Zásady ochrany osobných údajov pri nábore

1 Všeobecné ustanovenia

Zaväzujeme sa rešpektovať vaše súkromie a chrániť vaše osobné údaje, čo sú všetky informácie, na základe ktorých vás možno identifikovať ako jednotlivca. Tieto zásady ochrany osobných údajov pri nábore (ďalej len "Zásady ochrany osobných údajov") opisuje, ako CTP Investovať ("CTP Invest" alebo "my") spracúva, spracováva a chráni vaše osobné údaje v súvislosti s náborovým procesom. Ako sa používa v týchto zásadách ochrany osobných údajov, "osobné údaje" znamenajú informácie, ktoré identifikujú uchádzačov o zamestnanie a potenciálnych kandidátov na zamestnanie u nás ("Vy" alebo "kandidát"), ktoré ste nám predložili v rámci svojej žiadosti o zamestnanie (online alebo písomne) a/alebo prostredníctvom alternatívnych kanálov (napr. prostredníctvom profesionálnych náborových spoločností).

Tieto zásady ochrany osobných údajov vás tiež informujú o vašich právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a o tom, ako a akým spôsobom ich môžete uplatniť.

Odporúčame vám, aby ste sa dôkladne oboznámili s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

2 Správca osobných údajov

2.1 Identifikácia vášho prevádzkovateľa údajov

Správcom vašich osobných údajov je CTP Invest, spol. s r.o., so sídlom Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, IČO: 261 66 453, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spisová značka C 15647.

Ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s inými pridruženými alebo dcérskymi spoločnosťami CTP Invest, ktoré sú súčasťou skupiny CTP Group ("Skupina CTP").

Aktualizované kontaktné údaje a ďalšie informácie o spoločnosti CTP Invest a ostatných spoločnostiach skupiny CTP nájdete na https://ctp.eu/contact/.

V prípade požiadaviek a/alebo sťažností týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu Privacy@ctp.eu.

 

3 Účel, právny základ, rozsah a trvanie spracovania osobných údajov

3.1 Účely, právne základy a trvanie spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu potrebnom na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností alebo na základe vami udeleného súhlasu na účely uvedené nižšie.

3.1.1  Vaše osobné údaje spracúvame na účely proces náboru a prijímania zamestnancov. Vaše osobné údaje používame na identifikáciu a hodnotenie kandidátov na potenciálne zamestnanie (t. j. na konkrétnu pracovnú pozíciu v programe CTP Invest alebo prípadne iný subjekt skupiny CTP).

Osobné údaje používame, ak je to potrebné na uzavretie pracovnej zmluvy s vami. Z tohto dôvodu spracúvame vaše osobné údaje až do ukončenia náborového procesu. Na tento účel môžu byť vaše osobné údaje prenesené konkrétnej spoločnosti skupiny CTP, ktorá má k dispozícii voľné pracovné miesto.

3.1.2  Vaše osobné údaje si možno budeme chcieť ponechať, aby sme vás mohli v budúcnosti zamestnať v spoločnosti CTP Invest alebo prípadne v iných subjektoch skupiny CTP. V takom prípade vás budeme žiadať o súhlas, buď pred alebo po tom, ako sa oficiálne uchádzate o pracovnú príležitosť, aby ste boli súčasťou nášho náborového programu, ktorý vám poskytuje spôsoby, ako dostávať ďalšie ponuky voľných pracovných miest v skupine CTP. Tento náborový program je úplne dobrovoľný.

Ak nám dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje spracúvať na kontaktovať vás v súvislosti s pracovnými príležitosťami (voľnými pracovnými miestami) na vhodnú pracovnú pozíciu v spoločnosti CTP Invest. (alebo iný subjekt skupiny CTP). Vaše osobné údaje budeme spracúvať maximálne po dobu definovanú v súhlase; táto doba zvyčajne nepresiahne obdobie 2 rokov od udelenia súhlasu.

 

3.2 Rozsah spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledujúcom rozsahu: údaje, ktoré nám poskytnete. počas náboru a prijímania zamestnancov a vo vašom životopise, najmä vaše meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefón, pracovnú a vzdelanostnú históriu, úspechy a výsledky testov (ak sú relevantné), fotografiu a akékoľvek iné osobné údaje uvedené vo vašom životopise alebo inak poskytnuté alebo získané, napríklad údaje, ktoré zhromažďujeme pri preverovaní uchádzačov vrátane zákonných kontrol.

4 Zdieľanie a prenos osobných údajov (Príjemcovia osobných údajov)

4.1 Príjemcovia osobných údajov

Niektoré kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme vyššie uvedenými spôsobmi, môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré sú buď nezávislými prevádzkovateľmi, alebo nám poskytujú určité služby súvisiace s náborovým procesom, najmä ako naši sprostredkovatelia:

I. v rámci skupiny CTP na účely náboru a prijímania zamestnancov;

II. so subjektmi, ktoré spravujú naše IT systémy a poskytujú IT služby využívané na účely správy a organizácie náborového procesu;

III. so subjektmi poskytujúcimi náborové služby a inzerciu pracovných pozícií;

IV. s orgánmi verejnej moci alebo inými tretími stranami na plnenie povinností v súlade s právnymi predpismi.

 

4.2 Ochranné opatrenia

So spracovateľmi osobných údajov sme uzavreli zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku (s výnimkou prípadov, keď uzavretie takejto zmluvy nie je povinné, napríklad pri prenose osobných údajov orgánom verejnej moci), ktoré zabezpečujú minimálne rovnakú úroveň ich ochrany ako tieto Zásady ochrany osobných údajov.

 

5 Bezpečnosť údajov

Zaviedli sme a udržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, vnútorné kontroly a procesy informačnej bezpečnosti v súlade so zákonnými požiadavkami a trhovými normami, ktoré zodpovedajú možnému ohrozeniu vás ako dotknutej osoby. Zohľadňujeme aj stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Takéto opatrenia môžu okrem iného zahŕňať prijatie primeraných opatrení na zabezpečenie zodpovednosti príslušných zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy na obnovu údajov a riadenie incidentov, softvérovú ochranu zariadení, na ktorých sú uložené osobné údaje, atď.

 

6 Vaše práva ako subjektu údajov

Ak chcete uplatniť niektoré zo svojich práv podľa tohto článku alebo podľa platných právnych predpisov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku 2 vyššie.

V prípade potreby budeme informovať každého príjemcu, ktorému boli vaše údaje poskytnuté podľa článku 4 týchto zásad ochrany osobných údajov, o prijatých opatreniach alebo o vymazaní vašich osobných údajov alebo o obmedzení spracovania v súlade s vašou žiadosťou, ak je takéto oznámenie možné a/alebo si nevyžaduje neprimerané úsilie.

 

6.1 Prístup k vašim osobným údajom a ich prenosnosť

Máte právo požiadať o informácie, či a v akom rozsahu spracúvame vaše osobné údaje. Máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ďalšie osobné údaje, ktoré sa vás týkajú (pokiaľ sme vaše údaje pred vašou žiadosťou nevymazali).

Ak o to požiadate, môžeme niektoré vaše osobné údaje (konkrétne údaje, ktoré spracúvame na základe plnenia zmluvy a/alebo vášho súhlasu a automatickými prostriedkami) poslať priamo tretej strane (inému prevádzkovateľovi údajov), ktorú uvediete vo svojej žiadosti, za predpokladu, že takáto žiadosť neovplyvní práva a slobody iných osôb a že je to technicky možné.

 

6.2 Odvolanie súhlasu

Svoj súhlas (ak ste nám ho udelili) môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. V takom prípade vymažeme vaše osobné údaje čo najskôr, ako to bude primerané a možné, najneskôr však do 30 dní od odvolania vášho súhlasu.

Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 

6.3 Oprava vašich osobných údajov

Podľa platných právnych predpisov máte právo na opravu svojich osobných údajov, ktoré spracúvame, ak zistíte, že sú nepresné alebo neúplné.

Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o tom, či vaše osobné údaje ešte spracúvame alebo nie.

 

6.4 Vymazanie vašich osobných údajov

O vymazanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek požiadať (napr. ak sa rozhodnete odstúpiť od nášho náborového programu). Ak nás kontaktujete s takouto žiadosťou, bez zbytočného odkladu vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, pokiaľ vaše osobné údaje nepotrebujeme na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností.

Okrem toho vymažeme všetky vaše osobné údaje (a zabezpečíme ich vymazanie sprostredkovateľmi, ktorých zapojíme), ak odvoláte svoj súhlas.

 

6.5 Námietky proti spracovaniu

Ak spracúvame niektoré vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Ak sa z našej strany nepreukážu významné oprávnené záujmy na spracúvanie - ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby - alebo ďalšie spracúvanie nie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov, vaše osobné údaje už nebudeme spracúvať.

 

6.6 Obmedzenie spracovania

Ak požiadate o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napr. v prípade, že spochybníte presnosť alebo zákonnosť, alebo našu potrebu spracúvať vaše osobné údaje, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie) a môžeme ich spracúvať len na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z iných obmedzených dôvodov stanovených platnými právnymi predpismi. Ak sa obmedzenie spracúvania zruší a my budeme naďalej spracúvať vaše osobné údaje, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať.

 

6.7 Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracúvania údajov príslušnému úradu na ochranu osobných údajov, t. j. v Českej republike Úradu na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; webová stránka: www.uoou.cz.

7 Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť zverejnením aktualizovaných Zásad ochrany osobných údajov na adrese https://ctp.eu/ctp-policies/recruitment-privacy-policy/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.

Vyhľadávač nehnuteľností

Odporúčané vlastnosti Zobraziť všetky nehnuteľnosti

Šípky CTP NV €16 Ikona CTP NÁJSŤ NEHNUTEĽNOSŤKruhová šípka CTP AR je vonku

Obchodný kontakt

Ivan Pastier

Adresa parku

Bratislava

Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovensko

Získajte ponuku

    Požiadavky