Праце а родинны живот маји ладит. Ве Влнене а Спиелберку будоу детске скупини

1ТП5Тспиелберк 1ТП5Твлнена 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Ветшиноу се на томхле мисте бавиме о праци. О животе фирем, стратегиицх јејицх манажеру, о том, кам се посунује бизнис небо треба јихоморавскы иновачни екосистем. Тед је час на живот а веци троцху мимо праци, и кдиж с ни спојене. Пресне то је тотиж пече о дети, ктероу је потреба се заместнаним сладит. В брненскыцх бизнис парцицх Влнена а Спиелберк тому јде ЦТП встриц, јак јен то јде. Од подзиму се прото на обоу мистецх отвираји толик жадане детске скупини – школки.

Провозоват ће бити Анита Хансен Хрубешова, про ктероу то буде уж трети а чтврта локаце у Брне. Ће буде в таковем одветви подникат, би ји јеште пред пар лети ненападло. Потреба постарат се о властни дцеру а поте и сина а зајистит јим надстандардни приступ ји але насмеровала. „Донедавна јсем се похибовала в уплне јиныцх одветвицх. Вистудовала јсем дипломации, право а обцход а провдала се до Данска. Заложила јсем си там доднес фунгујици фирму а цхтела се веноват родине и подникани, тако јсем се по подобнем заризени зачала охлижет. Нашла јсем јицх потом пар ив Брне, але буд нецхтели брат дети низкехо веку, небо се ми нецо незамлоувало,“ личи Хансен Хрубешова. Након што је нашла детску групу у Маломержичи, ктероу поздеји одкоупила а виладила подле свыцх представ.

 

„Вицховават доброу генераци“

Днес је то красне мисто се захрадоу а захони, кде мужоу дети пестоват овоце а зеленину а учит се трпеливости, печи а радости з выследку. „Детем неподаваме слазене напоје, доставаји квалитни а здравоу страву, травиме с ними ходне часу венку а велкы дураз кладеме и на школени а велл-беинг педагогу, протоже виме, же на а лидецханати, виши на лидецханитат“ колико скутечности, на ницхж поставила свуј концепт а ктерыми се пече јејицх детскыцх група риди. Детске гроупи притом фунгуји подле јиныцх правидел а легислативи неж класично, статем зризоване школки. Друхе јменоване учи подле рамцовыцх взделавацицх програму. Детске група је немаји, а прото велика могућност инспирације се и ве смерецх, јако је выука јазику, валдорфска небо Монтессори педагогика.

„Обецне се снажиме вицховават генераци добрыцх лиди. Непрејимаме жадны смер комплетне, вибираме си. Дети ведеме к самостатности, розходуји си о том, цо си даји к пити, а кдиж нецо розлији, сами по собе зкуси уклидит. Ведеме дети ласкиплне, с респектем а усмевем. Залежи нам и на удржителности а екологии. Припоминаме си Ден Земе а дети се уж в ранем веку учи накладат с одпадем подле тохо, цо сведоу,“ дава далши приклади Хансен Хрубешова.

„Детем неподаваме слазене напоје, доставаји квалитни а здравоу страву, травиме с ними ходне часу венку а велкы дураз кладеме и на школени а велл-беинг педагогу, протоже виме, же на а лидецха то .”
 

Ветшина јејицх учителу ма високошколске взделани а вистудованоу примарни педагогику. „Колегине часто допоручуји све сполужачки небо вистудоване соурозенце, аи кдиж кажда треба працује в јине побочце, тым то држи хезки похромаде,“ рика к тому. Актуалне се стараји безмало 50 дети в Маломерицицх в друхе побочце в центре места на Орли улици. Од подзиму прибидоу две велке триди про 24 дети в бизнис парку Спиелберк и стејне так ве Влнене.

Хласит се о миста мохоу родиче простредництвим онлине формуларе на вебу вибране детске скупини – Влненка ма веб ввв.сколкавлненка.цз, Спиелберк ввв.сколкаспиелберк.цз.

Задаваји сем мимо јине специфицке пожадавки на алергие дети небо специални печи, аби било школце јасне, зда нароки докаже сплнит. Покуд буде свесно ладит ас троцхоу штести у лосовани, родиче достаноу позванку на особни сеткани, аби се сами мохли подиват, јестли је про не заризени то праве а будоу си седет с лидми, о је будоцхи се. „На сцхузкацх се бавиме наприклад о том, цо родиче а дети потребуји, небо јак дитко на наступ до школки цо нејлепе приправит. Респектујеме, же кажды ма свуј смер, ктерему се снажиме виховет, на друхоу страну јсоу аспекти, на ктерыцх трваме. В минулости се нам стало, же родиче наприклад нецхтели, абицхом дети ве школце цхвалили, а так јсме познали, же нејсме ти прави,“ висветлује Анита Хансен Хрубешова а здуразриове, жет је превацхн будижиовекр. протоже је подле ницх дулежите , аби дите позитивни зпетноу вазбу доставало.

 

Кдиж нецхцете јен „хлидарну“

Подле зкушености з јиныцх побочек чека, же зајем о миста буде длоуходобе набидку висоце превишоват. Предностне тед прото маји информаци о взнику школки заместнанци једнотливыцх парку а аж пак ји достане верејност. Члани школички се мохоу стат дети од двоу лет веку. Јак сама Анита рика, родиче предшколачку незискаји јен „хлидарну“, але простреди, кде дети достаноу вшецхно, цо к вывоји потребуји, уцелене взделани аж по навнидиступени ыцх родин.

„У нас взделавани зачина, а прото несмиме ниц подценит. С детскоу псицхоложкоу јсме конзултовали треба и вымалбу простор. Маме је светле, пастелове, аби се в ницх детем добре побывало, протоже виме, же остре барви је некди руши а тежко се јим соустреди. Једнотливе мистности маји плно светла, вжди је бизко кус безпечне зелене а взростле строми. Храчки а помуцки купујеме нејчастеји зе древа а природницх материалу, част возиме из САД, Холандије и Данске,“ придава далши аргументи мајителка. В припаде Влнени и Спиелберку се буде родичум ходит и то, же маји зајиштене краткодобе парковани, аби мохли дети без стреса одвезт и визведноут.

Детаљи о школском јсоу к диспозицији на вебу школи. То захрнује мимо јине выуку англичтини, навштеви логопеда, детскоу јогу небо куцхтени. Звлашт се хради јен стравовани дети, причемж обеди и свачини поцхази од оверенехо додавателе аз фармарскыцх бедынек, теди зчасти в биоквалите.

 

Анита Хансен Хрубешова Анита Хансен Хрубешова

 

 

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви