Zásady ochrany osobných údajov pre kamerový systém a návštevníkov

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Zaväzujeme sa rešpektovať vaše súkromie a chrániť vaše osobné údaje, čo sú všetky informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať ako jednotlivca. Tieto Zásady ochrany osobných údajov pre kamerový systém a návštevníkov (ďalej len "Zásady ochrany osobných údajov") opisuje, ako Skupina CTP spracúva, spracováva a chráni osobné údaje návštevníkov a iných osôb nachádzajúcich sa v našich priestoroch alebo ich navštevujúcich v súvislosti s identifikáciou návštevníkov a monitorovaním priestorov kamerovým systémom (ďalej len "Kamerový systém"). Správcom vašich osobných údajov je subjekt skupiny CTP Group ("CTP" alebo "my") ako vlastník príslušnej budovy, parku alebo iných priestorov, ktoré môžete navštíviť. Ako sa používa v týchto zásadách ochrany osobných údajov, "osobné údaje" znamenajú informácie, ktoré identifikujú našich nájomcov, zamestnancov nájomcov a iné kontaktné osoby a návštevníkov našich priestorov a budov ("vy").

Tieto zásady ochrany osobných údajov vás tiež informujú o vašich právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a o tom, ako a akým spôsobom ich môžete uplatniť.

Odporúčame vám, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

2. SPRÁVCA ÚDAJOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Správcom vašich osobných údajov je príslušný subjekt zo skupiny CTP (ctp.eu), ktoré spravujú budovu alebo park CTP, ktorý navštevujete. Aktualizované kontaktné údaje a ďalšie informácie o skupine CTP nájdete na adrese https://ctp.eu/contact/.

 

3. KAMEROVÝ SYSTÉM

3.1 Popis CCTV

Naše kamerové systémy sa zvyčajne skladajú až z 20 kamier, ktoré môžu byť umiestnené zvonku aj zvnútra našich budov. Presný počet a umiestnenie kamier závisí od konkrétnej budovy, parku alebo iných priestorov prevádzkovaných skupinou CTP. Kamerový systém môže zaznamenávať vonkajšie priestory nami vlastnených budov, vstupné dvere do budov, chodby a iné verejne prístupné priestory v objektoch. Kamerový systém nemonitoruje žiadne súkromné priestory.

Piktogramy CCTV sú umiestnené na ľahko viditeľných miestach pri vstupoch do našich budov, parkov alebo iných priestorov skupiny CTP.

 

3.2 Účel spracovania a doba uchovávania

Vaše osobné údaje spracúvame pomocou kamerového systému s monitorovanými a zaznamenávanými obrazmi vrátane vizuálnych záberov a vášho osobného vzhľadu.

Tieto záznamy spracovávame s cieľom zachovať integritu a bezpečnosť budov spravovaných spoločnosťou CTP, ich okolia a majetku, ktorý sa v nich nachádza, vrátane nášho majetku a majetku našich nájomcov.

Právnym základom takéhoto spracúvania je ochrana našich oprávnených záujmov (ako je definované v čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na ochranu vyššie uvedených hodnôt a záujmov.

Snímky zachytené systémom sú farebne odlíšené a zaznamenávajú sa nepretržite. Záznamy sa uchovávajú ako continuous loop for number of days specified in each country building policy or documentation, čo je obdobie potrebné na to, aby sme zistili a vyšetrili potenciálny incident. Po uplynutí tohto obdobia sa záznamy vymažú.

Niektoré časti záznamov (vrátane vašich osobných údajov, ktoré sú v nich obsiahnuté) môžu byť selektívne uchovávané dlhšie, aby sme mohli preukázať, uplatniť alebo obhájiť naše právne nároky alebo z dôvodu iného oprávneného záujmu.

 

3.3 Kamerové systémy nájomcov

Dovoľujeme si vás informovať, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na kamerové systémy nainštalované v kanceláriách, ktoré si prenajímajú naši nájomcovia (či už ide o vášho zamestnávateľa, dodávateľa, zmluvného partnera alebo obchodného partnera, ktorého ste navštívili).

Všetci nájomníci si môžu nainštalovať vlastné kamerové systémy a kamery (v súlade s naším domovým poriadkom), za ktoré nenesieme žiadnu zodpovednosť. Môžeme tiež prevádzkovať niektoré kamery umiestnené nájomníkmi (v ich priestoroch), v takom prípade pôsobíme ako spracovateľ údajov pre takýto kamerový systém nájomníka a nenesieme zaň zodpovednosť.

Ďalšie informácie o spracovaní vykonávanom takýmto nájomcom získate od neho.

 

4 Identita návštevníkov a prístup A parkovací systém

4.1 Návštevníci budov

Na účely ochrany vyžadujeme, aby sa všetci návštevníci našich budov a priestorov (najmä príležitostní návštevníci, ktorí nie sú trvalo zamestnaní u našich nájomcov) identifikovali. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať s cieľom viesť presnú evidenciu návštevníkov našich priestorov a zabezpečiť vhodné prístupové opatrenia.

Na tieto účely vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli svoje meno, ktoré nám umožní skontrolovať vašu totožnosť. Potom môžeme uložiť vaše meno, dátum a čas vašej návštevy, meno hostiteľa a informáciu o overení vášho preukazu totožnosti (neukladáme podrobnosti o vašom preukaze totožnosti) a prípadne informácie o vašom oprávnení parkovať.

Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem a oprávnené záujmy našich nájomcov na zabezpečenie integrity a bezpečnosti budov spravovaných spoločnosťou CTP a majetku v nich, vrátane nášho majetku, majetku našich nájomcov a ich okolia.

Osobné údaje týkajúce sa overenia totožnosti návštevníkov sa uchovávajú jeden (1) mesiac.

 

4.2 Prístupový a parkovací systém

V našich budovách prevádzkujeme aj prístupový a parkovací systém, ktorý vám umožní zaparkovať auto a vstúpiť do budovy bez toho, aby ste boli kontrolovaný ako návštevník (pozri časť 4.1 vyššie). Z týchto dôvodov nám nájomcovia môžu poskytnúť určité údaje, ktoré budú spojené s vašou parkovacou a/alebo prístupovou kartou.

Dovoľujeme si vás informovať, že nie sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s týmito systémami, v ktorých pôsobíme len ako spracovateľ údajov. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na tieto účely získate od zodpovedného nájomcu (či už ide o vášho zamestnávateľa, dodávateľa, zmluvného partnera alebo obchodného partnera, ktorý vám umožnil prístup a/alebo parkovaciu kartu).

 

5 ZDIEĽANIE A PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRIJÍMATELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV)

5.1 Príjemcovia osobných údajov

Záznamy z kamerového systému, ako aj iné osobné údaje v našich prístupových alebo parkovacích systémoch sa môžu zdieľať s určitými tretími stranami oprávnenými na obhajobu našich právnych nárokov alebo na zaistenie bezpečnosti našich nájomníkov alebo nášho majetku, ako aj s určitými orgánmi verejnej moci. Títo príjemcovia osobných údajov vystupujú ako spracovatelia osobných údajov alebo iní prevádzkovatelia. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s:

  • v potrebnom rozsahu v rámci skupiny CTP na administratívne účely;
  • bezpečnostné agentúry v našich budovách;
  • Poskytovatelia IT systémov CCTV, prístupových systémov a parkovacích systémov;
  • externí právni zástupcovia viazaní povinnosťou mlčanlivosti na ochranu našich oprávnených záujmov;
  • orgány prokuratúry, súdy a správne orgány v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

So spracovateľmi osobných údajov sme uzavreli zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku (s výnimkou prípadov, keď uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri prenose osobných údajov orgánom verejnej moci), ktoré zabezpečujú minimálne rovnakú úroveň ich ochrany ako tieto Zásady ochrany osobných údajov.

 

6 BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Zaviedli sme a udržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy informačnej bezpečnosti v súlade so zákonnými požiadavkami a trhovými normami, ktoré zodpovedajú možnému ohrozeniu vás ako dotknutej osoby. Zohľadňujeme aj stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Takéto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy na obnovu údajov a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné údaje, atď.

 

7 VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 vyššie.

V prípade potreby budeme informovať každého príjemcu, ktorému boli vaše údaje poskytnuté podľa článku 4 týchto zásad ochrany osobných údajov, o prijatých opatreniach alebo o vymazaní vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania v súlade s vašou žiadosťou, ak je takéto oznámenie možné a/alebo si nevyžaduje neprimerané úsilie.

Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa osobných údajov, ku ktorým máme prístup len ako spracovateľ údajov (napríklad údaje uložené v prístupových alebo parkovacích systémoch), obráťte sa na zodpovedného nájomcu.

 

7.1 Prístup k vašim osobným údajom

Máte právo požiadať o informácie, či a v akom rozsahu spracúvame vaše osobné údaje. Máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ďalšie osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Prístup k vašim údajom z kamerového systému alebo kópiu týchto údajov vám poskytneme len v prípadoch, keď takáto žiadosť nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody tretích strán a keď sme na základe informácií, ktoré nám poskytnete, schopní identifikovať časť záznamu z kamerového systému, ktorá obsahuje vaše osobné údaje. Práva tretích strán budú nepriaznivo ovplyvnené najmä v situácii, keď požadovaná časť kamerového záznamu obsahuje aj osobné údaje týchto tretích strán.

 

7.2 Obmedzenie spracovania

Ak nás požiadate o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad ak spochybníte presnosť, zákonnosť alebo potrebu spracúvania vašich osobných údajov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie) a prípadne budeme tieto údaje spracúvať len na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak je to potrebné na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z iných obmedzených dôvodov vyžadovaných platnými právnymi predpismi. V prípade, že sa obmedzenie zruší a my budeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, budete o tom bez zbytočného odkladu informovaní.

Žiadosť o obmedzenie spracovania môžete podať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

7.3 Námietky proti spracovaniu

Môžete vzniesť námietku proti spracovaniu údajov. Ak nepreukážeme žiadne závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

Námietky proti spracovaniu môžete vzniesť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

7.4 Sťažnosť orgánu na ochranu údajov

You have the right to lodge a complaint pertaining to processing of data conducted by us with the competent data protection authority, i.e.:

 

Czech Republic: the Office for Personal Data Protection, Address: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; website: www.uoou.cz.

Austria: Austrian Data Protection Authority (Österreichische Datenschutzbehörde). Address: Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria, http://www.data-protection-authority.gv.at/

Bulgaria: Commission for the Protection of Personal Data (Комисия за защита на личните данни), Address: 2, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., 1592 Sofia, Bulgaria, http://www.cpdp.bg/

Germany: Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), Address: Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Germany, http://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html

Hungary: Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), Address: Falk Miksa utca 9-11, H-1055 Budapest, Hungary, http://www.naih.hu/about-the-authority

Poland: Office of the President for Personal Data Protection (Urzad Ochrony Danych Osobowych), Address: Stawki 2, 00-193 Warsaw, Poland, http://uodo.gov.pl/en

Serbia: Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti), Address: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Belgrade, Serbia, http://www.poverenik.rs/

Slovakia: Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), Address: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovakia, https://dataprotection.gov.sk/en/

Romania: National Supervisory Authority for Personal Data Processing (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), Address: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, 010336 Bucharest, Romania, http://www.dataprotection.ro/

Netherlands: Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens), Address: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV The Hague, Netherlands, http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

8 AKTUALIZÁCIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť zverejnením aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov na adrese https://ctp.eu/cctv-policy/.

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16.18 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky