Politica de confidențialitate pentru recrutare

1 Dispoziții generale

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și să vă protejăm datele cu caracter personal, care reprezintă orice informație care vă poate identifica ca persoană fizică. Această Politică de confidențialitate privind recrutarea ("Politica de confidențialitate") descrie modul în care CTP Investiți ("CTP Invest" sau "noi") gestionează, prelucrează și protejează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu procesul de recrutare. În sensul prezentei Politici de confidențialitate, "date cu caracter personal" înseamnă informații care identifică solicitanții de locuri de muncă și potențialii candidați la angajare la noi ("Tu" sau "candidat"), fie că ne-au fost transmise ca parte a cererii dumneavoastră de angajare (online sau în scris) și/sau prin canale alternative (de exemplu, prin intermediul firmelor de recrutare profesionale).

Această politică de confidențialitate vă informează, de asemenea, cu privire la drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și la modul și mijloacele prin care vi le puteți exercita.

Vă recomandăm să vă familiarizați cu atenție cu această politică de confidențialitate.

 

2 Operatorul de date cu caracter personal

2.1 Identificarea operatorului dumneavoastră de date

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este CTP Invest, spol. s r.o., cu sediul social la Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, ID: 261 66 453, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din České Budějovice, dosar C 15647.

În conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate, datele dumneavoastră personale pot fi partajate cu alte filiale sau sucursale ale CTP Invest care fac parte din Grupul CTP ("Grupul CTP").

Detalii de contact actualizate și alte informații despre CTP Invest și alte companii din grupul CTP pot fi găsite la adresa https://ctp.eu/contact/.

Pentru solicitări și/sau reclamații legate de această politică de confidențialitate, ne puteți contacta prin e-mail Privacy@ctp.eu.

 

3 Scopul, temeiul juridic, domeniul de aplicare și durata prelucrării datelor cu caracter personal

3.1 Scopurile, temeiurile juridice și durata prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în limitele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale sau legale sau pe baza unui consimțământ acordat de dumneavoastră în scopurile stabilite mai jos.

3.1.1  Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri procesul de recrutare și de angajare. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a identifica și evalua candidații pentru un potențial loc de muncă (de exemplu, pentru un anumit post de muncă în cadrul CTP Invest sau, eventual, altă entitate a Grupului CTP).

Utilizăm datele cu caracter personal atunci când este necesar pentru a încheia un contract de muncă cu dumneavoastră. Din acest motiv, prelucrăm datele dvs. personale până la încheierea procesului de recrutare. În acest scop, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către compania specifică a Grupului CTP care are postul vacant disponibil.

3.1.2  Este posibil să dorim să păstrăm datele dvs. personale pentru a vă lua în considerare pentru viitoarele oportunități de angajare în cadrul CTP Invest sau, eventual, în cadrul altor entități ale Grupului CTP. Într-un astfel de caz, vă vom solicita consimțământul, fie înainte, fie după ce ați aplicat în mod oficial pentru o oportunitate de angajare, pentru a face parte din programul nostru de recrutare care vă oferă modalități de a primi oferte ulterioare de locuri de muncă vacante în cadrul Grupului CTP. Acest program de recrutare este în întregime opțional.

Dacă ne dați consimțământul, am putea prelucra datele dvs. personale pentru să vă contacteze cu privire la oportunitățile de angajare (posturi vacante) pentru un post de muncă adecvat în cadrul CTP Invest (sau o altă entitate a Grupului CTP). Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cel mult pentru perioada definită în consimțământ; această perioadă nu va depăși, de obicei, perioada de 2 ani de la momentul în care a fost acordat consimțământul.

 

3.2 Domeniul de aplicare a prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul următorului domeniu de aplicare: datele pe care ni le furnizați în timpul procesului de recrutare și angajare și în CV-ul dumneavoastră, în special numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail, telefonul, istoricul muncii și al educației, realizările și rezultatele testelor (dacă este cazul), fotografia și orice alte date cu caracter personal conținute în CV-ul dumneavoastră sau furnizate sau obținute de noi în alt mod, de exemplu, datele pe care le colectăm în cadrul selecției candidaților, inclusiv verificările legale ale antecedentelor.

4 Partajarea și transferul datelor cu caracter personal (Destinatarii datelor cu caracter personal)

4.1 Destinatarii datelor cu caracter personal

Unele categorii de date cu caracter personal pe care le colectăm în modurile stabilite mai sus pot fi partajate de noi cu părți terțe care fie sunt operatori independenți, fie ne furnizează anumite servicii legate de procesul de recrutare, în special în calitate de operatori:

I. în cadrul Grupului CTP în scopul procesului de recrutare și de angajare;

II. cu entitățile care administrează sistemele noastre IT și furnizează servicii IT utilizate în scopul administrării și organizării procesului de recrutare;

III. cu entitățile care furnizează servicii de recrutare și anunță posturi vacante;

IV. cu autoritățile publice sau cu alte părți terțe pentru îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu reglementările legale.

 

4.2 Garanții

Am încheiat acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu persoanele împuternicite să prelucreze date cu caracter personal, conform paragrafului anterior (cu excepția cazurilor în care încheierea unui astfel de acord nu este obligatorie, de exemplu, atunci când transferăm date cu caracter personal către autoritățile publice), care asigură cel puțin același nivel de protecție a acestora ca și prezenta Politică de confidențialitate.

 

5 Securitatea datelor

Am implementat și menținem măsuri tehnice și organizatorice adecvate, controale interne și procese de securitate a informațiilor în conformitate cu cerințele legale și cu standardele de piață corespunzătoare unei posibile amenințări la adresa dumneavoastră, în calitate de persoană vizată. De asemenea, luăm în considerare stadiul de dezvoltare tehnologică pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii accidentale, distrugerii, modificării, divulgării sau accesului neautorizat. Astfel de măsuri pot include, printre altele, luarea de măsuri rezonabile pentru a asigura răspunderea angajaților relevanți care au acces la datele dvs., formarea angajaților, backup-uri regulate, proceduri de reînnoire a datelor și de gestionare a incidentelor, protecție software pentru dispozitivele pe care sunt stocate datele cu caracter personal etc.

 

6 Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră în conformitate cu prezentul articol sau cu legislația aplicabilă, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact enumerate la articolul 2 de mai sus.

De asemenea, dacă este cazul, vom informa fiecare destinatar căruia i-au fost furnizate datele dumneavoastră în conformitate cu articolul 4 din prezenta politică de confidențialitate cu privire la măsurile luate sau la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării în conformitate cu cererea dumneavoastră, dacă o astfel de notificare este posibilă și/sau nu implică un efort disproporționat.

 

6.1 Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și portabilitatea acestora

Aveți dreptul de a solicita informații dacă și în ce măsură vă prelucrăm datele cu caracter personal. De asemenea, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și alte date cu caracter personal care vă privesc (cu excepția cazului în care am șters datele dumneavoastră înainte de solicitarea dumneavoastră).

Dacă solicitați acest lucru, putem trimite o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal (și anume datele pe care le prelucrăm pe baza executării unui contract și/sau a consimțământului dumneavoastră și prin mijloace automate) direct unei terțe părți (unui alt operator de date) pe care îl indicați în cererea dumneavoastră, cu condiția ca o astfel de cerere să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane și cu condiția ca acest lucru să fie fezabil din punct de vedere tehnic.

 

6.2 Retragerea consimțământului

Vă puteți retrage consimțământul (dacă ni l-ați acordat) în orice moment, fără a oferi un motiv. Într-un astfel de caz, vom șterge datele dvs. personale cât mai curând posibil și rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la retragerea consimțământului dvs.

Vă rugăm să rețineți că retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

6.3 Rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În conformitate cu legislația în vigoare, aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, în cazul în care constatați că acestea sunt inexacte sau incomplete.

Puteți solicita în orice moment informații cu privire la faptul dacă mai prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

6.4 Ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale în orice moment (de exemplu, dacă alegeți să vă retrageți din programul nostru de recrutare). Dacă ne contactați cu o astfel de solicitare, vom șterge toate datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale.

În plus, vom șterge toate datele dumneavoastră cu caracter personal (și vom asigura ștergerea acestora de către persoanele împuternicite de către noi) dacă vă retrageți consimțământul.

 

6.5 Obiecții la prelucrare

În cazul în care prelucrăm unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care interesele legitime semnificative pentru prelucrare - care prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei vizate - nu sunt dovedite din partea noastră, sau dacă prelucrarea ulterioară nu este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre legale, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal.

 

6.6 Restricția de prelucrare

Dacă solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, în cazul în care puneți la îndoială acuratețea sau legalitatea sau necesitatea noastră de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, vom restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la minimul necesar (stocare) și le vom putea prelucra numai pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale, sau din motive de protecție a drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau din alte motive limitate prevăzute de legislația aplicabilă. În cazul în care o restricție de prelucrare este ridicată și continuăm să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, vă vom informa fără întârzieri nejustificate.

 

6.7 Plângere la Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor efectuată de noi la autoritatea competentă pentru protecția datelor, și anume, în Republica Cehă, Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; website: www.uoou.cz.

7 Actualizări ale politicii de confidențialitate

Este posibil să modificăm sau să actualizăm Politica de confidențialitate din când în când. Orice modificare a acestei Politici de confidențialitate va intra în vigoare odată cu publicarea Politicii de confidențialitate actualizate la adresa https://ctp.eu/ctp-policies/recruitment-privacy-policy/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru

  Rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții ale CTP, cu informații despre industrie și cu oferte exclusive, înscriindu-vă la newsletter-ul nostru. Alăturați-vă comunității noastre și faceți parte din viitorul sectorului imobiliar industrial.

  Găsitor de proprietăți

  Proprietăți recomandate Vezi toate proprietățile

  Săgeată CTP NV €16.36 Icoana CTP GĂSIȚI PROPRIETATEASăgeată cerc CTP AR a ieșit

  Contact comercial

  Ivan Pastier

  Adresa parcului

  Bratislava

  Opletalova 87, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves Slovacia

  Obțineți oferta

   Cerințe