Munkavállalói adatvédelmi irányelvek

1 Általános rendelkezések

Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének tiszteletben tartása és személyes adatainak védelme iránt, amelyek minden olyan információt jelentenek, amely alkalmas arra, hogy Önt mint egyént azonosítani lehessen. Ez a munkavállalói adatvédelmi szabályzat (a "Adatvédelmi irányelvek") leírja, hogy CTP Invest, spol. s r.o. ("CTP Invest", "Adatkezelő" vagy "mi") kezeli, feldolgozza és védi az Ön személyes adatait az Önnel fennálló munkaviszonnyal összefüggésben. A jelen Adatvédelmi szabályzatban a "személyes adatok" olyan információkat jelentenek, amelyek azonosítják azokat a személyeket, akiknek a személyes adatait feldolgozzuk, azaz Önt vagy családtagjait, amennyiben Ön megadta nekünk a személyes adataikat.

Ez az adatvédelmi szabályzat tájékoztatja Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy hogyan és milyen eszközökkel gyakorolhatja azokat.

Javasoljuk, hogy alaposan ismerje meg ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

 

2 Adatkezelő és elérhetőségek

2.1 Az Ön személyes adataiért felelős adatkezelőjének azonosítása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője CTP Invest, spol. s r.o.., székhelye: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, azonosító: 261 66 453, bejegyezve a České Budějovicei Kerületi Bíróság által vezetett C 15647-es cégjegyzékbe ("...CTP Invest").

A CTP Invest a CTP Csoport (a továbbiakban: "CTP") része.CTP Csoport"). A CTP-csoport valamennyi vállalatának elérhetőségei és egyéb információi a következő címen találhatók meg https://ctp.eu/contact/.

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérésekkel és/vagy panaszokkal kapcsolatban a következő e-mail címeken léphet velünk kapcsolatba Privacy@ctp.eu.

 

3 A személyes adatok feldolgozásának célja, jogalapja, terjedelme és időtartama

3.1 A személyes adatok feldolgozásának céljai és jogalapjai

Az Ön személyes adatait kizárólag a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez és jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges mértékben, vagy az Ön által az alábbiakban meghatározott célokra adott hozzájárulás alapján kezeljük:

3.1.1  A munkaviszony igazgatása - Az Ön személyes adatait elsősorban munkavállalóink és munkatevékenységük kezelése céljából kezeljük, beleértve az értékelést, a karrierépítést, a bérek, javadalmazások, prémiumok és egyéb kifizetett összegek kezelését és azok felülvizsgálatát, a képzések szervezését, a szabadságok kezelését, az előléptetésekre, más pozícióba való áthelyezésre, áthelyezésre, gyakornokságra, fegyelmi intézkedésekre és a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó döntések meghozatalát, üzleti utak vagy vállalati rendezvények szervezése, a munkavállalókkal való kommunikáció elősegítése, az adók és kötelező illetékek megfizetése, a munkával kapcsolatos orvosi vizsgálatok megszervezése, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosítása, nyilvántartások vezetése (beleértve az egészségügyi alkalmatlansággal, a munkahelyi balesetekkel és a foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat) és a bejelentési kötelezettségek teljesítése, ellenőrzések lefolytatása, valamint a felügyeleti hatóságok vagy más hatóságok követelményeinek teljesítése.

A személyes adatoknak a munkaviszony kezelése céljából történő feldolgozásának jogalapja a munkáltatói jogi kötelezettségeink teljesítése, illetve a köztünk és Ön között létrejött szerződés teljesítése (például munkaszerződések, munkaviszonyon kívüli munkavégzésre vonatkozó megállapodások, juttatás nyújtására vonatkozó megállapodások). Kivételes esetben jogos érdekeink védelmében a munkaviszony adminisztrációja céljából is kezelhetjük az Ön személyes adatait (például az Önnel való hatékony kommunikáció, belső nyilvántartás, tervezés és elemzés céljából).

3.1.2  Ellátások nyújtása - Személyes adatokat dolgozunk fel a munkavállalóknak nyújtott egyéni juttatásokkal kapcsolatban, azaz különösen az üzleti mobiltelefonok és SIM-kártyák biztosításával kapcsolatban.

A személyes adatok ilyen feldolgozásának jogalapja a köztünk és Ön között létrejött megállapodás (pl. az Ön munkaszerződése vagy adott esetben egy juttatás nyújtására vonatkozó megállapodás) teljesítése, valamint a munkáltatói jogi kötelezettségeink teljesítése. Kivételesen az Ön személyes adatait jogos érdekeink védelmében is kezelhetjük (például a mi védelmünk érdekében).se a nyújtott ellátásokkal kapcsolatos jogvitákban).

3.1.3  Céges gépkocsik és egyéb közlekedési eszközök üzemeltetése - Személyes adatokat dolgozunk fel a munkáltató hatékony flottakezelése és egyéb szállítóeszközök (például magánrepülőgépek) biztosítása érdekében is.

A céges autók és egyéb szállítóeszközök üzemeltetése céljából történő személyes adatok feldolgozásának jogalapja a munkáltatói jogi kötelezettségeink teljesítése (például vezetési nyilvántartás vezetése, megfelelő számlázás vagy biztosítási események) vagy az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése (pl. járműüzemeltetési megállapodások). Az Ön személyes adatait jogos érdekeink, különösen a munkáltatói tulajdon védelméhez fűződő érdekünk védelme érdekében is feldolgozzuk.

3.1.4  Vagyonvédelem a CCTV-rendszerek által - A munkavállalók és a munkáltató tulajdonának védelme érdekében (például az épület bejáratánál) feldolgozhatjuk a CCTV-rendszerek felvételeit. Semmiképpen sem használjuk a CCTV-rendszereket az Ön munkahelyének megfigyelésére.

Az ilyen feldolgozás jogalapja jogos érdekeink védelme.

3.1.5  Kiberbiztonság és informatikai adminisztráció biztosítása - A személyes adatok feldolgozására számítógépes hálózataink védelme és a munkáltató informatikai erőforrásainak hatékony felhasználási adminisztrációja céljából kerül sor.

Az ilyen adatkezelés jogalapja jogos érdekeink védelme, különösen a vagyonvédelem és a kiberbiztonság biztosításához fűződő érdek, illetve a jogi kötelezettségek teljesítése.

3.1.6  Üzleti kapcsolatok és kommunikáció harmadik felekkel (különösen ügyfelekkel, beszállítókkal és hatóságokkal) - Az Ön személyes adatainak feldolgozása szükséges lehet az ügyfelekkel és beszállítókkal való üzleti kapcsolataink biztosításához, valamint a harmadik felekkel (beleértve a hatóságokat is) való kommunikáció megszervezéséhez.

Az ilyen adatkezelés jogalapja jogos érdekeink védelme (például az ügyfelekkel és beszállítókkal való kommunikáció, vagy a vállalat nevében történő fellépés, vállalati dokumentumok aláírása), a köztünk és Ön között létrejött szerződés (különösen az Ön munkaszerződése) teljesítése, vagy jogi kötelezettségeink teljesítése (különösen a hatóságokkal való kommunikáció során, kötelező információszolgáltatás esetén).

3.1.7 Biztosítás és biztosítási kárigények kezelése a munkavállalók számára - Abban az esetben, ha Ön kárt okoz a munkáltatónak, köteles lesz ezt a kárt megtéríteni, vagy ha Ön okozott ilyen kárt, az Ön kérése alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait az Ön számára történő biztosítási ügyintézés megkönnyítése és/vagy a biztosítási kárigények kezelése, valamint az érintett biztosítótársasággal, biztosításközvetítővel vagy biztosítási brókerrel való kommunikáció és a károk hatékony és gyors rendezése érdekében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Ön munkahelyi kárt szenvedett, és kártérítést kér tőlünk, amely esetben az Ön személyes adatait átadhatjuk egy biztosítótársaságnak a kár megtérítése és a kapcsolódó követelések rendezése érdekében.

Az ilyen adatkezelés jogalapja elsősorban az Ön adatkezelési jogosultsága, valamint kivételesen és korlátozott mértékben a mi jogos érdekünk.

3.1.8  A munkáltató bemutatása és a vállalati események dokumentálása - Arra is kérhetjük a hozzájárulását, hogy személyes adatait belső és külső kommunikációnk, a munkavállalók számára szervezett rendezvények szervezése és a vállalat marketingcéljai érdekében felhasználhassuk.

Az ilyen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint kivételesen és korlátozott mértékben jogos érdekünk.

3.1.9  Érdekeink védelme bármilyen jogvitában - Ha szükséges, személyes adatokat kezelhetünk jogi követeléseink esetleges megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében bírósági vagy közigazgatási eljárásokban.

Az ilyen feldolgozás jogalapja a jogos érdekünk.

Javasoljuk, hogy alaposan ismerje meg ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

 

3.2 A feldolgozás hatóköre

Az Ön személyes adatait a következő keretek között kezeljük:

3.2.1. Az alábbi célokból a munkaviszony igazgatása, feldolgozzuk:

3.2.1.1  az Ön által a munkaviszonya kezdetekor megadott adatokat, különösen a vezeték- és keresztnevét, születési nevét és minden más vezetéknevét, címét, születési számát. (rodné číslo), születési dátum, állandó lakcím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, születési hely és idő, családi állapot, állampolgárság, személyazonosító adatok és/vagy a vezetői engedélyre vonatkozó adatok, egészségbiztosítási szolgáltatóval kapcsolatos információk. (beleértve a külföldi szolgáltatókat is), szükség esetén a büntetlen előéletre vonatkozó információk, bankszámlaszám, fénykép, iskolai végzettségre vonatkozó információk, az utolsó előző munkáltató neve és címe, korábbi munkahelyekről származó hitelkártya, családtagjainak azonosító adatai (a bérek, illetékek és levonások megfelelő kiszámítása céljából);

3.2.1.2  a bér- és számviteli napirendhez szükséges adatok, különösen a bérekre, nyugdíjakra, bérlevonásokra, adókra, társadalombiztosításra és egészségbiztosításra vonatkozó adatokat a vonatkozó jogszabályokban előírt kereteken belül;

3.2.1.3  a bevándorlási rendeletek által előírt adatok, különösen útlevéladatok, lakóhely, munkavállalási és/vagy tartózkodási engedélyhez kapcsolódó adatok;

3.2.1.4  egyéb munkajogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok, különösen az egészségügyi alkalmasság értékelésével, a munkával kapcsolatos orvosi vizsgálatokkal, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem biztosításával, valamint a kötelező képzésekkel kapcsolatban feldolgozott adatok;

3.2.1.5  a munkakörre és a munkaviszony menetére vonatkozó adatok, beleértve a jelenléti íveket is;

3.2.1.6  egészségügyi adatok. Az ilyen személyes adatokat kizárólag jogi kötelezettségeink teljesítése céljából kezeljük (pl. az Ön egészségügyi fogyatékosságával kapcsolatban). - pl. ZPS bizonyítvány, foglalkozási megbetegedés vagy munkahelyi baleset), vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, és csak a jogszabályokban megengedett keretek között.

3.2.2  Az ellátások nyújtása céljából, feldolgozzuk:

3.2.2.1  az Ön azonosító és kapcsolattartási adatai, valamint a számlázáshoz és az ellátások igénybevételének nyilvántartásához szükséges adatok, nevezetesen üzleti telefonok és SIM-kártyák, az Ön, mint munkavállaló részére történő szolgáltatással összefüggésben.

3.2.3  A vállalati gépkocsik és egyéb szállítóeszközök üzemeltetése céljából, feldolgozzuk:

3.2.3.1  helymeghatározási és telematikai adatok a munkavállalók által vezetett céges autók mozgásáról az utazások során, amelyet a munkavállalók nem jelölnek meg magánjellegűként;

3.2.3.2  a MOL-kártyákból vagy adott esetben egyenértékű rendszerekből származó információk (Shell, CCS kártyák stb.) az üzemanyag-fogyasztás tekintetében;

3.2.3.3.3 a hajónapló adatai a munkavállalók által nem magánjellegűként azonosított utazások esetében;

3.2.3.3.4. a következők elszámolásával kapcsolatos adatok biztosítási kárigények és közlekedési szabálysértések.

3.2.4. Az alábbi célokból a vagyon védelme a CCTV-rendszerek által, feldolgozzuk a térfigyelő kamerák felvételeit és a beléptetőrendszerben az Ön naplóit (kivéve a jelenléti íveket).

3.2.5. Az alábbi célokból a kiberbiztonság és az informatikai adminisztráció biztosítása, a munkáltató informatikai eszközeinek használatára vonatkozó következő információkat dolgozzuk fel: a munkavállalóhoz rendelt technológia, a rendelt szoftverlicencek, a rendelt IP-cím, a hozzáférési jogok, az összes munkahelyi informatikai eszközhöz való hozzáférési jelszavak, az e-mail postafiók méretére és/vagy a bejövő és a kimenő e-mailek méretére vonatkozó információk, valamint a telefonhívások számlázása.

Kivételes esetekben, ha ez indokolt (az adatok megsértésének megelőzése, a hálózatok biztonságának biztosítása céljából), megfigyelhetjük és feldolgozhatjuk a munkavállalók e-mail kommunikációjának tartalmát. Ilyen esetekben az érintett munkavállalót az e-mail kommunikáció értékelése előtt megfelelően tájékoztatjuk.

3.2.6. Az alábbi célokból a vállalat üzleti kapcsolatai és a harmadik felekkel való kommunikáció, feldolgozzuk:

3.2.6.1 az Ön vezeték- és keresztnevét, születési dátumát, címét, e-mail címét, telefonszámát, munkakörét, a CTP Csoporton belüli munkáltatóját és aláírását;

3.2.6.2 a benyújtott megrendelésekre, a kifizetett összegekre, a teljesített kifizetésekre stb. vonatkozó adatok;

3.2.6.3 ha Ön hozzájárulását adja, az Önt rögzítő fényképeket és videofelvételeket is feldolgozhatjuk.

3.2.7. Az alábbi célokból a munkáltató bemutatása és a vállalati események dokumentálásaaz Ön hozzájárulása esetén bizonyos esetekben az Ön fényképeit és videofelvételeit (ez nem vonatkozik a CCTV felvételekre), valamint az Ön nevét, vezetéknevét és munkakörét feldolgozzuk.

3.2.8 Az alábbi célokból biztosítási kárigények kezelésea következő adatokat kezeljük, amennyiben Ön ehhez hozzájárul: név, vezetéknév, cím, születési dátum, illetve a biztosítási szerződésben meghatározott egyéb adatok.

 

3.3 A feldolgozás időtartama

Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljaira tekintettel feltétlenül szükséges és megfelelő ideig tároljuk, azaz a következő ideig:

3.3.1. A jogalapon kezelt személyes adatok a következők alapján a szerződés teljesítése a közöttünk és Ön között létrejött szerződéseket a vonatkozó szerződés időtartamára tároljuk (például munkaszerződés, munkaviszonyon kívül végzett munkára vonatkozó megállapodás, bérmegállapodás, juttatás nyújtására vonatkozó megállapodás, gépjármű üzemeltetésére vonatkozó megállapodás stb.);

3.3.2. a személyes adatok feldolgozása az alábbiak jogalapján a jogi kötelezettségek teljesítése a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig tárolják, különösen a foglalkoztatás, az egészségbiztosítás és a társadalombiztosítás, a könyvelés, az adózás és az archiválás területén;

3.3.3. a személyes adatok feldolgozása az alábbiak jogalapján jogos érdekeink védelme a feltétlenül szükséges ideig tárolják, de legfeljebb a munkaviszony megszűnésétől számított három évig (kivéve, ha jogainkat bírósági vagy közigazgatási eljárás keretében gyakoroljuk, vagy jogainkat ezen időtartamon belül érvényesítjük), kivéve, ha az alábbiakban meghatározott adatkezelési időtartamot határozunk meg:

3.3.3.1. A céges gépkocsik és egyéb közlekedési eszközök mozgására vonatkozó helymeghatározási és telematikai adatokat a munkavállalók által nem magánjellegűként azonosított utakon legfeljebb a gyűjtést követő egy hónapig kell megőrizni;

3.3.3.2 a vállalat üzleti kapcsolatainak ellátásához és a harmadik felekkel való kommunikációhoz szükséges adatokat az ügyféllel vagy a szállítóval fennálló kapcsolat időtartamára kezeljük; ha az Ön adatait ilyen célból a jogi kötelezettségek teljesítésének jogalapján is kezeljük, akkor az adatokat a vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamig kezeljük; ha az Ön adatai a követeléseink érvényesítésében és/vagy jogi követelések megállapításában, védelmében és érvényesítésében álló jogos érdekünk védelméhez szükségesek, akkor az Ön személyes adatait ilyen célból az elévülés időtartamára tárolhatjuk;

3.3.3.3.3 A CCTV-felvételeket a begyűjtésüktől számított legfeljebb 10 napig őrzik meg;

3.3.4 az előzetes hozzájárulás alapján megszerzett adatok (ha a hozzájárulást önként adták meg) a feldolgozásukhoz adott hozzájárulásban meghatározott időtartamig.

 

4 A személyes adatok megosztása és továbbítása (a személyes adatok címzettjei)

4.1 A személyes adatok címzettjei

Az általunk a fentiekben meghatározott módon gyűjtött személyes adatok egyes kategóriáit megoszthatjuk olyan harmadik felekkel, amelyek a munkaviszony adminisztrációjával és végrehajtásával, a szoftver erőforrások felhasználásával, a bérrendezéssel, a juttatások biztosításával vagy jogos érdekeink védelmével kapcsolatos bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak, valamint a CTP Csoporton belüli más vállalatokkal. Különösen az Ön személyes adatait oszthatjuk meg:

4.1.1 a CTP-csoport független adatkezelőként eljáró szervezeteivel a CTP-csoport belső/külső kommunikációja, belső adminisztrációja és szervezése, marketingje céljából;

4.1.2 a bérszámfejtőkkel, akik a bérnapirend feldolgozása céljából adatfeldolgozóként járnak el;

4.1.3 a munkavállalói juttatásokat nyújtó szolgáltatókkal, amelyek adatfeldolgozóként járnak el a juttatások nyújtása céljából;

4.1.4 a munkával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások nyújtása céljából független személyes adatkezelőként eljáró szolgáltatókkal;

4.1.5 a képzési és oktatási rendezvények szolgáltatóival, akik adatfeldolgozóként járnak el azok biztosítása céljából;

4.1.6 a vállalat járműflottájának és magánrepülőgépeinek üzemeltetőivel, akik feldolgozóként járnak el;

4.1.7 a CCS-kártyák szolgáltatóival és a Shell kártyával, amelyek feldolgozóként működnek;

4.1.8 az IT- és CCTV-rendszereinket kezelő, valamint a munkaviszony igazgatása során felhasznált informatikai és telematikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, mint adatfeldolgozókkal;

4.1.9 külső jogi tanácsadókkal, akik független adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként járnak el jogos érdekeink védelme érdekében;

4.1.10 független adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró adó- és könyvvizsgáló szolgáltatókkal ezek nyújtása céljából;

4.1.11 független adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró biztosítási alkuszokkal vagy biztosításközvetítőkkel, valamint független adatkezelőként eljáró biztosítótársaságokkal a biztosítás nyújtása céljából;

4.1.12 hatóságokkal vagy más, független adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként eljáró harmadik felekkel a jogszabályi előírások szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében.

 

4.2 Védintézkedések

Az előző bekezdésben említett személyes adatfeldolgozókkal olyan adatkezelési megállapodást kötöttünk (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megállapodás megkötése nem kötelező, például a személyes adatok hatóságoknak történő továbbítása esetén), amelyek legalább a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltakkal azonos szintű védelmet biztosítanak az Ön személyes adatai számára.

 

5 Adatbiztonság

Az Önt mint érintettet fenyegető lehetséges veszélynek megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, belső ellenőrzéseket és információbiztonsági folyamatokat hajtottunk végre és tartunk fenn a jogi követelményeknek és a piaci szabványoknak megfelelően. Figyelembe vesszük a technológiai fejlődés állását is annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől, megváltoztatástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy hozzáféréstől. Ilyen intézkedések lehetnek többek között az Ön adataihoz hozzáféréssel rendelkező érintett alkalmazottak felelősségét biztosító ésszerű lépések, az alkalmazottak képzése, rendszeres biztonsági mentések, az adatok megújítására és az incidensek kezelésére vonatkozó eljárások, a személyes adatokat tároló eszközök szoftveres védelme stb.

6 Az Ön mint érintett jogai

Ha a jelen cikk vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint kíván élni bármelyik jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti 2. cikkben felsorolt elérhetőségeken.

Adott esetben minden olyan címzettet, akinek az Ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. cikke szerint átadtuk, tájékoztatunk a megtett intézkedésekről vagy az Ön személyes adatainak törléséről, illetve a feldolgozás korlátozásáról az Ön kérésének megfelelően, amennyiben ez az értesítés lehetséges és/vagy nem jár aránytalan erőfeszítéssel.

 

6.1 Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés és azok hordozhatósága

Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e és milyen mértékben az Ön személyes adatait. Jogában áll továbbá, hogy megkapja az Ön által megadott személyes adatokat és az Önnel kapcsolatos egyéb személyes adatokat (kivéve, ha az Ön kérését megelőzően töröltük az Ön adatait).

Amennyiben Ön ezt kéri, az Ön személyes adatainak egy részét (nevezetesen azokat az adatokat, amelyeket szerződés teljesítése és/vagy az Ön hozzájárulása alapján, valamint automatizált módon kezelünk) közvetlenül továbbíthatjuk egy harmadik félnek (egy másik adatkezelőnek), akit Ön a kérelmében megjelöl, feltéve, hogy ez a kérelem nem érinti más személyek jogait és szabadságait, és feltéve, hogy ez technikailag megvalósítható.

 

6.2 A hozzájárulás visszavonása

Ön bármikor indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását (ha megadta nekünk). Ebben az esetben az Ön személyes adatait a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül töröljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

6.3 Az Ön személyes adatainak helyesbítése

Az alkalmazandó jogszabályok szerint joga van az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy továbbra is feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait vagy sem.

 

6.4 Az Ön személyes adatainak törlése

Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Ha ilyen kéréssel fordul hozzánk, indokolatlan késedelem nélkül töröljük a birtokunkban lévő összes személyes adatát, kivéve, ha az Ön személyes adataira szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez van szükségünk.

Továbbá töröljük az összes személyes adatát (és gondoskodunk arról, hogy az általunk megbízott adatfeldolgozók töröljék azokat), ha Ön visszavonja a hozzájárulását.

 

6.5 Az adatkezeléssel szembeni kifogások

Ha az Ön személyes adatainak egy részét jogos érdekünk alapján kezeljük, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha az adatkezeléshez fűződő jelentős jogos érdekek - amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy jogaival és szabadságaival szemben - nem bizonyítottak a részünkről, vagy a további adatkezelés nem szükséges jogi követeléseink megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait.

 

6.6 A feldolgozás korlátozása

Ha Ön személyes adatai feldolgozásának korlátozását kéri, például abban az esetben, ha megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát vagy jogszerűségét, illetve azt, hogy szükségünk van-e személyes adatai feldolgozására, akkor személyes adatainak feldolgozását a szükséges minimumra (tárolásra) korlátozzuk, és azokat csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, illetve az alkalmazandó jogszabályokban előírt egyéb korlátozott okokból kezelhetjük. Ha az adatkezelés korlátozását feloldjuk, és az Ön személyes adatait továbbra is feldolgozzuk, erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt.

 

6.7 Panasztétel a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál

Önnek joga van panaszt tenni az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban az illetékes adatvédelmi hatóságnál, azaz Csehországban a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; weboldal: www.uoou.cz.

7 Az adatvédelmi szabályzat frissítései

Időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük az Adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása a frissített Adatvédelmi szabályzat közzétételével lép hatályba a következő címen ctp.eu.

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.

Ingatlan kereső

Kiemelt ingatlanok Minden ingatlan megtekintése

Arrow CTP NV €16.04 CTP ikon INGATLAN KERESÉSEKör nyíl CTP AR kint van

Kereskedelmi kapcsolat

Ivan Pastier

Park címe

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Szlovákia

Ajánlatot kap

    Követelmények