Toborzási adatvédelmi politika

1 Általános rendelkezések

Elkötelezettek vagyunk az Ön magánéletének tiszteletben tartása és személyes adatainak védelme iránt, amelyek minden olyan információt jelentenek, amely alkalmas arra, hogy Önt mint egyént azonosítani lehessen. Ez a Toborzási adatvédelmi szabályzat (a "Adatvédelmi irányelvek") leírja, hogy CTP Invest ("CTP Invest" vagy "mi") kezeli, feldolgozza és védi az Ön személyes adatait a felvételi eljárással kapcsolatban. A jelen Adatvédelmi szabályzatban a "személyes adatok" olyan információkat jelentenek, amelyek azonosítják az álláspályázókat és a potenciális jelölteket, akik nálunk kívánnak elhelyezkedni ("személyes adatok").Te" vagy a "jelölt"), amelyet az Ön álláspályázatának részeként (akár online, akár írásban) és/vagy alternatív csatornákon (pl. professzionális toborzó cégeken keresztül) nyújtott be hozzánk.

Ez az adatvédelmi szabályzat tájékoztatja Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy hogyan és milyen eszközökkel gyakorolhatja azokat.

Javasoljuk, hogy alaposan ismerje meg ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

 

2 Személyes adatok adatkezelője

2.1 Az Ön adatkezelőjének azonosítása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője CTP Invest, spol. s r.o., székhelye: Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, azonosító: 261 66 453, bejegyezve a České Budějovicei Kerületi Bíróság által vezetett C 15647-es cégjegyzékbe.

A jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően az Ön személyes adatai megoszthatók a CTP Invest más, a CTP Csoport részét képező leányvállalataival vagy leányvállalataival ("CTP Invest").CTP Csoport").

A CTP Invest és a CTP Csoport más vállalatainak frissített elérhetőségei és egyéb információi a következő címen találhatók meg https://ctp.eu/contact/.

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatos kérésekkel és/vagy panaszokkal kapcsolatban a következő e-mail címeken léphet velünk kapcsolatba Privacy@ctp.eu.

 

3 A személyes adatok feldolgozásának célja, jogalapja, hatálya és időtartama

3.1 Célok, jogalapok és az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait kizárólag a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben, vagy az Ön által az alábbiakban meghatározott célokra adott hozzájárulás alapján kezeljük.

3.1.1  Az Ön személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel a toborzási és felvételi folyamat. Az Ön személyes adatait a potenciális álláskeresők azonosítása és értékelése céljából használjuk fel (pl. egy adott munkakör a CTP Investnél vagy a CTP-csoport esetlegesen más szervezete).

A személyes adatokat akkor használjuk fel, ha az szükséges ahhoz, hogy munkaszerződést kössünk Önnel. Ezért az Ön személyes adatait a felvételi eljárás lezárásáig kezeljük. Ebből a célból az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek a CTP Csoport azon vállalatához, amelyiknél az álláslehetőség elérhető.

3.1.2  Előfordulhat, hogy személyes adatait azért kívánjuk megőrizni, hogy a CTP Investnél vagy a CTP Csoport más vállalatainál a jövőbeni munkalehetőségeknél figyelembe vehessük Önt. Ilyen esetben, akár egy álláslehetőségre történő hivatalos jelentkezését megelőzően, akár azt követően, hogy Ön hivatalosan jelentkezik, az Ön hozzájárulását fogjuk kérni ahhoz, hogy részt vehessen toborzó programunkban, amely módot ad Önnek arra, hogy további ajánlatokat kapjon a CTP Csoporton belüli állásajánlatokra. Ez a toborzási program teljes mértékben opcionális.

Ha Ön hozzájárulását adja, személyes adatait a következő célokból dolgozhatjuk fel kapcsolatfelvétel a CTP Invest-nél betöltendő megfelelő álláslehetőségekkel (üres álláshelyekkel) kapcsolatban (vagy a CTP-csoport egy másik szervezetét). Az Ön személyes adatait legfeljebb a hozzájárulásban meghatározott ideig kezeljük; ez az időtartam általában nem haladja meg a hozzájárulás megadásától számított 2 évet.

 

3.2 A feldolgozás hatóköre

Az Ön személyes adatait a következő keretek között kezeljük: az Ön által megadott adatok a toborzási és felvételi eljárás során, valamint az önéletrajzban, különösen az Ön vezeték- és keresztneve, címe, e-mail címe, telefonszáma, munkahelyi és iskolai előélete, eredményei és vizsgaeredményei (ha van ilyen), fénykép és minden egyéb személyes adat, amelyet az Ön önéletrajza tartalmaz, vagy amelyet más módon megadott vagy kapott tőlünk, például a jelöltek átvilágítása során gyűjtött adatok, beleértve a törvényes háttérellenőrzéseket is.

4 A személyes adatok megosztása és továbbítása (A személyes adatok címzettjei)

4.1 A személyes adatok címzettjei

Az általunk a fentiekben meghatározott módon gyűjtött személyes adatok egyes kategóriáit megoszthatjuk harmadik felekkel, akik vagy független adatkezelők, vagy a toborzási folyamathoz kapcsolódóan bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, mint adatfeldolgozóink:

I. a CTP Csoporton belül a felvételi és felvételi eljárás céljából;

II. az informatikai rendszereinket kezelő és informatikai szolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, amelyeket a toborzási folyamat adminisztrációja és szervezése céljából használunk;

III. a munkaerő-felvételi szolgáltatásokat nyújtó és álláshelyeket meghirdető szervezetekkel;

IV. hatóságokkal vagy más harmadik felekkel a jogszabályi előírásoknak megfelelő kötelezettségek teljesítése érdekében.

 

4.2 Védintézkedések

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó megállapodásokat kötöttünk a személyes adatok feldolgozóival az előző bekezdés szerint (kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen megállapodás megkötése nem kötelező, például amikor a személyes adatokat hatóságoknak továbbítjuk), amelyek legalább ugyanolyan szintű védelmet biztosítanak, mint a jelen Adatvédelmi szabályzat.

 

5 Adatbiztonság

Az Önt mint érintettet fenyegető lehetséges veszélynek megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, belső ellenőrzéseket és információbiztonsági folyamatokat hajtottunk végre és tartunk fenn a jogi követelményeknek és a piaci szabványoknak megfelelően. Figyelembe vesszük a technológiai fejlődés állását is annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a véletlen elvesztéstől, megsemmisüléstől, megváltoztatástól, jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól vagy hozzáféréstől. Ilyen intézkedések lehetnek többek között az Ön adataihoz hozzáféréssel rendelkező érintett alkalmazottak felelősségét biztosító ésszerű lépések, az alkalmazottak képzése, rendszeres biztonsági mentések, az adatok megújítására és az incidensek kezelésére vonatkozó eljárások, a személyes adatokat tároló eszközök szoftveres védelme stb.

 

6 Az Ön mint érintett jogai

Ha a jelen cikk vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint kíván élni bármelyik jogával, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti 2. cikkben felsorolt elérhetőségeken.

Adott esetben minden olyan címzettet, akinek az Ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat 4. cikke szerint átadtuk, tájékoztatunk a megtett intézkedésekről vagy az Ön személyes adatainak törléséről, illetve a feldolgozás korlátozásáról az Ön kérésének megfelelően, amennyiben ez az értesítés lehetséges és/vagy nem jár aránytalan erőfeszítéssel.

 

6.1 Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés és azok hordozhatósága

Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy kezeljük-e és milyen mértékben az Ön személyes adatait. Jogában áll továbbá, hogy megkapja az Ön által megadott személyes adatokat és az Önnel kapcsolatos egyéb személyes adatokat (kivéve, ha az Ön kérését megelőzően töröltük az Ön adatait).

Amennyiben Ön ezt kéri, az Ön személyes adatainak egy részét (nevezetesen azokat az adatokat, amelyeket szerződés teljesítése és/vagy az Ön hozzájárulása alapján, valamint automatizált módon kezelünk) közvetlenül továbbíthatjuk egy harmadik félnek (egy másik adatkezelőnek), akit Ön a kérelmében megjelöl, feltéve, hogy ez a kérelem nem érinti más személyek jogait és szabadságait, és feltéve, hogy ez technikailag megvalósítható.

 

6.2 A hozzájárulás visszavonása

Ön bármikor indoklás nélkül visszavonhatja hozzájárulását (ha megadta nekünk). Ebben az esetben az Ön személyes adatait a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül töröljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

6.3 Az Ön személyes adatainak helyesbítése

Az alkalmazandó jogszabályok szerint joga van az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítéséhez, ha úgy találja, hogy azok pontatlanok vagy hiányosak.

Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy továbbra is feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait vagy sem.

 

6.4 Az Ön személyes adatainak törlése

Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését (pl. ha úgy dönt, hogy kilép a toborzóprogramunkból). Ha ilyen kéréssel fordul hozzánk, indokolatlan késedelem nélkül töröljük a birtokunkban lévő összes személyes adatát, kivéve, ha az Ön személyes adataira szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez van szükségünk.

Továbbá töröljük az összes személyes adatát (és gondoskodunk arról, hogy az általunk megbízott adatfeldolgozók töröljék azokat), ha Ön visszavonja a hozzájárulását.

 

6.5 Az adatkezeléssel szembeni kifogások

Ha az Ön személyes adatainak egy részét jogos érdekünk alapján kezeljük, akkor Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatok kezelése ellen. Ha az adatkezeléshez fűződő jelentős jogos érdekek - amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy jogaival és szabadságaival szemben - nem bizonyítottak a részünkről, vagy a további adatkezelés nem szükséges jogi követeléseink megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait.

 

6.6 A feldolgozás korlátozása

Ha Ön személyes adatai feldolgozásának korlátozását kéri, például abban az esetben, ha megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát vagy jogszerűségét, illetve azt, hogy szükségünk van-e személyes adatai feldolgozására, akkor személyes adatainak feldolgozását a szükséges minimumra (tárolásra) korlátozzuk, és azokat csak jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, illetve az alkalmazandó jogszabályokban előírt egyéb korlátozott okokból kezelhetjük. Ha az adatkezelés korlátozását feloldjuk, és az Ön személyes adatait továbbra is feldolgozzuk, erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt.

 

6.7 Panasztétel a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál

Önnek joga van panaszt tenni az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban az illetékes adatvédelmi hatóságnál, azaz Csehországban a Személyes adatok védelméért felelős hivatalnál, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; weboldal: www.uoou.cz.

7 Az adatvédelmi szabályzat frissítései

Időről időre módosíthatjuk vagy frissíthetjük az Adatvédelmi szabályzatot. A jelen Adatvédelmi szabályzat bármely módosítása a frissített Adatvédelmi szabályzat közzétételével lép hatályba a következő címen https://ctp.eu/ctp-policies/recruitment-privacy-policy/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.

Ingatlan kereső

Kiemelt ingatlanok Minden ingatlan megtekintése

Arrow CTP NV €16.36 CTP ikon INGATLAN KERESÉSEKör nyíl CTP AR kint van

Kereskedelmi kapcsolat

Ivan Pastier

Park címe

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Szlovákia

Ajánlatot kap

    Követelmények