Сниме о дигитални земи, але без взделани широке верејности зустанеме јен у снени, рика новы шеф Цзецхитас

1ТП5Тцоммунити 1ТП5Тпонавка 1ТП5Тбрно 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

„ИТ је Будучност. И твоје.“ Так се представује свету незискова организаце Цзецхитас простредництвим свехо мотта. За седм лет све постојање тохо недоазала мало. З ненападнехо пројекта датове аналитички Дити Форманкове (дриве Прикрилове) и графички Мирослави Јарешове, ктере се в роце 2014 в Брне розходли достат „вице холек до ИТ и вице ИТ до холек“, виростла нејв. Узнавана фирмами, респектована универзитами, оценована далеко за храницеми стату, с осми побочками по целе републице и широкым целосполеченскым засахем. Остатне, матку-закладателку лони зискал до свыцх служеб ИТ гигант Аваст, ктеры ји јменовал редителкоу про диверзиту, инклузи и сполупраци с комунитами. Дита надале в Цзецхитас зустава јако чланка справни ради, але каждоденни цход организаце, ктера в Брне сидли у оффице парку Понавка, риди од друхе половини лонскехо року муж. Ондреј Чејка.

Јехо кариера так троцху симптоматицки припомина свет ИТ, в немж јединоу јистотоу је неустала змена а похиб впред. Јеште недавно працовал по каварнацх. Пред чтирми роки розхыбавал оломоуцкы цоворк Ваулт 42. На подзим року 2018 у нем успорадал ворксхоп Цзецхитас, слово дало слово ав брезну 2019 настоупил на позицију по координационој координацији новеце „Од конце лета 2019 јсем зачал ридит вшецхни побочки, на прелому року јсем достал навиц на старост печи о партнерске сполечности ав прубеху првницх турбулентницх месицицухо прелому року јсем достал навиц на старост печи о партнерске сполечности ав прубеху првницх турбулентницх месицицухо прелому року с соправа за управљање редани ведени целе организаце, ке ктерему дошло од зари 2020 ,“ випочитава Ондреј Чејка.

 

Похрицху, праве в обдоби пандемие.

Ано, але небыт ји, можна би вше било јинак. Пришел брезен, лоцкдовн а карантена а наједноу било потреба превест вешкере наше производне процесе а активити до новехо моду. Навиц ве цхвили, кди Дита Прикрилова одјела на доволеноу. Звладли јсме то, бехем чтрнацти дну јсме се сквелым продукчним тымем, запалеными лектори а коучи доказали прејит до онлине простреди, набидноут квалиту на диузеникалн виделыни. Пред летем достала Дита набидку посилит Диверсити тым в Авасту а розходла се ји пријмоут. Од зари зустала на половични увазек таке в Цзецхитас, кде з позице рдителки прешла на позици шефки справни ради а до роле неекекутивни рителки. Тим се уволнила позице каждоденнихо провознихо ризени Цзецхитас, о ктере јсме ведли дискузи од почетка рока 2020. К предани роли дошло од зари лонскехо року, кди јсем се стал провозним ризеним. Јсем ту сице „јен“ два а пул року, але мам поцит, јако бицх ту бил вечност.

 

Концепт Цзецхитас стоји на нетворкингу, комунитацх, сеткавани, пропојовани. Нерикејте ми, же се такове веци непројевили до фунговани организаце. Желим да ваш простреди постачи јен препноут з оффлине до онлине…

Самозрејме, на таковы момент нени приправены никдо. В Брне јсме се престеховали до велкыцх простор на Понавце, ти били кажды ден плне лиди а наједноу зели празднотоу. В Празе јсме нашу побочку, бит о петиновыцх розмерецх, отеврели в унору лонскехо року, јен месиц пред прицходем пандемие. Престо си троуфну рицт, же јсме незтратили кредит ани уровен взделавани. Дбали јсме на то, абицхом при пренесени до виртуалнихо простреди зацховали комфорт выуки. Непрешли јсме до форми пасивницх вебинару, але дбали на то, аби лиде мели хандс-он запојени, аби мели к диспозици коуче а лектори приправене каждему порадит. Ходне лиди се нас птало, проч немаме неомезеноу капациту, кдиж јсме онлине, але праве тохле про нас било кличове; ненахрадит квалиту квантитоу, незтратит особни контакт с каждым чловекем. Особни сполупраце про нас зустава закладни.

 

„Ходне велкоу брздоу в целем процесу дигитализаце јсоу сами лиде а јејицх взделани. Ти, ктери нерозумеји тецхнологиим, јим мнохди таке невери.“

 

Дртива ветшина вашицх курзу се тыка ИТ тецхнологии. С кым се бавите о јејицх подобе?

Јако незискова организација пропоујеме свет ИТ фирем, корпораци и старт-упу а институционални субјекти в поде универзитет небо стату. Хледаме пруники в том, цо обе страни моменталне потребуји. На једне стране фирми неустале хледаји лиди, ктери мохоу делат в ИТ – а ми се снажиме висветловат, же то нени јен о нарочныцх кодецх, але же је то широкы обор, в нежемжит у нежемжит у неплатим и нарочныцх кодецх. ывал. На друхе стране се снажиме взделават лиди ив закладницх дигиталницх доведностецх. Решиме јејицх безпечност на интернету и бежне уживателске зналости. Висветлујеме јим, же ИТ је вшуде колем нас, обклопује нас на каждем кроку. Снажиме се едуковат, аби цо нејвице лиди знальних могућности и потенциални хрозби тецхнологии. Бавиме се с фирмами о том, јаке позице а тецхнологие будоу потребоват, јаке маји до будоуцна плани. Але то стејне решиме ис универзитами, крајем, статем чи Европскоу унии. Виуживаме екперту а лектору примо з праке, ктери нам помахаји зустават релевантни. Дики тому активне мениме сполеченске парадигма а предсудки.

 

Јак тому розумет?

Ходне з нас сни о дигитални земи. В ниж небуде нутне јит на кажды урад особне, покажде виплнит патнацт папиру а стат ве фронте, неж се сеткаме с уредникем. Але она „дигитализаце“ невзникне лускнутим прсту. Ходне велкоу брздоу в целем процесу јсоу сами лиде а јејицх взделани. Ти, ктери нерозумеји тецхнологиим, јим мнохди таке невери. В томхле охледу је про нас инспираци естонска цеста. Там се нејпрве масове працовало на ширени дигиталницх доведности наприч генерацеми, мести и весницеми – а наједноу сами лиде зачали цхтит дигитални служби а мнози з ницх се на ницх били активни оцхоте. Без функцнихо екосистему тихле веци нефунгуји. Наштести мнохо фирем днес уж коука за рох. Нецхтеји јен продават продукти, але подилет се на целкове змене сполечности – ефективне сполечности, ктера буде розумне виуживат технологије.

 

Бавите се о ЦТП небо Велуку? Двоу сполечност, ктере подпоруји вашу активност, престоже нејсоу примарне ИТ гиганти? Теди ти, ктери цхтеји виужит вашехо „рецруитерскехо потенциалу“.

Ми самозрејме сполупрацујеме с радоу ИТ фирем – Аваст, Мицрософт, Аццентуре –, ктере з принципу потребуји взделаноу сполечност небо квалитни лиди про далши руст свыцх активит. Але в припаде обоу зминеныцх фирем је то указка мишлени велкыцх сполечности днешни доби. Веди, же је потреба мит успешны а фунгујици регион, в немж пусоби. Протоже поросте-ли комунита дигиталне грамотныцх лиди, буде вишши ходнота таке јејицх инвестиц а активит. Заровен ми вшицхни будеме потребоват простреди, в немж јсоу лиде приправени на змену.

 

Троуфнете си, јако инсајдер, одхадноут, кде буде свет ИТ за нејакыцх пет лет?

То вубец не. Јединоу јистотоу је змена. Неустала а днес и рицхла змена. Пред двацети лети јсме немели доступны интернет, пред десети лети телефони с интернетем, днес јими платиме, обједнаваме, фотиме, навигујеме аута. Прото наши вызвоу нени ани так научит некохо дефинитивни зналост, але витворит подминки к тому, абицхом се учили, јак тецхнологие виужит про наш властни живот.

Ондреј Чејка
Ондреј Чејка

 

Галерија

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.88 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви