Zásady ochrany osobných údajov obchodného partnera

1 Všeobecné ustanovenia

Zaväzujeme sa rešpektovať vaše súkromie a chrániť vaše osobné údaje, čo sú všetky informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať ako jednotlivca. Tieto Zásady ochrany osobných údajov obchodných partnerov a marketingu (ďalej len "Zásady ochrany osobných údajov") opisuje, ako spoločnosť CTP Invest, spol. s r.o. ("CTP" alebo "my") spracúva, spracováva a chráni osobné údaje našich obchodných partnerov, ako sú naši nájomcovia alebo dodávatelia (ďalej len "Obchodný partner"), ich kontaktné osoby a ďalšie osoby, ktorých osobné údaje môžeme spracúvať, napríklad odberatelia nášho informačného bulletinu. Ako sa používa v týchto zásadách ochrany osobných údajov, "osobné údaje" znamenajú informácie, ktoré identifikujú našich obchodných partnerov, ich kontaktné osoby a iné osoby ("vy").

Tieto zásady ochrany osobných údajov vás tiež informujú o vašich právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a o tom, ako a akým spôsobom ich môžete uplatniť.

Odporúčame vám, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

2 Správca údajov a kontaktné údaje

Správcom vašich osobných údajov je CTP Invest, spol. s r.o., so sídlom CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 261 66 453, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, vložka C 15647.

Ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s inými pridruženými alebo dcérskymi spoločnosťami CTP Invest, ktoré sú súčasťou skupiny CTP Group ("Skupina CTP").

Aktualizované kontaktné údaje a ďalšie informácie o všetkých spoločnostiach skupiny CTP nájdete na https://ctp.eu/contact.

V prípade požiadaviek a/alebo sťažností týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu privacy@ctp.eu.

 

3 Osobné údaje obchodných partnerov a ich kontaktných osôb

3.1 Účel spracovania a doba uchovávania

Môžeme spracúvať osobné údaje týkajúce sa vás ako nášho obchodného partnera a/alebo členov predstavenstva obchodného partnera, zamestnancov, subdodávateľov a/alebo iných kontaktných osôb, ktoré nám poskytli (ďalej len "Kontaktné osoby") s cieľom plniť zmluvné záväzky vyplývajúce zo zmluvy (napr. nájomnej, dodávateľskej, dodávateľskej alebo inej zmluvy) a zabezpečiť efektívnejšiu komunikáciu medzi zmluvnými stranami. Z toho vyplýva, že osobné údaje sa spracúvajú najmä na tieto účely:

3.1.1    Plnenie zmluvných záväzkov. Osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy, ktorú ste s nami ako obchodný partner uzavreli, a ďalej aj na účely prípadných záručných nárokov súvisiacich s tovarom a službami, ktoré nám poskytujete, a na účely vedenia evidencie našich dodávateľov. Údaje sa uchovávajú po dobu existencie zmluvného vzťahu medzi vami a nami. Poskytnutie osobných údajov je v týchto prípadoch nevyhnutnou podmienkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, udržiavať alebo plniť.

3.1.2    Efektívna komunikácia. Osobné údaje týkajúce sa vás (nášho obchodného partnera a/alebo kontaktných osôb) spracúvame na účely zabezpečenia efektívnej komunikácie medzi vami ako naším obchodným partnerom a nami, ako aj na účely zabezpečenia efektívnej správy nášho zmluvného vzťahu. Môže ísť napríklad o komunikáciu s vami a vašimi zamestnancami a pracovníkmi, riadenie závad, zaistenie bezpečnosti všetkých osôb v našich priestoroch, predchádzanie škodám na majetku našich nájomcov, dodávateľov a iných osôb a zmierňovanie už vzniknutých škôd atď. Osobné údaje potrebné na tento účel sa uchovávajú predovšetkým po dobu trvania nášho vzťahu.

3.1.3    Účtovné záznamy. Niektoré osobné údaje môžu byť zahrnuté do účtovných záznamov (najmä faktúr). Podľa platných zákonov Českej republiky (napr. zákon o účtovníctve, zákon o DPH) máme povinnosť uchovávať tieto záznamy po dobu 10 rokov. Ak máme zákonnú povinnosť archivovať tieto záznamy, archivujeme ich spolu s vašimi osobnými údajmi v nich uvedenými.

3.1.4    Určenie, uplatňovanie a obhajoba právnych nárokov. Po ukončení nášho zmluvného vzťahu môžeme naďalej spracúvať osobné údaje, ktoré sú potrebné na ochranu našich práv a na prípadnú obhajobu našich právnych nárokov vrátane vymáhania nezaplatených platieb. Osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné alebo už neexistuje právny základ na ich uchovávanie, sa nenávratne anonymizujú alebo bezpečným spôsobom zničia. Ak vzniknú spory a my sa musíme brániť, konať alebo dokonca uplatniť nároky voči vám alebo tretím stranám, môžeme osobné údaje, ktoré považujeme za primerane potrebné na spracovanie na tieto účely, uchovávať po dobu, počas ktorej je možné takýto nárok uplatniť.

 

3.2 Rozsah spracovania osobných údajov

Spracúvame osobné údaje, ktoré sme získali priamo od našich obchodných partnerov alebo od vás ako kontaktnej osoby. Aby sme zabezpečili, že spracúvame len presné a aktuálne údaje, môžeme ich pravidelne aktualizovať aj z verejných zdrojov (najmä z obchodného registra, živnostenského registra, ARES, insolvenčného registra a webových stránok Obchodných partnerov).

Rozsah osobných údajov, ktoré zvyčajne spracúvame na vyššie uvedené účely, zahŕňa: meno, názov spoločnosti, pracovnú pozíciu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a/alebo iné informácie súvisiace s plnením zmluvy medzi obchodným partnerom a nami, okrem iného vrátane informácií o platbách, dodávkach služieb atď.

 

4 Marketingová komunikácia

4.1 Newsletter a informácie o aktivitách CTP

Na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať náš newsletter a ďalšie súvisiace informácie o aktivitách skupiny CTP, ako sú informácie o našich službách a produktoch, akciové ponuky a podujatia organizované nami alebo inými subjektmi v rámci skupiny CTP (ctp.eu). K odberu noviniek sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formulára, ktorý je prístupný na viacerých webových stránkach prevádzkovaných nami alebo iným subjektom skupiny CTP (ako napr. ctp.eu, www.domeq.cz, www.vlnena.eu, jobs.ctp.eu, www.ponavka.eu).

Ak sa chcete prihlásiť k odberu našich noviniek, budete požiadaní o poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo (nepovinné). Môžeme tiež spracúvať vaše reakcie alebo spätnú väzbu týkajúcu sa bulletinov, ktoré vám zasielame.

 

4.2 Fotografie a videá z našich podujatí

Ak nám dáte svoj súhlas, môžeme spracúvať aj ďalšie osobné údaje na marketingové účely CTP alebo iných subjektov v rámci skupiny CTP, napr. nahrávanie, zverejňovanie a ukladanie fotografií alebo videí, ktoré vás zachytávajú a ktoré boli zaznamenané na niektorom z podujatí organizovaných nami alebo iným subjektom skupiny CTP.

 

4.3 Účel spracovania a doba uchovávania

Účelom spracovania je prieskum trhu, propagácia produktov a služieb, najmä zasielanie ponúk a personalizovaných obchodných informácií, organizácia a propagácia podujatí a iné marketingové aktivity CTP a iných subjektov skupiny CTP.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania zodpovedá dobe trvania súhlasu a nepresiahne obdobie troch rokov odo dňa udelenia súhlasu.

 

5 Sociálne médiá

Keď navštívite naše stránky alebo účty sociálnych médií, lajkujete ich, sledujete alebo sa inak zapájate do ich činnosti (vrátane používania vášho používateľského účtu na sociálnych médiách v príslušnom rozsahu), môžeme byť považovaní za spoločných správcov vašich osobných údajov s poskytovateľom konkrétneho sociálneho média/siete. Vaše osobné údaje nepoužívame žiadnym iným spôsobom, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak chcete získať viac informácií o tom, ako poskytovateľ sociálneho média/siete používa vaše osobné údaje a ďalšie informácie, obráťte sa na príslušného poskytovateľa.

 

6 Cookies

Súbory cookie používame na to, aby sa používatelia mohli prihlásiť do systému a plne sa v ňom pohybovať; vypnutie súborov cookie by malo za následok, že používateľ by sa nemohol prihlásiť do systému.

Okrem toho používame súbory cookie a iné technológie (napríklad softvér na meranie stránok a softvér na hodnotenie používateľského zážitku) na zlepšenie vášho online zážitku a na získanie informácií o tom, ako používate naše služby, s cieľom zlepšiť kvalitu služieb. Údaje získané prostredníctvom súborov cookie môžeme kombinovať s inými údajmi, ktoré nám poskytnete.

Ďalšie informácie týkajúce sa používania súborov cookie sú k dispozícii na ctp.eu/ctp-website-cookie-policy.

 

7 Zdieľanie a prenos osobných údajov (príjemcovia osobných údajov)

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s:

  • v rámci skupiny CTP (ctp.eu);
  • poskytovateľov IT, marketingových alebo administratívnych služieb, ako sú ETTEA Group s.r.o., Enerfis s.r.o., TMF Czech, a.s. alebo Management Data Praha spol. s.r.o., Google LLC, IMPER CZ, s.r.o.;
  • externým audítorom, konzultantom, daňovým poradcom a právnym zástupcom, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti v záujme ochrany našich oprávnených záujmov;
  • orgány prokuratúry, súdy a správne orgány v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

So spracovateľmi osobných údajov sme uzavreli zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku (s výnimkou prípadov, keď uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri prenose osobných údajov orgánom verejnej moci), ktoré zabezpečujú minimálne rovnakú úroveň ich ochrany ako tieto Zásady ochrany osobných údajov.

 

8 Bezpečnosť údajov

Zaviedli sme a udržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy informačnej bezpečnosti v súlade so zákonnými požiadavkami a trhovými normami, ktoré zodpovedajú možnému ohrozeniu vás ako dotknutej osoby. Zohľadňujeme aj stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Takéto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy na obnovu údajov a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné údaje, atď.

 

9 Vaše práva ako subjektu údajov

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 vyššie.

V prípade potreby budeme informovať každého príjemcu, ktorému boli vaše údaje poskytnuté podľa článku 7 týchto zásad ochrany osobných údajov, o prijatých opatreniach alebo o vymazaní vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania v súlade s vašou žiadosťou, ak je takéto oznámenie možné a/alebo si nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

9.1 Prístup k vašim osobným údajom a ich prenosnosť

Máte právo získať potvrdenie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame alebo nespracúvame. Ak o to požiadate, môžeme niektoré vaše osobné údaje (konkrétne údaje, ktoré spracúvame na základe plnenia zmluvy a/alebo vášho súhlasu) poslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi), ktorú uvediete vo svojej žiadosti, za predpokladu, že takáto žiadosť nemá vplyv na práva a slobody iných osôb a že je to technicky možné

K svojim osobným údajom môžete získať prístup prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

9.2 Odvolanie súhlasu

Udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. Na tento účel nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 týchto zásad ochrany osobných údajov. V takom prípade vaše osobné údaje vymažeme do 30 dní od odvolania vášho súhlasu.

Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

9.3 Oprava vašich osobných údajov

Podľa platných právnych predpisov máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré spracúvame, ak zistíte, že sú nepresné alebo neúplné.

Ak chcete požiadať o opravu svojich osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

9.4 Vymazanie vašich osobných údajov

O vymazanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek požiadať. Rozsah, v ktorom môžeme vyhovieť vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov, môže byť obmedzený našimi zákonnými povinnosťami uchovávať niektoré osobné údaje, najmä na základe účtovných a daňových predpisov atď. Okrem toho vymažeme všetky vaše osobné údaje (a zabezpečíme ich vymazanie nami zapojenými spracovateľmi) aj v prípade, že odvoláte svoj súhlas.

 

9.5 Obmedzenie spracovania

Ak nás požiadate o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad ak spochybníte presnosť, zákonnosť alebo potrebu spracúvania vašich osobných údajov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie) a prípadne budeme tieto údaje spracúvať len na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak je to potrebné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z iných obmedzených dôvodov vyžadovaných platnými právnymi predpismi. V prípade, že sa obmedzenie zruší a my budeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, budete o tom bez zbytočného odkladu informovaní.

Žiadosť o obmedzenie spracovania môžete podať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

9.6 Námietky proti spracovaniu

Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu údajov. Ak nepreukážeme žiadne závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

Námietky proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

9.7 Sťažnosť orgánu na ochranu údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracúvania údajov príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, t. j. v Českej republike Úradu na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; webová stránka: www.uoou.cz.

 

10 Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť zverejnením aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov na adrese ctp.eu/business-partners-privacy-policy.

 

 

Stiahnite si

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky