Polityka prywatności partnera biznesowego

1 Postanowienia ogólne

Zobowiązujemy się szanować prywatność użytkowników i chronić ich dane osobowe, czyli wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika jako osoby fizycznej. Niniejsza Polityka Prywatności dla Partnerów Biznesowych i Marketingu (zwana dalej "Polityka prywatności") opisuje, w jaki sposób CTP Invest, spol. s r.o. ("CTP" lub "my") obsługuje, przetwarza i chroni dane osobowe naszych partnerów biznesowych, takich jak nasi najemcy lub dostawcy ("Partner biznesowy"), ich osoby kontaktowe oraz inne osoby, których dane osobowe możemy przetwarzać, takie jak subskrybenci naszego newslettera. W rozumieniu niniejszej Polityki prywatności "dane osobowe" oznaczają informacje identyfikujące naszych partnerów biznesowych, ich osoby kontaktowe i inne osoby ("ty").

Niniejsza Polityka Prywatności informuje również o prawach użytkownika dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz o sposobach i środkach ich wykonywania.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.

2 Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych użytkownika jest CTP Invest, spol. s r.o., z siedzibą w CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, ID: 261 66 453, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Czeskich Budziejowicach, sygn. akt C 15647.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane innym podmiotom stowarzyszonym lub zależnym CTP Invest będącym częścią Grupy CTP ("Grupa CTP").

Aktualne dane kontaktowe i inne informacje na temat wszystkich spółek z grupy CTP można znaleźć pod adresem https://ctp.eu/contact.

W przypadku wniosków i/lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej privacy@ctp.eu.

 

3 Dane osobowe partnerów biznesowych i ich osób kontaktowych

3.1 Cele przetwarzania i okres przechowywania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkownika jako naszego Partnera Biznesowego i/lub członków zarządu Partnera Biznesowego, pracowników, podwykonawców i/lub innych osób kontaktowych przekazanych nam ("dane osobowe").Osoby kontaktowe") w celu wykonania zobowiązań umownych wynikających z umowy (takiej jak umowa najmu, dostawy, sprzedaży lub inna umowa) oraz w celu zapewnienia skuteczniejszej komunikacji między stronami umowy. Wynika z tego, że dane osobowe są przetwarzane głównie w następujących celach:

3.1.1    Wypełnienie zobowiązań umownych. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z nami przez użytkownika jako partnera biznesowego, a także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych związanych z towarami i usługami, które użytkownik nam dostarcza, oraz w celu prowadzenia ewidencji naszych dostawców. Dane są przechowywane przez okres istnienia stosunku umownego między użytkownikiem a nami. Podanie danych osobowych w tych przypadkach jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, a bez danych osobowych nie jest możliwe zawarcie, utrzymanie lub wykonanie umowy.

3.1.2    Skuteczna komunikacja. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika (naszego Partnera Biznesowego i/lub Osób Kontaktowych) w celu zapewnienia skutecznej komunikacji między użytkownikiem jako naszym Partnerem Biznesowym a nami, a także w celu zapewnienia skutecznego administrowania naszym stosunkiem umownym. Może to obejmować na przykład komunikację z użytkownikiem oraz jego pracownikami i pracownicami, zarządzanie usterkami, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie naszej firmy, zapobieganie szkodom w mieniu naszych najemców, dostawców i innych osób oraz łagodzenie już powstałych szkód itp. Dane osobowe niezbędne do tego celu są przechowywane przede wszystkim przez okres trwania naszej relacji.

3.1.3    Dokumentacja księgowa. Niektóre dane osobowe mogą być zawarte w dokumentacji księgowej (głównie fakturach). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej (np. ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku VAT) mamy obowiązek przechowywać te dokumenty przez okres 10 lat. Jeśli mamy prawny obowiązek archiwizowania tej dokumentacji, archiwizujemy ją wraz z podanymi w niej danymi osobowymi użytkownika.

3.1.4    Ustalanie, wykonywanie i obrona roszczeń prawnych. Po zakończeniu naszego stosunku umownego możemy nadal przetwarzać dane osobowe, które są niezbędne do ochrony naszych praw i potencjalnej obrony naszych roszczeń prawnych, w tym windykacji zaległych płatności. Dane osobowe, które nie są już potrzebne lub nie ma już podstawy prawnej do ich przechowywania, są nieodwracalnie anonimizowane lub niszczone w bezpieczny sposób. W przypadku powstania sporów i konieczności obrony, działania lub nawet dochodzenia roszczeń wobec użytkownika lub osób trzecich, możemy przechowywać dane osobowe, które uznamy za zasadnie niezbędne do przetwarzania w tych celach, przez okres, w którym takie roszczenie może być dochodzone.

 

3.2 Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, które uzyskaliśmy bezpośrednio od naszych Partnerów Biznesowych lub od Ciebie jako Osoby Kontaktowej. W celu zapewnienia, że przetwarzamy wyłącznie dane, które są dokładne i aktualne, możemy regularnie aktualizować dane również ze źródeł publicznych (głównie rejestru handlowego, rejestru licencji handlowych, ARES, rejestru upadłości i stron internetowych Partnerów Biznesowych).

Zakres danych osobowych, które zwykle przetwarzamy w celach opisanych powyżej, obejmuje: imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko pracy, numer telefonu, adres e-mail i/lub inne informacje związane z realizacją umowy między Partnerem biznesowym a nami, w tym między innymi informacje o płatnościach, wynikach usług itp.

 

4 Komunikacja marketingowa

4.1 Newsletter i informacje o działaniach CTP

Na podstawie zgody użytkownika możemy wysyłać nasz biuletyn i inne powiązane informacje dotyczące działalności Grupy CTP, takie jak informacje o naszych usługach i produktach, ofertach promocyjnych i wydarzeniach organizowanych przez nas lub inne podmioty z grupy CTP (ctp.eu). Użytkownik może zapisać się do newslettera za pośrednictwem formularza online, który jest dostępny na kilku stronach internetowych obsługiwanych przez nas lub inny podmiot z grupy CTP (takich jak ctp.eu, www.domeq.cz, www.vlnena.eu, jobs.ctp.eu, www.ponavka.eu).

Jeśli chcesz zapisać się do naszego newslettera, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu (opcjonalnie). Możemy również przetwarzać Twoje reakcje lub opinie dotyczące wysyłanych przez nas biuletynów.

 

4.2 Zdjęcia i filmy z naszych wydarzeń

Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy również przetwarzać dodatkowe dane osobowe w celach marketingowych CTP lub innych podmiotów z grupy CTP, np. nagrywanie, publikowanie i przechowywanie zdjęć lub filmów przedstawiających Ciebie, które zostały nagrane podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez nas lub inny podmiot z grupy CTP.

 

4.3 Cele przetwarzania i okres przechowywania danych

Celem przetwarzania jest badanie rynku, promocja produktów i usług, w szczególności wysyłanie ofert i spersonalizowanych informacji handlowych, organizacja i promocja wydarzeń oraz inne działania marketingowe CTP i innych podmiotów z grupy CTP.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, którą może on wycofać w dowolnym momencie. Okres przechowywania danych odpowiada okresowi obowiązywania zgody i nie przekracza trzech lat od daty jej udzielenia.

 

5 Media społecznościowe

Gdy użytkownik odwiedza, lubi, śledzi lub w inny sposób angażuje się na naszych stronach lub kontach w mediach społecznościowych (w tym, w odpowiednim zakresie, korzysta z konta użytkownika w mediach społecznościowych), możemy być uważani za współadministratorów danych osobowych użytkownika wraz z dostawcą danego medium/sieci społecznościowej. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika w żaden inny sposób niż opisany w niniejszej Polityce prywatności. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób dostawca mediów społecznościowych/sieci wykorzystuje dane osobowe użytkownika i inne informacje, należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą.

 

6 Cookies

Używamy plików cookie, aby użytkownicy mogli zalogować się do systemu i w pełni nawigować w systemie; wyłączenie plików cookie spowoduje, że użytkownik nie będzie mógł zalogować się do systemu.

Ponadto używamy plików cookie i innych technologii (takich jak oprogramowanie do pomiaru witryny i oprogramowanie do obsługi użytkownika), aby poprawić komfort korzystania z Internetu i dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych usług w celu poprawy jakości Usług. Możemy łączyć dane uzyskane za pomocą plików cookie z innymi danymi przekazanymi nam przez użytkownika.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na stronie ctp.eu/ctp-website-cookie-policy.

 

7 Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane

 • w ramach grupy CTP (ctp.eu);
 • dostawcy usług informatycznych, marketingowych lub administracyjnych, tacy jak ETTEA Group s.r.o., Enerfis s.r.o., TMF Czech, a.s. lub Management Data Praha spol. s.r.o., Google LLC, IMPER CZ, s.r.o.;
 • zewnętrzni audytorzy, konsultanci, doradcy podatkowi i przedstawiciele prawni zobowiązani do zachowania poufności w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów;
 • organom ścigania, sądom i organom administracyjnym zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi.

Zawarliśmy umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, zgodnie z poprzednim akapitem (z wyjątkiem przypadków, w których zawarcie takiej umowy nie jest obowiązkowe, na przykład w przypadku przekazywania danych osobowych organom publicznym), które zapewniają co najmniej taki sam poziom ich ochrony, jak niniejsza Polityka prywatności.

 

8 Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy i utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, kontrole wewnętrzne i procesy bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami prawnymi i standardami rynkowymi odpowiadającymi możliwemu zagrożeniu dla użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. Bierzemy również pod uwagę stan rozwoju technologicznego w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianami, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Takie środki mogą między innymi obejmować podjęcie uzasadnionych kroków w celu zapewnienia odpowiedzialności odpowiednich pracowników, którzy mają dostęp do danych użytkownika, szkolenie pracowników, regularne tworzenie kopii zapasowych, procedury odnawiania danych i zarządzania incydentami, ochronę oprogramowania urządzeń, na których przechowywane są dane osobowe itp.

 

9 Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw zgodnie z niniejszym artykułem lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w art. 2 powyżej.

Ponadto, w stosownych przypadkach, poinformujemy każdego odbiorcę, któremu dane zostały przekazane zgodnie z art. 7 niniejszej Polityki prywatności, o podjętych środkach lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania zgodnie z żądaniem użytkownika, jeśli takie powiadomienie jest możliwe i / lub nie wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.

 

9.1 Dostęp do danych osobowych użytkownika i możliwość ich przenoszenia

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, jakie jego dane osobowe przetwarzamy, a jakich nie przetwarzamy. Jeśli użytkownik tego zażąda, możemy przesłać niektóre jego dane osobowe (a mianowicie dane, które przetwarzamy na podstawie realizacji umowy i/lub zgody użytkownika) bezpośrednio stronie trzeciej (innemu administratorowi danych), którą użytkownik wskaże w swoim żądaniu, pod warunkiem, że takie żądanie nie wpłynie na prawa i wolności innych osób oraz pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne.

Dostęp do swoich danych osobowych można uzyskać za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych.

 

9.2 Wycofanie zgody

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych określonych w art. 2 niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku usuniemy dane osobowe użytkownika w ciągu 30 dni od wycofania zgody.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

9.3 Sprostowanie danych osobowych użytkownika

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które przetwarzamy, jeśli okaże się, że są one niedokładne lub niekompletne.

Aby zażądać sprostowania swoich danych osobowych, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem wyżej wymienionych danych kontaktowych.

 

9.4 Usuwanie danych osobowych użytkownika

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Zakres, w jakim możemy spełnić żądanie usunięcia danych osobowych, może być ograniczony przez nasze ustawowe obowiązki przechowywania niektórych danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów księgowych i podatkowych itp. Ponadto usuniemy wszystkie dane osobowe użytkownika (i zapewnimy ich usunięcie przez zaangażowane przez nas podmioty przetwarzające), jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę.

 

9.5 Ograniczenie przetwarzania

Jeśli użytkownik zażąda od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, na przykład w przypadku zakwestionowania dokładności, zgodności z prawem lub konieczności przetwarzania przez nas jego danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie jego danych osobowych do niezbędnego minimum (przechowywanie), a w stosownych przypadkach będziemy przetwarzać te dane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w razie konieczności w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z innych ograniczonych powodów wymaganych przez obowiązujące prawo. W przypadku zniesienia ograniczenia i kontynuowania przetwarzania danych osobowych, użytkownik zostanie o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki.

Wniosek o ograniczenie przetwarzania można złożyć, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych.

 

9.6 Sprzeciw wobec przetwarzania

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych. Jeśli nie wykażemy żadnych istotnych uzasadnionych powodów przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności użytkownika, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych i usuniemy je bez zbędnej zwłoki.

Sprzeciw wobec przetwarzania można zgłosić, korzystając z wyżej wymienionych danych kontaktowych.

 

9.7 Skarga do organu ochrony danych

Użytkownik ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych do właściwego organu ochrony danych, tj. w Republice Czeskiej do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; strona internetowa: www.uoou.cz.

 

10 Aktualizacje Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować Politykę prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie wraz z publikacją zaktualizowanej Polityki prywatności pod adresem ctp.eu/business-partners-privacy-policy.

 

 

Pobierz

Zapisz się do naszego newslettera

  Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.

  Wyszukiwarka nieruchomości

  Polecane nieruchomości Wyświetl wszystkie nieruchomości

  Strzałka CTP NV €16.42 Ikona CTP ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆStrzałka kołowa CTP AR jest już dostępny

  Kontakt handlowy

  Ivan Pastier

  Adres parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratysława - Devínska Nová Ves Słowacja

  Get Offer

   Wymagania