Pilier ESG 1

Snaha o pozitívny prístup ku klíme

Pre nás je snaha o pozitívny prístup ku klíme ambicióznym cieľom, ktorý od nás vyžaduje, aby sme každý deň a pri každom rozhodnutí urobili všetko pre to, aby sme šetrili prírodné zdroje, znižovali škodlivé emisie a chránili životné prostredie. Podľa údajov EÚ je sektor nehnuteľností zodpovedný za približne 40% spotreby energie v Európskej únii. Uvedomujeme si svoju úlohu a zodpovednosť a kladieme dôraz na zabezpečenie vyššej efektívnosti využívania zdrojov našich aktív, a to počas ich vývoja aj prevádzky. Spoločnosť CTP prijíma zosúladenie s Parížskou dohodou a usiluje sa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu vo všetkých oblastiach v súlade s jej predpokladmi podľa plánu schváleného iniciatívou Science Based Targets.

Posilnenie rastu pomocou

Obnoviteľná energia

Zvýšenie spotreby obnoviteľnej energie v našich parkoch, najmä solárnej energie, je kľúčovou súčasťou našej stratégie na zníženie uhlíkovej stopy a splnenie našich klimatických cieľov. Prvé strešné fotovoltické (FV) stanice sme nainštalovali na vybraných objektoch v Českej republike pred desiatimi rokmi a v roku 2022 sme vyvinuli spoločné úsilie o výrazné zvýšenie množstva vyrobenej a spotrebovanej solárnej energie v našich parkoch spustením nášho energetického biznisu a zavedením strešných FV inštalácií na viacerých miestach v Českej republike, ako aj na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Holandsku. Rok 2022 sme ukončili s 38 MWp inštalovanej fotovoltickej výrobnej kapacity a sme na dobrej ceste k dosiahnutiu nášho cieľa pridať ďalších 100 MWp do konca roka 2023, pričom strednodobým cieľom je dosiahnuť výrobnú kapacitu 400 MWp do roku 2026. Vývoj strešných fotovoltických elektrární vo veľkom rozsahu vytvára pre spoločnosť CTP ziskový tok príjmov a zároveň poskytuje našim klientom energetickú bezpečnosť, znižuje ich celkové náklady na užívanie a podporuje ich vlastné ciele v oblasti udržateľnosti. V prípade potreby získavame energiu z obnoviteľných zdrojov od tretích strán, aby sme maximalizovali množstvo energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v našich parkoch.

Inteligentná energia

Účinnosť

Neustále hľadáme nové riešenia na zvýšenie energetickej účinnosti našich budov. Okrem iných iniciatív na úsporu energie sme v posledných rokoch inštalovali inteligentné systémy riadenia budov na monitorovanie a reguláciu spotreby energie v našich budovách v celom našom portfóliu. V našich prémiových kancelárskych a polyfunkčných objektoch sme vyvinuli niekoľko pokročilých systémov riadenia energie a osvetlenia vrátane autonómnych senzorov a diaľkového merania a toto know-how zavádzame v celom našom priemyselnom portfóliu. Znížili sme náklady našich klientov a uhlíkovú stopu inštaláciou úsporného LED osvetlenia v celom našom portfóliu a teraz štandardne inštalujeme tepelné čerpadlá do všetkých novostavieb, aby sme ešte viac minimalizovali potrebu spaľovania uhľovodíkov ako paliva.

Ochrana

Kolobeh vody

Ochrana vody a zodpovedné hospodárenie s ňou sú neoddeliteľnou súčasťou našich cieľov udržateľnosti. Hoci väčšina spotreby vody v našich parkoch sa uskutočňuje na úrovni klientov, zavádzame systémy na ochranu prirodzeného kolobehu vody a podporujeme minimálnu spotrebu vody počas životnosti našich nehnuteľností. Na riadenie odtoku a zníženie zaťaženia miestnych vodných systémov inštalujeme veľkokapacitné zariadenia na uskladnenie a opätovné využitie sivej a dažďovej vody, čím výrazne znižujeme spotrebu pitnej vody.

Nakladanie s odpadom pomocou "cirkulárnych parkov"

Naša firemná činnosť produkuje minimálne množstvo odpadu a toto množstvo udržiavame na nízkej úrovni vďaka prísnemu recyklačnému programu. V našich parkoch sú za nakladanie s odpadom v konečnom dôsledku zodpovední naši klienti, ale my im to uľahčujeme tým, že naše budovy navrhujeme tak, aby umožňovali selektívny zber odpadu a minimálnu spotrebu zdrojov. V celom našom portfóliu zavádzame aj koncept "kruhových parkov". Začali sme pilotným projektom v Spielberk Office Centre v Brne, kde sa snažíme dosiahnuť nulový odpad a vyššiu efektivitu v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Implementáciou odporúčaní Inštitútu cirkulárnej ekonomiky sme už podnikli kroky, ako napríklad inštalácia teplovzdušných sušičiek vo všetkých kúpeľniach, aby sme zabránili vzniku papierového odpadu. Na úrovni výstavby sme pre všetky nové budovy zaviedli požiadavky BREEAM New Construction, ktoré minimalizujú množstvo odpadu a spotrebu zdrojov. Podnikáme tiež kroky na zosúladenie našich stavebných činností s taxonomickými kritériami EÚ v oblasti prevencie znečisťovania a obehového hospodárstva.

Posilnenie environmentálneho hodnotového reťazca

Veľkosť a rozsah našich stavebných činností nám dáva možnosť pozitívne ovplyvňovať našich dodávateľov a ďalších partnerov, najmä počas procesu výstavby, kde sa nachádza väčšina našej uhlíkovej stopy. Naše objednávky určitých stavebných materiálov sú dostatočne veľké na to, aby sme mohli stanoviť environmentálne normy pre to, čo naši dodávatelia poskytujú. Dodávatelia musia dodržiavať aj náš Kódex správania dodávateľov, ktorý nielenže zabezpečuje etické obchodné postupy, ale zdôrazňuje aj používanie ekologických materiálov a procesov v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi a normami. Pre niektoré materiály a výrobky, ktoré používame, vyžadujeme aj environmentálne vyhlásenia o výrobkoch. S našimi klientmi sme začali do nájomných zmlúv zahŕňať ekologické nájomné doložky, aby sme podporili vzájomnú spoluprácu, ktorá minimalizuje škodlivé vplyvy na životné prostredie. Tieto doložky sa týkajú oblastí ESG, ako je znižovanie spotreby médií, podávanie správ a podpora obnoviteľných zdrojov energie.

Správa lesov

Jednou zo stratégií uvedených v Zelenej dohode Európskej únie pre spoločnosti na zníženie ich uhlíkovej stopy je vytváranie záchytov uhlíka - najúčinnejšie z nich sú lesy, mokrade a trávnaté plochy. V roku 2019 sme v Českej republike zakúpili našu prvú lesnú rezerváciu a v súčasnosti vlastníme celkovo približne 570 hektárov čiastočne znehodnotenej lesnej pôdy, ktorú aktívne vysádzame rozmanitými pôvodnými druhmi s cieľom obnoviť biodiverzitu. Sme odhodlaní rozširovať naše lesné rezervácie na našich trhoch v pomere 1:1 s naším vybudovaným portfóliom ako súčasť našej stratégie na dosiahnutie čistej uhlíkovej neutrality. V roku 2022 naši zamestnanci vysadili v našich lesoch viac ako 130 000 stromov rôznych druhov. Naše lesy nám nielenže pomáhajú kompenzovať našu uhlíkovú stopu, ale zároveň chránia a dopĺňajú životné prostredie a sú prístupné pre turistov, cyklistov a tých, ktorí majú radi prírodu. Sme hrdí na to, že chránime prírodu dnes aj pre budúce generácie.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.32 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky