vrátane hodnotenia, kariérneho rastu, správy miezd, odmien, prémií a iných vyplácaných súm a ich kontroly, organizácie školení, správy dovoleniek, rozhodovania o povýšení, preložení na inú pozíciu, premiestnení, stážach, disciplinárnych opatreniach a ukončení pracovného pomeru, organizovanie služobných ciest alebo firemných podujatí, sprostredkovanie komunikácie so zamestnancami, platenie daní a povinných odvodov, zabezpečovanie lekárskych prehliadok súvisiacich s prácou, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vedenie záznamov (vrátane záznamov o práceneschopnosti, pracovných úrazoch a chorobách z povolania) a plnenie oznamovacej povinnosti, vykonávanie auditov a plnenie požiadaviek dozorných orgánov alebo iných orgánov verejnej moci.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely správy pracovnoprávnych vzťahov je plnenie našich zákonných povinností ako zamestnávateľa alebo plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a vami (napríklad pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o poskytnutí príspevku). Výnimočne môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj na účely správy pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov (napríklad na účely efektívnej komunikácie s vami, vedenia internej evidencie, plánovania a analýzy).

3.1.2  Poskytovanie dávok - Osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním individuálnych výhod zamestnancom, t. j. najmä poskytovaním služobných mobilných telefónov a SIM kariet.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami a vami (napr. vaša pracovná zmluva alebo prípadne zmluva o poskytovaní benefitov) a plnenie našich zákonných povinností ako zamestnávateľa. Výnimočne môžeme vaše osobné údaje spracúvať aj z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov (napríklad na účely našej obhajobyse v akýchkoľvek sporoch týkajúcich sa poskytovaných dávok).

3.1.3  Prevádzka služobných vozidiel a inej dopravy - Osobné údaje spracúvame aj na zabezpečenie efektívneho riadenia vozového parku a iných dopravných prostriedkov (napríklad súkromných lietadiel) zamestnávateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely prevádzky služobných vozidiel a iných dopravných prostriedkov je plnenie našich zákonných povinností ako zamestnávateľa (napríklad vedenie evidencie jázd, riadne vyúčtovanie alebo poistné udalosti) alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami (napríklad zmluvy o prevádzke vozidla). Vaše osobné údaje spracúvame aj na ochranu našich oprávnených záujmov, najmä nášho záujmu chrániť majetok zamestnávateľa.

3.1.4  Ochrana majetku prostredníctvom kamerových systémov - Môžeme spracúvať záznamy z kamerových systémov, aby sme zabezpečili ochranu majetku zamestnancov a zamestnávateľa (napríklad pri vstupe do budovy). V žiadnom prípade nepoužívame kamerové systémy na monitorovanie vášho pracoviska.

Právnym základom takéhoto spracovania je ochrana našich oprávnených záujmov.

3.1.5  Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a správy IT - Spracovanie osobných údajov sa vykonáva na účely ochrany našich počítačových sietí a efektívnej správy využívania IT zdrojov zamestnávateľa.

Právnym základom takéhoto spracúvania je ochrana našich oprávnených záujmov, najmä záujem o zabezpečenie ochrany majetku a kybernetickej bezpečnosti alebo plnenie zákonných povinností.

3.1.6  Obchodné vzťahy a komunikácia s tretími stranami (najmä so zákazníkmi, dodávateľmi a orgánmi verejnej správy) - Spracovanie vašich osobných údajov môže byť nevyhnutné na zabezpečenie našich obchodných vzťahov so zákazníkmi a dodávateľmi, ako aj na účely zabezpečenia komunikácie s tretími stranami (vrátane orgánov verejnej moci).

Právnym základom takéhoto spracúvania je ochrana našich oprávnených záujmov (napríklad pri komunikácii so zákazníkmi a dodávateľmi alebo pri konaní v mene spoločnosti, podpisovaní dokumentov spoločnosti), plnenie zmluvy medzi nami a vami (najmä vašej pracovnej zmluvy) alebo tiež plnenie našich zákonných povinností (najmä pri komunikácii s orgánmi verejnej moci v prípadoch povinného poskytovania informácií).

3.1.7 Poskytovanie poistenia a vybavovanie poistných udalostí pre zamestnancov - V prípade, že zamestnávateľovi spôsobíte škodu, budete povinný túto škodu nahradiť, alebo ak ste takúto škodu spôsobili, môžeme na základe vašej žiadosti spracúvať vaše osobné údaje na účely sprostredkovania poistenia pre vás a/alebo vybavovania poistných udalostí a súvisiacej komunikácie s príslušnou poisťovňou, sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovacím maklérom a na účely efektívneho a rýchleho riešenia škôd.

To isté platí aj v prípade, že ste utrpeli škodu na pracovisku a žiadate od nás náhradu škody.V takom prípade môžu byť vaše osobné údaje odovzdané poisťovni, aby vám nahradila škodu a vyrovnala všetky súvisiace nároky.

Právnym základom takéhoto spracúvania je predovšetkým váš subjekt údajov a výnimočne a v obmedzenom rozsahu náš oprávnený záujem.

3.1.8  Prezentácia zamestnávateľa a dokumentácia firemných podujatí - Môžeme vás tiež požiadať o súhlas s použitím vašich osobných údajov na účely našej internej a externej komunikácie, organizovania podujatí pre zamestnancov a na marketingové účely spoločnosti.

Právnym základom takéhoto spracovania je súhlas dotknutej osoby a výnimočne a v obmedzenom rozsahu náš oprávnený záujem.

3.1.9  Ochrana našich záujmov v prípadných sporoch - V prípade potreby môžeme spracúvať osobné údaje aj na účely prípadného preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby našich právnych nárokov v súdnych alebo správnych konaniach.

Právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem.

Odporúčame vám, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

3.2 Rozsah spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledujúcom rozsahu:

3.2.1 Na účely správa pracovného pomeru, spracúvame:

3.2.1.1  údaje, ktoré nám poskytnete na začiatku zamestnania., najmä vaše meno a priezvisko, rodné meno a všetky ostatné priezviská, titul, rodné číslo (rodné číslo), dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mail, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, občianstvo, údaje o občianskom preukaze a/alebo údaje týkajúce sa vodičského preukazu, informácie týkajúce sa zdravotnej poisťovne (vrátane zahraničných poskytovateľov), v prípade potreby informácie o tom, že nemá záznam v registri trestov, číslo bankového účtu, fotografia, informácie o vzdelaní, meno a adresa posledného predchádzajúceho zamestnávateľa, zápočtový list z predchádzajúcich zamestnaní, identifikačné údaje vašich rodinných príslušníkov (poskytnuté na účely správneho výpočtu mzdy, odvodov a zrážok);

3.2.1.2  údaje potrebné pre mzdovú a účtovnú agendu, najmä údaje týkajúce sa miezd, dôchodkov, zrážok zo mzdy, daní, sociálneho a zdravotného poistenia v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov;

3.2.1.3  údaje požadované podľa imigračných predpisov, najmä údaje z pasu, miesto pobytu, údaje týkajúce sa pracovného povolenia a/alebo povolenia na pobyt;

3.2.1.4  údaje potrebné na plnenie iných pracovnoprávnych povinností, najmä údaje spracúvané v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti, lekárskymi prehliadkami súvisiacimi s prácou, zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a povinným školením;

3.2.1.5  údaje o pracovnej pozícii a o priebehu pracovného pomeruvrátane záznamov o dochádzke;

3.2.1.6  údaje týkajúce sa zdravia. Tieto osobné údaje budeme spracúvať výlučne na plnenie našich zákonných povinností (napr. v súvislosti s vašou zdravotnou nespôsobilosťou - napr. potvrdenie ZPS, choroba z povolania alebo pracovný úraz) alebo na základe vášho výslovného súhlasu, a to len v rozsahu, ktorý umožňujú právne predpisy.

3.2.2  Na účely poskytovania dávok, spracúvame:

3.2.2.1  vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na fakturáciu a evidenciu čerpania dávok., konkrétne firemné telefóny a SIM karty, v súvislosti s ich poskytovaním vám ako zamestnancovi.

3.2.3  Na účely prevádzky služobných vozidiel a iných dopravných prostriedkov, spracúvame:

3.2.3.1  lokalizačné a telematické údaje o pohybe služobných vozidiel, ktoré riadia zamestnanci počas ciest, ktoré zamestnanci neoznačili ako súkromné;

3.2.3.2  informácie z kariet MOL alebo prípadne z rovnocenných systémov (Shell, karty CCS atď.) pokiaľ ide o spotrebu paliva;

3.2.3.3 údaje z denníka pre cesty, ktoré zamestnanci neoznačili ako súkromné;

3.2.3.4 údaje týkajúce sa zúčtovania poistné udalosti a dopravné priestupky.

3.2.4 Na účely ochrana majetku prostredníctvom kamerových systémov, spracúvame záznamy z monitorovacieho kamerového systému a vaše záznamy do vstupného systému (okrem záznamov o dochádzke).

3.2.5 Na účely zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a správy ITspracúvame tieto informácie týkajúce sa využívania IT zariadení zamestnávateľa: technológia pridelená zamestnancovi, pridelené softvérové licencie, pridelená IP adresa, prístupové práva, prístupové heslá ku všetkým pracovným IT nástrojom, informácie o veľkosti e-mailovej schránky a/alebo veľkosti vašich odchádzajúcich a prichádzajúcich e-mailov a vyúčtovanie telefónnych hovorov.

Vo výnimočných prípadoch, ak je to odôvodnené (na účely prevencie porušenia ochrany údajov, zaistenia bezpečnosti sietí), môžeme monitorovať a spracúvať obsah e-mailovej komunikácie zamestnancov. V takýchto prípadoch bude dotknutý zamestnanec pred posúdením e-mailovej komunikácie riadne informovaný.

3.2.6 Na účely obchodné vzťahy spoločnosti a komunikácia s tretími stranami, spracúvame:

3.2.6.1 vaše meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, e-mail, telefónne číslo, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa v rámci skupiny CTP a váš podpis;

3.2.6.2 údaje o predložených objednávkach, zaplatených sumách, uskutočnených platbách atď;

3.2.6.3 ak nám udelíte súhlas, môžeme spracúvať aj fotografie a videozáznamy, ktoré vás zachytávajú.

3.2.7 Na účely prezentácia zamestnávateľa a dokumentácia firemných akciíza predpokladu, že získame váš súhlas, spracúvame vaše fotografie a videozáznamy (to sa netýka záznamov z priemyselných kamier) v niektorých prípadoch spolu s vaším menom, priezviskom a pracovnou pozíciou.

3.2.8 Na účely vybavovanie poistných udalostí, spracúvame, ak nám dáte súhlas, tieto údaje: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, prípadne ďalšie údaje uvedené v poistnej zmluve.

 

3.3 Trvanie spracovania

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná a primeraná vzhľadom na príslušné účely spracovania, a to po nasledujúcu dobu:

3.3.1 osobné údaje spracúvané na právnom základe plnenie zmluvy uzavreté medzi nami a vami sa uchovávajú počas trvania príslušnej zmluvy (napríklad pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohoda o mzde, dohoda o poskytnutí príspevku, dohoda o prevádzke vozidla atď.);

3.3.2 osobné údaje spracúvané na právnom základe plnenie zákonných povinností sa uchovávajú po dobu, ktorú vyžadujú platné právne predpisy, najmä v oblasti zamestnávania, zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia, účtovníctva, daní a archivácie;

3.3.3 osobné údaje spracúvané na právnom základe ochrana našich oprávnených záujmov sa uchovávajú počas nevyhnutne potrebného obdobia, ktoré však nepresiahne tri roky od skončenia pracovného pomeru (pokiaľ sa naše práva neuplatňujú v rámci súdneho alebo správneho konania alebo pokiaľ sa naše práva v takomto období nevymáhajú), pokiaľ nie je nižšie stanovená konkrétna doba spracúvania:

3.3.3.1 lokalizačné a telematické údaje o pohybe služobných vozidiel a iných dopravných prostriedkov na cestách, ktoré zamestnanci neoznačili ako súkromné, sa uchovávajú najviac jeden mesiac po ich získaní;

3.3.3.2 údaje potrebné na zabezpečenie obchodných vzťahov spoločnosti a komunikácie s tretími stranami sa spracúvajú po dobu trvania vzťahu so zákazníkom alebo dodávateľom; ak sa vaše údaje spracúvajú aj na základe právneho základu plnenia zákonných povinností, potom sa údaje spracúvajú po dobu, ktorú vyžadujú platné právne predpisy; ak sú vaše údaje potrebné na ochranu nášho oprávneného záujmu spočívajúceho vo vymáhaní našich pohľadávok a/alebo v určení, ochrane a uplatňovaní právnych nárokov, potom môžeme vaše osobné údaje na tento účel uchovávať po dobu trvania premlčacej lehoty;

3.3.3.3 Záznamy z kamerového systému sa uchovávajú maximálne 10 dní od ich prevzatia;

3.3.4 údaje získané na základe predchádzajúceho súhlasu (ak bol takýto súhlas udelený dobrovoľne) na obdobie uvedené v súhlase udelenom na ich spracovanie.

 

4 Zdieľanie a prenos osobných údajov (príjemcovia osobných údajov)

4.1 Príjemcovia osobných údajov

Niektoré kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme vyššie uvedenými spôsobmi, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré poskytujú určité služby súvisiace so správou a realizáciou pracovného pomeru, využívaním softvérových zdrojov, spracovaním mzdovej agendy, poskytovaním výhod alebo ochranou našich oprávnených záujmov, a tiež s inými spoločnosťami v rámci skupiny CTP. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať najmä:

4.1.1 so subjektmi skupiny CTP, ktoré vystupujú ako nezávislí správcovia na účely internej/externej komunikácie, vnútornej správy a organizácie, marketingu skupiny CTP;

4.1.2 so mzdovými účtovníkmi, ktorí vystupujú ako spracovatelia na účely spracovania mzdovej agendy;

4.1.3 s poskytovateľmi zamestnaneckých výhod, ktorí na účely ich poskytovania vystupujú ako spracovatelia;

4.1.4 s poskytovateľmi lekárskych služieb súvisiacich s prácou, ktorí na účely ich poskytovania vystupujú ako nezávislí prevádzkovatelia osobných údajov;

4.1.5 s poskytovateľmi školení a vzdelávacích podujatí, ktorí pôsobia ako spracovatelia na účely ich poskytovania;

4.1.6 s prevádzkovateľmi vozového parku spoločnosti a súkromných lietadiel, ktorí pôsobia ako spracovatelia;

4.1.7 s poskytovateľmi kariet CCS a Shell card, ktorí pôsobia ako spracovatelia;

4.1.8 so subjektmi, ktoré spravujú naše IT a kamerové systémy a poskytujú IT služby a telematiku využívané pri správe pracovného pomeru ako spracovatelia;

4.1.9 s externými právnymi poradcami, ktorí pôsobia ako nezávislí správcovia alebo spracovatelia, na ochranu našich oprávnených záujmov;

4.1.10 s poskytovateľmi daňových a audítorských služieb, ktorí na účely ich poskytovania vystupujú ako nezávislí správcovia alebo spracovatelia;

4.1.11 s poisťovacími maklérmi alebo sprostredkovateľmi poistenia, ktorí pôsobia ako nezávislí správcovia alebo spracovatelia, a s poisťovňami, ktoré pôsobia ako nezávislí správcovia na účely poskytovania poistenia;

4.1.12 s orgánmi verejnej moci alebo inými tretími stranami, ktoré konajú ako nezávislí prevádzkovatelia alebo spracovatelia, na účely plnenia povinností v súlade s právnymi predpismi.

 

4.2 Ochranné opatrenia

So spracovateľmi osobných údajov uvedenými v predchádzajúcom odseku sme uzavreli zmluvy o spracovaní údajov (okrem prípadov, keď uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri prenose osobných údajov orgánom verejnej moci), ktoré zabezpečujú minimálne rovnakú úroveň ochrany vašich osobných údajov ako tieto Zásady ochrany osobných údajov.

 

5 Bezpečnosť údajov

Zaviedli sme a udržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy informačnej bezpečnosti v súlade so zákonnými požiadavkami a trhovými normami, ktoré zodpovedajú možnému ohrozeniu vás ako dotknutej osoby. Zohľadňujeme aj stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Takéto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy na obnovu údajov a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné údaje, atď.

6 Vaše práva ako subjektu údajov

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 vyššie.

V prípade potreby budeme informovať každého príjemcu, ktorému boli vaše údaje poskytnuté podľa článku 4 týchto zásad ochrany osobných údajov, o prijatých opatreniach alebo o vymazaní vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania v súlade s vašou žiadosťou, ak je takéto oznámenie možné a/alebo si nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

6.1 Prístup k vašim osobným údajom a ich prenosnosť

Máte právo požiadať o informácie, či a v akom rozsahu spracúvame vaše osobné údaje. Máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ďalšie osobné údaje, ktoré sa vás týkajú (pokiaľ sme vaše údaje pred vašou žiadosťou nevymazali).

Ak o to požiadate, môžeme niektoré vaše osobné údaje (konkrétne údaje, ktoré spracúvame na základe plnenia zmluvy a/alebo vášho súhlasu a automatickými prostriedkami) poslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorú uvediete vo svojej žiadosti, za predpokladu, že takáto žiadosť neovplyvní práva a slobody iných osôb a že je to technicky možné.

 

6.2 Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas (ak ste nám ho udelili) môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. V takom prípade vymažeme vaše osobné údaje čo najskôr, ako to bude primerané a možné, najneskôr však do 30 dní od odvolania vášho súhlasu.

Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

6.3 Oprava vašich osobných údajov

Podľa platných právnych predpisov máte právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, ak sú nepresné alebo neúplné.

Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o tom, či vaše osobné údaje ešte spracúvame alebo nie.

 

6.4 Vymazanie vašich osobných údajov

O vymazanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek požiadať. Ak nás s takouto žiadosťou kontaktujete, bez zbytočného odkladu vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ vaše osobné údaje nepotrebujeme na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností.

Okrem toho vymažeme všetky vaše osobné údaje (a zabezpečíme ich vymazanie sprostredkovateľmi, ktorých zapojíme), ak odvoláte svoj súhlas.

 

6.5 Námietky proti spracovaniu

Ak spracúvame niektoré vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Ak sa z našej strany nepreukážu významné oprávnené záujmy na spracúvanie - ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby - alebo ďalšie spracúvanie nie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov, vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať.

 

6.6 Obmedzenie spracovania

Ak požiadate o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napr. v prípade, že spochybníte presnosť alebo zákonnosť, alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie) a môžeme ich spracúvať len na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z iných obmedzených dôvodov stanovených platnými právnymi predpismi. Ak sa obmedzenie spracúvania zruší a my budeme naďalej spracúvať vaše osobné údaje, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

 

6.7 Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracúvania údajov príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, t. j. v Českej republike Úradu na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; webová stránka: www.uoou.cz.

7 Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť zverejnením aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov na adrese ctp.eu.

 

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.18 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky