Polityka prywatności pracowników

1 Postanowienia ogólne

Zobowiązujemy się do poszanowania prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych, czyli wszelkich informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkownika jako osoby fizycznej. Niniejsza polityka prywatności pracowników ("Polityka prywatności") opisuje, w jaki sposób CTP Invest, spol. s r.o. ("CTP Invest", "Administrator danych" lub "my") obsługuje, przetwarza i chroni dane osobowe użytkownika w związku ze stosunkiem pracy z nim. W rozumieniu niniejszej Polityki prywatności "dane osobowe" oznaczają informacje identyfikujące osoby, których dane osobowe przetwarzamy, tj. Ciebie lub członków Twojej rodziny, jeśli przekazałeś nam ich dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności informuje również o prawach użytkownika dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz o sposobach i środkach ich wykonywania.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

 

2 Administrator danych i dane kontaktowe

2.1 Identyfikacja administratora danych osobowych użytkownika

Administratorem danych osobowych użytkownika jest CTP Invest, spol. s r.o., z siedzibą w Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, ID: 261 66 453, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Czeskich Budziejowicach, sygn. akt C 15647 ("CTP Invest").

CTP Invest jest częścią Grupy CTP ("Grupa CTP"). Dane kontaktowe i inne informacje o wszystkich spółkach Grupy CTP można znaleźć pod adresem https://ctp.eu/contact/.

W przypadku wniosków i/lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej Privacy@ctp.eu.

 

3 Cel, podstawa prawna, zakres i czas trwania przetwarzania danych osobowych

3.1 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub ustawowych oraz w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów lub na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika w celach określonych poniżej:

3.1.1  Administrowanie stosunkiem pracy - Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu zarządzania naszymi pracownikami i ich aktywnością zawodową, w tym ocenami, rozwojem kariery, zarządzaniem płacami, wynagrodzeniami, premiami i innymi wypłacanymi kwotami oraz ich przeglądem, organizacją szkoleń, zarządzaniem urlopami, podejmowaniem decyzji dotyczących awansów, przeniesień na inne stanowiska, relokacji, staży, środków dyscyplinarnych i rozwiązania stosunku pracy, organizacja podróży służbowych lub imprez firmowych, ułatwianie komunikacji z pracownikami, opłacanie podatków i obowiązkowych opłat, organizowanie badań lekarskich związanych z pracą, zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, prowadzenie dokumentacji (w tym dokumentacji medycznej dotyczącej niepełnosprawności, wypadków przy pracy i chorób zawodowych) oraz wypełnianie obowiązków w zakresie powiadamiania, przeprowadzanie audytów i spełnianie wymogów organów nadzorczych lub innych organów publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów administrowania stosunkiem pracy jest wypełnienie naszych zobowiązań prawnych jako pracodawcy lub wypełnienie umowy zawartej między nami a Tobą (na przykład umowy o pracę, umowy o świadczenie pracy poza stosunkiem pracy, umowy o świadczenie usług). W wyjątkowych przypadkach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu administrowania stosunkiem pracy na podstawie ochrony naszych uzasadnionych interesów (na przykład w celu skutecznej komunikacji z Tobą, prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, planowania i analizy).

3.1.2  Zapewnienie świadczeń - Przetwarzamy dane osobowe w związku z zapewnieniem pracownikom indywidualnych świadczeń, tj. w szczególności zapewnieniem służbowych telefonów komórkowych i kart SIM.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zawartej między nami a Tobą (np. Twojej umowy o pracę lub, w stosownych przypadkach, umowy o świadczenie usług) oraz wypełnienie naszych obowiązków prawnych jako pracodawcy. W wyjątkowych przypadkach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe ze względu na ochronę naszych uzasadnionych interesów (na przykład w celu obrony naszych interesów).se we wszelkich sporach dotyczących udzielonych świadczeń).

3.1.3  Obsługa samochodów służbowych i innych środków transportu - Przetwarzamy również dane osobowe w celu zapewnienia skutecznego zarządzania flotą i innymi środkami transportu (takimi jak prywatne odrzutowce) pracodawcy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu obsługi samochodów służbowych i innych środków transportu jest wypełnienie naszych obowiązków prawnych jako pracodawcy (na przykład prowadzenie ewidencji jazdy, prawidłowe rozliczanie lub ubezpieczone zdarzenia) lub wykonanie umowy między Tobą a nami (np. umowy o obsługę pojazdu). Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, w szczególności naszego interesu w ochronie mienia pracodawcy.

3.1.4  Ochrona mienia przez systemy CCTV - Możemy przetwarzać nagrania z systemów CCTV w celu zapewnienia ochrony mienia pracowników i pracodawcy (np. przy wejściu do budynku). W żadnym wypadku nie wykorzystujemy systemów CCTV do monitorowania miejsca pracy użytkownika.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest ochrona naszych uzasadnionych interesów.

3.1.5  Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i administracji IT - Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ochrony naszych sieci komputerowych i skutecznego zarządzania wykorzystaniem zasobów informatycznych pracodawcy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest ochrona naszych prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności interes w zapewnieniu ochrony mienia i cyberbezpieczeństwa lub wypełnienie zobowiązań prawnych.

3.1.6  Relacje biznesowe i komunikacja ze stronami trzecimi (w szczególności klientami, dostawcami i władzami publicznymi) - Przetwarzanie danych osobowych użytkownika może być konieczne w celu zabezpieczenia naszych relacji biznesowych z klientami i dostawcami, a także w celu zorganizowania komunikacji ze stronami trzecimi (w tym organami publicznymi).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest ochrona naszych uzasadnionych interesów (na przykład podczas komunikacji z klientami i dostawcami lub działania w imieniu firmy, podpisywania dokumentów firmowych), wykonanie umowy między nami a użytkownikiem (w szczególności umowy o pracę) lub wypełnienie naszych zobowiązań prawnych (w szczególności podczas komunikacji z organami publicznymi w przypadkach obowiązkowego przekazywania informacji).

3.1.7 Zapewnienie ubezpieczenia i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych dla pracowników - W przypadku spowodowania przez użytkownika szkody na rzecz pracodawcy, użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody lub, jeśli użytkownik spowodował taką szkodę, możemy, na podstawie wniosku użytkownika, przetwarzać jego dane osobowe w celu ułatwienia ubezpieczenia użytkownika i/lub obsługi roszczeń ubezpieczeniowych i związanej z tym komunikacji z odpowiednią firmą ubezpieczeniową, pośrednikiem ubezpieczeniowym lub brokerem ubezpieczeniowym oraz w celu skutecznego i szybkiego rozliczenia szkód.

To samo ma zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik poniósł szkodę w miejscu pracy i domaga się od nas odszkodowania, w którym to przypadku jego dane osobowe mogą zostać przekazane firmie ubezpieczeniowej w celu zrekompensowania szkody i zaspokojenia wszelkich powiązanych roszczeń.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przede wszystkim osoba, której dane dotyczą, oraz, wyjątkowo i w ograniczonym zakresie, nasz uzasadniony interes.

3.1.8  Prezentacja pracodawcy i dokumentacja wydarzeń firmowych - Możemy również zwrócić się do użytkownika o zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do celów naszej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, organizacji wydarzeń dla pracowników oraz do celów marketingowych firmy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą oraz, wyjątkowo i w ograniczonym zakresie, nasz uzasadniony interes.

3.1.9  Ochrona naszych interesów we wszelkich sporach - W razie potrzeby możemy również przetwarzać dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

 

3.2 Zakres przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następującym zakresie:

3.2.1 Dla celów administrowanie stosunkiem pracyprzetwarzamy:

3.2.1.1  dane, które użytkownik przekazuje nam na początku zatrudnieniaw szczególności imię i nazwisko, nazwisko rodowe i wszystkie inne nazwiska, tytuł, numer urodzenia (rodné číslo)data urodzenia, adres stałego zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, dane identyfikacyjne i/lub dane dotyczące prawa jazdy, informacje dotyczące ubezpieczyciela zdrowotnego (w tym dostawcy zagraniczni)w razie potrzeby informacje o niekaralności, numer konta bankowego, zdjęcie, informacje o wykształceniu, nazwa i adres ostatniego poprzedniego pracodawcy, karta kredytowa z poprzednich miejsc pracy, dane identyfikacyjne członków rodziny (podane w celu prawidłowego obliczenia wynagrodzenia, opłat i potrąceń);

3.2.1.2  dane niezbędne dla programu płacowego i księgowegow szczególności dane dotyczące wynagrodzeń, emerytur, potrąceń od wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa;

3.2.1.3  dane wymagane na mocy przepisów imigracyjnychw szczególności dane paszportowe, miejsce zamieszkania, dane związane z pozwoleniem na pracę i/lub pobyt;

3.2.1.4  dane niezbędne do wypełnienia innych obowiązków wynikających z prawa pracyw szczególności dane przetwarzane w związku z oceną zdolności do pracy, badaniami lekarskimi związanymi z pracą, zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz obowiązkowymi szkoleniami;

3.2.1.5  dane dotyczące stanowiska pracy i przebiegu stosunku pracy, w tym rejestry obecności;

3.2.1.6  dane dotyczące zdrowia. Będziemy przetwarzać takie dane osobowe wyłącznie w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. w związku z niepełnosprawnością medyczną użytkownika). - np. zaświadczenie ZPS, choroba zawodowa lub wypadek przy pracy) lub na podstawie wyraźnej zgody użytkownika i wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

3.2.2  Do celów zapewnienia świadczeńprzetwarzamy:

3.2.2.1  dane identyfikacyjne i kontaktowe użytkownika oraz dane niezbędne do wystawiania rachunków i prowadzenia rejestrów wypłat świadczeń, a mianowicie telefony służbowe i karty SIM, w związku z ich udostępnianiem użytkownikowi jako pracownikowi.

3.2.3  Do celów eksploatacji samochodów służbowych i innych środków transportuprzetwarzamy:

3.2.3.1  dane lokalizacyjne i telematyczne dotyczące ruchu samochodów służbowych prowadzonych przez pracowników podczas podróży, niezidentyfikowane przez pracowników jako prywatne;

3.2.3.2  informacje z kart MOL lub, w stosownych przypadkach, z równoważnych systemów (Shell, karty CCS itp.). w odniesieniu do zużycia paliwa;

3.2.3.3 dane z dziennika w przypadku podróży, które nie zostały określone przez pracowników jako prywatne;

3.2.3.4 dane związane z rozliczeniem roszczenia ubezpieczeniowe i wykroczenia drogowe.

3.2.4 Dla celów ochrona mienia przez systemy CCTVPrzetwarzamy nagrania z monitoringu CCTV i logi użytkownika do systemu wejściowego (inne niż rejestry obecności).

3.2.5 Dla celów zapewnienie cyberbezpieczeństwa i administracji ITPrzetwarzamy następujące informacje dotyczące korzystania ze sprzętu informatycznego pracodawcy: technologia przypisana do pracownika, przypisane licencje na oprogramowanie, przypisany adres IP, prawa dostępu, hasła dostępu do wszystkich służbowych narzędzi informatycznych, informacje o wielkości skrzynki odbiorczej poczty e-mail i/lub wielkości wiadomości wychodzących i przychodzących oraz billing połączeń telefonicznych.

W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to uzasadnione (w celu zapobiegania naruszeniom danych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci), możemy monitorować i przetwarzać treść komunikacji e-mail pracowników. W takich przypadkach dany pracownik zostanie należycie poinformowany przed dokonaniem oceny komunikacji e-mail.

3.2.6 Dla celów relacje biznesowe spółki i komunikacja ze stronami trzecimiprzetwarzamy:

3.2.6.1 imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, pracodawca w ramach Grupy CTP oraz podpis;

3.2.6.2 dane dotyczące złożonych zamówień, zapłaconych kwot, dokonanych płatności itp;

3.2.6.3 jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, możemy również przetwarzać zdjęcia i nagrania wideo przedstawiające użytkownika.

3.2.7 Dla celów prezentacja pracodawcy i dokumentacja wydarzeń firmowychPod warunkiem uzyskania zgody użytkownika przetwarzamy jego zdjęcia i nagrania wideo (nie dotyczy to nagrań CCTV) w niektórych przypadkach wraz z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem.

3.2.8 Dla celów obsługa roszczeń ubezpieczeniowychJeśli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy następujące informacje: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia lub inne dane określone w umowie ubezpieczenia.

 

3.3 Czas trwania przetwarzania

Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres absolutnie niezbędny i odpowiedni w świetle odpowiednich celów przetwarzania, a mianowicie przez następujący okres:

3.3.1 dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnej realizacja umowy zawarte między nami a użytkownikiem są przechowywane przez okres obowiązywania odpowiedniej umowy (na przykład umowy o pracę, umowy o pracę wykonywaną poza stosunkiem pracy, umowy o wynagrodzenie, umowy o świadczenie usług, umowy o eksploatację pojazdu itp;)

3.3.2 dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnej wypełnianie zobowiązań prawnych są przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie zatrudnienia, ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, rachunkowości, podatków i archiwizacji;

3.3.3 dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnej ochrona naszych uzasadnionych interesów są przechowywane przez czas, który jest absolutnie niezbędny, ale który nie przekracza okresu trzech lat od zakończenia stosunku pracy (chyba że nasze prawa są wykonywane w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego lub nasze prawa są egzekwowane w takim okresie), chyba że poniżej określono konkretny okres przetwarzania:

3.3.3.1 Dane lokalizacyjne i telematyczne dotyczące ruchu samochodów służbowych i innych środków transportu podczas podróży, które nie zostały zidentyfikowane jako prywatne przez pracowników, będą przechowywane przez maksymalnie jeden miesiąc od ich zebrania;

3.3.3.2 dane niezbędne do zapewnienia relacji biznesowych firmy i komunikacji ze stronami trzecimi są przetwarzane przez czas trwania relacji z klientem lub dostawcą; jeśli dane użytkownika są również przetwarzane w tym celu na podstawie prawnej wypełnienia obowiązków prawnych, wówczas dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa; jeśli dane użytkownika są niezbędne do ochrony naszego uzasadnionego interesu polegającego na egzekwowaniu naszych należności i / lub ustalaniu, ochronie i wykonywaniu roszczeń prawnych, wówczas możemy przechowywać dane osobowe użytkownika w tym celu przez okres przedawnienia;

3.3.3.3 Nagrania z kamer CCTV są przechowywane przez maksymalnie 10 dni od ich zgromadzenia;

3.3.4 dane uzyskane na podstawie wcześniej udzielonej zgody (jeżeli zgoda została udzielona dobrowolnie) przez okres wskazany w treści zgody na ich przetwarzanie.

 

4 Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)

4.1 Odbiorcy danych osobowych

Niektóre kategorie danych osobowych, które gromadzimy w sposób określony powyżej, mogą być przez nas udostępniane stronom trzecim, które świadczą określone usługi związane z administracją i realizacją stosunku pracy, wykorzystaniem zasobów oprogramowania, przetwarzaniem agendy płacowej, zapewnieniem świadczeń lub ochroną naszych uzasadnionych interesów, a także innym spółkom z Grupy CTP. W szczególności możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

4.1.1 z podmiotami Grupy CTP działającymi jako niezależni administratorzy danych do celów komunikacji wewnętrznej/zewnętrznej, wewnętrznej administracji i organizacji, marketingu Grupy CTP;

4.1.2 z księgowymi ds. płac działającymi jako podmioty przetwarzające w celu przetwarzania agendy płacowej;

4.1.3 z dostawcami świadczeń pracowniczych działającymi jako podmioty przetwarzające w celu ich świadczenia;

4.1.4 z dostawcami usług medycznych związanych z pracą działającymi jako niezależni administratorzy danych osobowych w celu ich świadczenia;

4.1.5 z dostawcami szkoleń i wydarzeń edukacyjnych działającymi jako podmioty przetwarzające w celu ich zapewnienia;

4.1.6 z operatorami floty pojazdów i prywatnych odrzutowców firmy działającymi jako podmioty przetwarzające;

4.1.7 z dostawcami kart CCS i kart Shell działającymi jako podmioty przetwarzające;

4.1.8 z podmiotami administrującymi naszymi systemami IT i CCTV oraz świadczącymi usługi IT i telematyczne wykorzystywane w administrowaniu stosunkiem pracy jako podmioty przetwarzające;

4.1.9 z zewnętrznymi doradcami prawnymi działającymi jako niezależni administratorzy lub podmioty przetwarzające w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów;

4.1.10 z dostawcami usług podatkowych i audytorskich działającymi jako niezależni administratorzy lub podmioty przetwarzające w celu ich świadczenia;

4.1.11 z brokerami ubezpieczeniowymi lub pośrednikami ubezpieczeniowymi działającymi jako niezależni administratorzy lub podmioty przetwarzające oraz z firmami ubezpieczeniowymi działającymi jako niezależni administratorzy w celu zapewnienia ubezpieczenia;

4.1.12 z organami publicznymi lub innymi stronami trzecimi działającymi jako niezależni administratorzy lub podmioty przetwarzające w celu wypełnienia obowiązków zgodnie z przepisami prawa.

 

4.2 Zabezpieczenia

Zawarliśmy umowy o przetwarzanie danych z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, o których mowa w poprzednim akapicie (z wyjątkiem przypadków, gdy zawarcie takiej umowy nie jest obowiązkowe, na przykład w przypadku przekazywania danych osobowych organom publicznym), które zapewniają co najmniej taki sam poziom ochrony danych osobowych, jak niniejsza Polityka prywatności.

 

5 Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, kontrole wewnętrzne i procesy bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami prawnymi i standardami rynkowymi odpowiadającymi możliwemu zagrożeniu dla użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. Bierzemy również pod uwagę stan rozwoju technologicznego w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianami, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Takie środki mogą między innymi obejmować podjęcie uzasadnionych kroków w celu zapewnienia odpowiedzialności odpowiednich pracowników, którzy mają dostęp do danych użytkownika, szkolenie pracowników, regularne tworzenie kopii zapasowych, procedury odnawiania danych i zarządzania incydentami, ochronę oprogramowania urządzeń, na których przechowywane są dane osobowe itp.

6 Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw zgodnie z niniejszym artykułem lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w art. 2 powyżej.

Ponadto, w stosownych przypadkach, poinformujemy każdego odbiorcę, któremu dane zostały przekazane zgodnie z art. 4 niniejszej Polityki prywatności, o podjętych środkach lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania zgodnie z żądaniem użytkownika, jeśli takie powiadomienie jest możliwe i / lub nie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

 

6.1 Dostęp do danych osobowych użytkownika i możliwość ich przenoszenia

Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzamy jego dane osobowe. Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazał, oraz innych danych osobowych z nim związanych (chyba że usunęliśmy jego dane przed złożeniem wniosku).

Jeśli użytkownik tego zażąda, możemy przesłać niektóre jego dane osobowe (a mianowicie dane, które przetwarzamy na podstawie wykonania umowy i/lub zgody użytkownika oraz w sposób zautomatyzowany) bezpośrednio stronie trzeciej (innemu administratorowi danych), którą użytkownik wskaże w swoim żądaniu, pod warunkiem, że takie żądanie nie wpłynie na prawa i wolności innych osób oraz pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne.

 

6.2 Wycofanie zgody

Użytkownik może wycofać swoją zgodę (jeśli nam jej udzielił) w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku usuniemy dane osobowe użytkownika tak szybko, jak będzie to rozsądne i wykonalne, ale nie później niż 30 dni od wycofania zgody.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

6.3 Sprostowanie danych osobowych użytkownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które przetwarzamy, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać informacji o tym, czy nadal przetwarzamy jego dane osobowe.

 

6.4 Usuwanie danych osobowych użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami z taką prośbą, usuniemy wszystkie jego dane osobowe, które posiadamy, bez zbędnej zwłoki, chyba że będziemy potrzebować jego danych osobowych do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych.

Ponadto usuniemy wszystkie dane osobowe użytkownika (i zapewnimy ich usunięcie przez zaangażowane przez nas podmioty przetwarzające), jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę.

 

6.5 Sprzeciw wobec przetwarzania

Jeśli przetwarzamy niektóre dane osobowe użytkownika na podstawie naszego uzasadnionego interesu, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Jeśli istotne uzasadnione interesy przetwarzania - które przeważają nad interesami lub prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą - nie zostaną udowodnione z naszej strony lub dalsze przetwarzanie nie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych.

 

6.6 Ograniczenie przetwarzania

Jeśli użytkownik zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, np. w przypadku zakwestionowania dokładności lub zgodności z prawem lub naszej potrzeby przetwarzania jego danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie jego danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie) i możemy je przetwarzać wyłącznie w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ze względu na ochronę praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z innych ograniczonych powodów określonych w obowiązujących przepisach. Jeśli ograniczenie przetwarzania zostanie zniesione i będziemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych użytkownika, poinformujemy go o tym bez zbędnej zwłoki.

 

6.7 Skarga do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Użytkownik ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych do właściwego organu ochrony danych, tj. w Republice Czeskiej do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; strona internetowa: www.uoou.cz.

7 Aktualizacje Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować Politykę prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie wraz z publikacją zaktualizowanej Polityki prywatności pod adresem ctp.eu.

 

Zapisz się do naszego newslettera

  Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.

  Wyszukiwarka nieruchomości

  Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

  Strzałka CTP NV €16.04 Ikona CTP ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

  Kontakt handlowy

  Ivan Pastier

  Adres parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

  Get Offer

   Wymagania