Zásady ochrany osobních údajů kamerových systémů a návštěvníků

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Zavazujeme se respektovat vaše soukromí a chránit vaše osobní údaje, což jsou veškeré informace, které vás mohou identifikovat jako jednotlivce. Tyto Zásady ochrany osobních údajů kamerových systémů a návštěvníků (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů") popisuje, jak Skupina CTP zpracovává a chrání osobní údaje návštěvníků a dalších osob, které se nacházejí v našich prostorách nebo je navštěvují, v souvislosti s identifikací návštěvníků a monitorováním prostor kamerovým systémem (dále jen "Kamerový systém"). Správcem vašich osobních údajů je subjekt skupiny CTP ("CTP" nebo "my") jako vlastník příslušné budovy, parku nebo jiných prostor, které můžete navštívit. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se "osobními údaji" rozumí informace, které identifikují naše nájemce, zaměstnance nájemců a další kontaktní osoby a návštěvníky našich prostor a budov ("vy").

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás také informují o vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů a o tom, jak a jakými prostředky je můžete uplatnit.

Doporučujeme vám, abyste se s těmito Zásadami ochrany osobních údajů pečlivě seznámili.

 

2. SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem vašich osobních údajů je příslušný subjekt ze skupiny CTP (ctp.eu) spravující budovu nebo park CTP, který navštěvujete. Aktualizované kontaktní údaje a další informace o skupině CTP naleznete na adrese https://ctp.eu/contact/.

 

3. KAMEROVÝ SYSTÉM

3.1 Popis kamerového systému

Naše kamerové systémy se obvykle skládají až z 20 kamer, které mohou být umístěny zvenku i uvnitř budov. Přesný počet a umístění kamer závisí na konkrétní budově, parku nebo jiném objektu provozovaném skupinou CTP. Kamerový systém může snímat vnější prostory námi vlastněných budov, vstupní dveře do budov, chodby a další veřejně přístupné prostory v areálu. Kamerový systém nemonitoruje žádné soukromé prostory.

Piktogramy CCTV jsou umístěny na dobře viditelných místech u vchodů do našich budov, parků nebo jiných prostor skupiny CTP.

 

3.2 Účely zpracování a doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pomocí kamerového systému s monitorovaným a zaznamenávaným obrazem, včetně vizuálních snímků a vašeho osobního vzhledu.

Tyto záznamy zpracováváme za účelem zachování integrity a bezpečnosti budov spravovaných společností CTP, jejich okolí a majetku, který se v nich nachází, včetně našeho majetku a majetku našich nájemců.

Právním základem pro toto zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů (jak je definováno v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) k ochraně výše uvedených hodnot a zájmů.

Snímky pořízené systémem jsou barevné a zaznamenávají se nepřetržitě. Záznamy jsou uchovávány jako nepřetržitá smyčka po počet dní specifikovaný v každé zemi stavební politika nebo dokumentace, což je doba nezbytná k tomu, abychom mohli odhalit a vyšetřit případný incident. Po uplynutí této doby jsou záznamy vymazány.

Některé části záznamů (včetně vašich osobních údajů v nich obsažených) mohou být selektivně uchovávány po delší dobu za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby našich právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

 

3.3 Kamerové systémy nájemců

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na kamerové systémy instalované v kancelářích pronajatých našimi nájemci (ať už se jedná o vašeho zaměstnavatele, dodavatele, dodavatele nebo obchodního partnera, kterého navštěvujete).

Všichni nájemníci si mohou nainstalovat vlastní kamerové systémy a kamery (v souladu s naším domovním řádem), za které neneseme žádnou odpovědnost. Můžeme také provozovat některé kamery rozmístěné nájemníky (v jejich prostorách), v takovém případě působíme jako zpracovatel údajů pro takový kamerový systém nájemníka a neneseme za něj odpovědnost.

Další informace o zpracování prováděném tímto nájemcem získáte od něj.

 

4 Identita návštěvníků a přístup A parkovací systém

4.1 Návštěvníci budov

Z důvodu ochrany vyžadujeme, aby se všichni návštěvníci našich budov a prostor (zejména příležitostní návštěvníci, kteří nejsou trvale zaměstnáni u našich nájemců) identifikovali. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom mohli vést přesnou evidenci návštěvníků našich prostor a zajistit odpovídající přístupové podmínky.

Pro tyto účely vás můžeme požádat, abyste nám sdělili své jméno, abychom mohli zkontrolovat vaši totožnost. Poté můžeme uložit vaše jméno, datum a čas vaší návštěvy, jméno hostitele a informaci o tom, že váš průkaz totožnosti byl ověřen (neukládáme podrobnosti o vašem průkazu totožnosti) a případně informace o vašem oprávnění k parkování.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem a oprávněné zájmy našich nájemců, aby byla zajištěna integrita a bezpečnost budov spravovaných společností CTP a majetku v nich, včetně našeho majetku, majetku našich nájemců a jejich okolí.

Osobní údaje týkající se ověření totožnosti návštěvníků se uchovávají po dobu jednoho (1) měsíce.

 

4.2 Přístupový a parkovací systém

V našich budovách také provozujeme přístupový a parkovací systém, který vám umožní zaparkovat auto a vstoupit do budovy, aniž byste byli kontrolováni jako návštěvníci (viz bod 4.1 výše). Z těchto důvodů nám nájemci mohou poskytnout určité údaje, které budou spojeny s vaší parkovací a/nebo přístupovou kartou.

Dovolujeme si vás upozornit, že nejsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s těmito systémy, kde vystupujeme pouze jako zpracovatel údajů. Pro více informací o zpracování vašich osobních údajů pro tyto účely se prosím obraťte na odpovědného nájemce (ať už je to váš zaměstnavatel, prodejce, dodavatel nebo obchodní partner, který vám zprostředkoval přístup a/nebo parkovací kartu).

 

5 SDÍLENÍ A PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

5.1 Příjemci osobních údajů

Záznamy z kamerových systémů a další osobní údaje v našich přístupových nebo parkovacích systémech mohou být sdíleny s některými třetími stranami, které jsou oprávněny hájit naše právní nároky nebo zajistit bezpečnost našich nájemníků nebo našeho majetku, a také s některými orgány veřejné moci. Tito příjemci osobních údajů vystupují jako zpracovatelé osobních údajů nebo jiní správci. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s:

 • v nezbytném rozsahu v rámci skupiny CTP pro administrativní účely;
 • bezpečnostní agentury v našich budovách;
 • Dodavatelé informačních technologií pro kamerové, přístupové a parkovací systémy;
 • externí právní zástupci vázaní povinností mlčenlivosti z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů;
 • orgány státního zastupitelství, soudy a správní orgány v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů podle předchozího odstavce (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů orgánům veřejné moci), které zajišťují minimálně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 

6 ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme vhodná technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy zabezpečení informací v souladu s právními požadavky a tržními standardy odpovídajícími možnému ohrožení vás jako subjektu údajů. Zohledňujeme také stav technologického vývoje, abychom ochránili vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Taková opatření mohou mimo jiné zahrnovat přijetí přiměřených opatření k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou osobní údaje uloženy, atd.

 

7 VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv podle tohoto článku nebo podle platných právních předpisů, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2 výše.

Případně budeme také informovat každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, o přijatých opatřeních nebo o výmazu vašich osobních údajů nebo o omezení zpracování v souladu s vaší žádostí, pokud je takové oznámení možné a/nebo nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

Pokud chcete uplatnit svá práva k osobním údajům, ke kterým máme přístup pouze jako zpracovatel údajů (například údaje uložené v přístupových nebo parkovacích systémech), obraťte se na odpovědného nájemce.

 

7.1 Přístup k vašim osobním údajům

Máte právo požadovat informace o tom, zda a v jakém rozsahu zpracováváme vaše osobní údaje. Máte také právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, a další osobní údaje, které se vás týkají.

Přístup k vašim údajům z kamerového systému nebo kopii těchto údajů vám bude poskytnut pouze v případech, kdy taková žádost nebude mít nepříznivý dopad na práva a svobody třetích stran a kdy budeme schopni na základě vámi poskytnutých informací identifikovat část záznamu z kamerového systému obsahující vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v situaci, kdy požadovaná část kamerového záznamu obsahuje i osobní údaje těchto třetích osob.

 

7.2 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, například pokud zpochybníte přesnost, zákonnost nebo potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracování vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení) a případně budeme tyto údaje zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo v případě, že je to nezbytné pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z jiných omezených důvodů vyžadovaných platnými právními předpisy. V případě, že omezení bude zrušeno a my budeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, budete o tom bez zbytečného odkladu informováni.

Žádost o omezení zpracování lze podat prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

7.3 Námitky proti zpracování

Proti zpracování údajů můžete vznést námitku. Pokud neprokážeme žádné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme.

Námitky proti zpracování lze vznést prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

 

7.4 Stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracování údajů u příslušného úřadu pro ochranu údajů, tj.

 

Česká republika: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; webová stránka: www.uoou.cz.

Rakousko: Rakouský úřad pro ochranu údajů (Österreichische Datenschutzbehörde). Adresa: Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, Rakousko, http://www.data-protection-authority.gv.at/

Bulharsko: Komise pro ochranu osobních údajů (Комисия за защита на личните данни), Adresa: 2, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd., 1592 Sofia, Bulharsko, http://www.cpdp.bg/

Německo: Spolkový komisař pro ochranu údajů a svobodu informací (Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit), Adresa: Husarenstraße 30, 53117 Bonn, Německo, http://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html

Maďarsko: Maďarský národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), Adresa: Falk Miksa utca 9-11, H-1055 Budapešť, Maďarsko, http://www.naih.hu/about-the-authority

Polsko: Úřad prezidenta pro ochranu osobních údajů (Urzad Ochrony Danych Osobowych), Adresa: Stawki 2, 00-193 Varšava, Polsko, http://uodo.gov.pl/en

Srbsko: Komisař pro informace veřejného významu a ochranu osobních údajů (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti), Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Bělehrad, Srbsko, http://www.poverenik.rs/

Slovensko: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko, https://dataprotection.gov.sk/en/

Rumunsko: Národní dozorový úřad pro zpracování osobních údajů (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), adresa: B-dul Magheru 28-30, sektor 1, 010336 Bukurešť, Rumunsko, http://www.dataprotection.ro/

Nizozemsko: Nizozemský úřad pro ochranu údajů (Autoriteit Persoonsgegevens), Adresa: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Haag, Nizozemsko, http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

8 AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času upravit nebo aktualizovat. Veškeré změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti zveřejněním aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na adrese https://ctp.eu/cctv-policy/.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

  Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.

  Vyhledávač nemovitostí

  Doporučené vlastnosti Zobrazit všechny nemovitosti

  Šipka CTP NV €16.44 Ikona CTP NAJÍT VLASTNICTVÍKruhová šipka CTP AR je venku

  Obchodní kontakt

  Ivan Pastier

  Adresa parku

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

  Získat nabídku

   Požadavky