CCTV és látogatói adatvédelmi politika

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének tiszteletben tartása és személyes adatainak védelme iránt, amelyek minden olyan információt jelentenek, amely alkalmas arra, hogy Önt mint egyént azonosítani lehessen. A jelen CCTV és látogatói adatvédelmi szabályzat (a "Adatvédelmi irányelvek") leírja, hogy CTP Csoport kezeli, feldolgozza és védi a látogatók és más, a telephelyünkön tartózkodó vagy oda látogató személyek személyes adatait a látogatók azonosításával és a telephely CCTV megfigyelőrendszerrel történő megfigyelésével kapcsolatban ("a").CCTV rendszer"). Az Ön személyes adatainak adatkezelője a CTP Csoport egyik szervezete ("CTP" vagy "mi") mint az Ön által látogatott épület, park vagy egyéb helyiség tulajdonosa. A jelen Adatvédelmi szabályzatban a "személyes adatok" olyan információkat jelentenek, amelyek azonosítják bérlőinket, bérlőink alkalmazottait és egyéb kapcsolattartóinkat, valamint a telephelyeink és épületeink látogatóit ("te").

Ez az adatvédelmi szabályzat tájékoztatja Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy hogyan és milyen eszközökkel gyakorolhatja azokat.

Javasoljuk, hogy alaposan ismerje meg ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

 

2. ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEK

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a érintett jogalany a CTP csoporttól (ctp.eu), amely az Ön által látogatott CTP épületet vagy parkot kezeli. A CTP-csoportra vonatkozó frissített elérhetőségek és egyéb információk a következő címen találhatók meg https://ctp.eu/contact/.

 

3. CCTV RENDSZER

3.1 CCTV leírása

CCTV-rendszereink általában legfeljebb 20 kamerából állnak, amelyek az épületeink külső és belső részén is elhelyezhetők. A kamerák pontos száma és elhelyezése a CTP-csoport által üzemeltetett adott épülettől, parktól vagy egyéb helyiségtől függ. A CCTV rendszer rögzítheti a tulajdonunkban lévő épületek külső helyiségeit, az épületek bejárati ajtóit, a folyosókat és a helyiségek egyéb nyilvánosan hozzáférhető helyiségeit. A CCTV rendszer nem figyel magánterületeket.

A CCTV piktogramokat jól látható helyeken helyezzük el az épületeink, parkjaink vagy a CTP Csoport egyéb telephelyeinek bejáratainál.

 

3.2 A feldolgozás céljai és a megőrzési időszak

Az Ön személyes adatait CCTV rendszer segítségével dolgozzuk fel, amelynek képeit megfigyelik és rögzítik, beleértve a vizuális képeket és az Ön személyes megjelenését is.

Ezeket a felvételeket a CTP által kezelt épületek, azok környezete és az azokban található eszközök - beleértve a saját és a bérlőink tulajdonát - épségének és biztonságának fenntartása érdekében dolgozzuk fel.

Az ilyen feldolgozás jogalapja a jogos érdekeink védelme (ahogyan azt az Art. GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) a fent meghatározott értékek és érdekek védelme érdekében.

A rendszer által rögzített képek színezettek és folyamatosan rögzülnek. A felvételeket a rendszer folyamatos hurok az egyes országok ingatlanpolitikájában vagy dokumentációjában meghatározott számú napig, ami egy esetleges incidens észleléséhez és kivizsgálásához szükséges időszak. Ezen időszak után a felvételeket töröljük.

A felvételek bizonyos részei (beleértve az Ön személyes adatait is) szelektíven hosszabb ideig tárolhatók jogi követeléseink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében, illetve egyéb jogos érdekből.

 

3.3 A bérlők CCTV rendszerei

Tájékoztatjuk, hogy ez az adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik a bérlőink által bérelt irodákban (legyen az az Ön munkáltatója, szállítója, vállalkozója vagy üzleti partnere, akit meglátogat) telepített CCTV-rendszerekre.

Minden bérlő szabadon telepítheti saját CCTV-rendszerét és kameráit (a házirendünkkel összhangban), amely rendszerekért nem vállalunk felelősséget. Előfordulhat az is, hogy a bérlők által (az ő helyiségeikben) telepített kamerákat mi üzemeltetjük, ebben az esetben az ilyen bérlő CCTV-rendszerének adatfeldolgozójaként járunk el, és nem vagyunk felelősek érte.

Az ilyen bérlő által végzett feldolgozással kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velük.

 

4 A látogatók azonosítása és a hozzáférés ÉS a parkolási rendszer

4.1 Az épületek látogatói

Védelmi okokból az épületeink és telephelyeink minden látogatójától (különösen az alkalmi látogatóktól, akik nem állandó bérlőink alkalmazásában állnak) megköveteljük, hogy igazolják magukat. Személyes adatait feldolgozhatjuk annak érdekében, hogy pontos nyilvántartást vezessünk a helyiségeink látogatóiról, és megfelelő belépési szabályokat biztosítsunk.

E célból megkérhetjük, hogy adja meg a nevét, hogy ellenőrizhessük személyazonosságát. Ezután tárolhatjuk az Ön nevét, látogatásának dátumát és időpontját, a vendéglátó nevét, valamint azt az információt, hogy személyi igazolványát ellenőriztük (személyi igazolványának részleteit nem tároljuk), és esetleg a parkolási engedélyére vonatkozó információkat.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a mi jogos érdekünk és bérlőink jogos érdeke, hogy biztosítsuk a CTP által kezelt épületek és az azokban található eszközök, beleértve a mi tulajdonunkat, bérlőink tulajdonát és azok környezetét, épségét és biztonságát.

A látogatók személyazonosságának ellenőrzésére vonatkozó személyes adatokat egy (1) hónapig őrizzük meg.

 

4.2 Hozzáférési és parkolási rendszer

Épületeinkben olyan beléptető- és parkolási rendszert is működtetünk, amely lehetővé teszi, hogy Ön leparkoljon autójával és belépjen az épületbe anélkül, hogy látogatóként ellenőriznék (lásd a fenti 4.1. szakaszt). Ezen okokból a bérlők bizonyos adatokat adhatnak meg nekünk, amelyek az Ön parkolási és/vagy belépőkártyájához kapcsolódnak.

Tájékoztatjuk, hogy nem vagyunk felelősek az Ön személyes adatainak ezekkel a rendszerekkel kapcsolatos feldolgozásáért, amennyiben mi csupán adatfeldolgozóként járunk el. Az Ön személyes adatainak ilyen célú feldolgozásával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a felelős bérlőhöz (legyen az az Ön munkáltatója, szállítója, vállalkozója vagy üzleti partnere, aki az Ön belépését és/vagy parkolókártyáját biztosította).

 

5 SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA ÉS TOVÁBBÍTÁSA (A SZEMÉLYES ADATOK FELVEVEVŐI)

5.1 A személyes adatok címzettjei

A CCTV-rendszer felvételei, valamint a beléptető- vagy parkolási rendszerünkben található egyéb személyes adatok megoszthatók bizonyos harmadik felekkel, akik jogosultak jogi követeléseink védelmére, illetve bérlőink vagy tulajdonunk biztonságának garantálására, valamint bizonyos hatóságokkal. A személyes adatok ezen címzettjei személyes adatfeldolgozóként vagy egyéb adatkezelőként járnak el. Az Ön személyes adatai megoszthatók a következőkkel:

  • a szükséges mértékben, a CTP-csoporton belül adminisztratív célokra;
  • biztonsági ügynökségek az épületeinkben;
  • A CCTV-, beléptető- és parkolási rendszerek informatikai szolgáltatói;
  • külső jogi képviselők, akiket titoktartási kötelezettség terhel jogos érdekeink védelme érdekében;
  • ügyészségi szervek, bíróságok és közigazgatási hatóságok a törvényes kötelezettségeinknek megfelelően.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó megállapodásokat kötöttünk a személyes adatok feldolgozóival az előző bekezdés szerint (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megállapodás megkötése nem kötelező, például amikor a személyes adatokat hatóságoknak továbbítjuk), amelyek legalább ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint a jelen Adatvédelmi szabályzat.

 

6 ADATBIZTONSÁG

Az Önt mint érintettet fenyegető lehetséges veszélynek megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, belső ellenőrzéseket és információbiztonsági folyamatokat hajtottunk végre és tartunk fenn a jogi követelményeknek és a piaci szabványoknak megfelelően. Figyelembe vesszük a technológiai fejlődés állását is annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől, megváltoztatástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy hozzáféréstől. Ilyen intézkedések lehetnek többek között az Ön adataihoz hozzáféréssel rendelkező érintett alkalmazottak felelősségét biztosító ésszerű lépések, az alkalmazottak képzése, rendszeres biztonsági mentések, az adatok megújítására és az incidensek kezelésére vonatkozó eljárások, a személyes adatokat tároló eszközök szoftveres védelme stb.

 

7 AZ ÖN MINT ÉRINTETT JOGAI

Ha a jelen cikk vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint kíván élni bármelyik jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti 2. cikkben felsorolt elérhetőségeken.

Adott esetben minden olyan címzettet, akinek az Ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. cikke szerint átadtuk, tájékoztatunk a megtett intézkedésekről vagy az Ön személyes adatainak törléséről, illetve a feldolgozás korlátozásáról az Ön kérésének megfelelően, amennyiben ez az értesítés lehetséges és/vagy nem jár aránytalan erőfeszítéssel.

Ha olyan személyes adatokkal kapcsolatos jogait kívánja gyakorolni, amelyekhez csak adatfeldolgozóként férünk hozzá (például a beléptető vagy parkolási rendszerekben tárolt adatok), kérjük, forduljon a felelős bérlőhöz.

 

7.1 Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés

Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e és milyen mértékben az Ön személyes adatait. Joga van továbbá arra, hogy megkapja az Ön által megadott személyes adatokat és az Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat.

A CCTV-rendszerből származó adataihoz való hozzáférést vagy ezen adatok másolatát csak abban az esetben biztosítjuk Önnek, ha ez a kérés nem sérti harmadik felek jogait és szabadságait, és ha az Ön által megadott információk alapján képesek vagyunk azonosítani a CCTV-felvétel azon részét, amely az Ön személyes adatait tartalmazza. Harmadik felek jogai különösen akkor sérülnek, ha a kamerafelvétel kért része e harmadik felek személyes adatait is tartalmazza.

 

7.2 A feldolgozás korlátozása

Ha Ön kéri, hogy korlátozzuk személyes adatai feldolgozását, például ha vitatja személyes adatai pontosságát, jogszerűségét vagy feldolgozásának szükségességét, személyes adatainak feldolgozását a szükséges minimumra (tárolás) korlátozzuk, és adott esetben ezeket az adatokat csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy ha szükséges más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy más, a vonatkozó jogszabályok által előírt korlátozott okokból kezeljük. Amennyiben a korlátozást feloldjuk, és folytatjuk az Ön személyes adatainak feldolgozását, erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt.

Az adatkezelés korlátozása iránti kérelmet a fent említett elérhetőségeken lehet benyújtani.

 

7.3 Az adatkezeléssel szembeni kifogások

Ön tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen. Ha nem tudunk olyan kényszerítő erejű jogos okot igazolni a feldolgozásra, amely felülírná az Ön érdekeit vagy jogait és szabadságait, akkor a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, és indokolatlan késedelem nélkül töröljük azokat.

Az adatkezeléssel szembeni kifogást a fent említett elérhetőségeken lehet benyújtani.

 

7.4 Panasztétel az adatvédelmi hatóságnál

Ön jogosult az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatos panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál, azaz:

 

Cseh Köztársaság: Személyes Adatvédelmi Hivatal, Cím: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; weboldal: www.uoou.cz.

Ausztria: Osztrák Adatvédelmi Hatóság (Österreichische Datenschutzbehörde). Cím: Barichgasse 40-42, 1030 Bécs, Ausztria, http://www.data-protection-authority.gv.at/

Bulgária: Személyes adatok védelmével foglalkozó bizottság (Комисия за защита на личните данни), Cím: 2, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., 1592 Szófia, Bulgária, http://www.cpdp.bg/

Németország: az adatvédelemért és az információszabadságért felelős szövetségi biztos (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), Cím: Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Németország, http://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html

Magyarország: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), Cím: Falk Miksa utca 9-11, H-1055 Budapest, Magyarország, http://www.naih.hu/about-the-authority

Lengyelország: Személyes Adatvédelmi Elnöki Hivatal (Urzad Ochrony Danych Osobowych), Cím: Stawki 2, 00-193 Varsó, Lengyelország, http://uodo.gov.pl/en

Szerbia: a közérdekű információkért és a személyes adatok védelméért felelős biztos (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti), Cím: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Belgrád, Szerbia, http://www.poverenik.rs/

Szlovákia: A Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), Cím: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Szlovákia, https://dataprotection.gov.sk/en/

Románia: Személyes Adatfeldolgozás Nemzeti Felügyeleti Hatósága (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), Cím: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, 010336 Bukarest, Románia, http://www.dataprotection.ro/

Hollandia: Holland Adatvédelmi Hatóság (Autoriteit Persoonsgegevens), Cím: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Hága, Hollandia, http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

8 AZ ADATVÉDELMI POLITIKA FRISSÍTÉSEI

Időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük az Adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása a frissített Adatvédelmi szabályzat közzétételével lép hatályba a következő címen https://ctp.eu/cctv-policy/.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.

Ingatlan kereső

Kiemelt ingatlanok Minden ingatlan megtekintése

Arrow CTP NV €16.44 CTP ikon INGATLAN KERESÉSEKör nyíl CTP AR kint van

Kereskedelmi kapcsolat

Ivan Pastier

Park címe

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Szlovákia

Ajánlatot kap

    Követelmények