Шеф Зебра Тецхнологиес: Иновативни пројекти зачинаји отазкоу „А проч је то такхле?“

1ТП5Тцоммунити 1ТП5Твлнена 1ТП5Тбрно 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Колегове розмистени в неколика будовацх, навиц на краји места. Таковем простреди донедавна фунговали заместнанци Зебра Тецхнологиес, јејицхж ведени си јеште пред випукнутим цовидове пандемие рекло, већ је треба то зменит. Световы лидр у области выроби мобилницх почитачу, чтечек чаровыцх коду, тскарен а новыцх тецхнологии на поли ИоТ и детаљно змаповал преференце и потреби свыцх заместнанцу и неетнекневејр европскоу побочку фирми, пресунул до новыцх простор ве Влнене. По уплнем забидлени се тади буде поткават 700 лиди 40 рузныцх народности. Ако се тади фирме, јејиж продукти можете наћи у скоро сваком супермаркету у небо складу, ао ко се све властито стара?

Розходнути о стеховани з Тецхнологицкехо парку било тежке. „Ведели јсме, же то буде знаменат споусту праце а часу. Навиц лиде си за 15 лет на предцхози простори звикли. Споуста јицх дојиждела зе северу а мели тим падем идеални цесту до праце. Јенже соучасне јсме квули полозе небили сцхопни најмоут лиди одјинуд, протоже ти би мусели дојиждет до праце влакем небо аутобусем на нектере з надражи а пак поужит јеште МХД а пројет Бриклачек, вцелекро кричек“ Зебре практикује на финансијској позицији редителе про Европу, Африку а Стредни выцход.

 

Проблематику дојиждени до праце внимаји рузне народи јинак. У вас то било засадни?

Стижности били минималне частечне оподстатнене. Једна з колегин, ктера бидлела у Бланска, мела наприклад спочитано, же вздаленостне ји цеста на окрај Брна „уделала“ 80 процент километру а час по центру поузе 20. Але с охледем на час стравены на цесте20. 80 процената похиб по центру. При решени новыцх канцелари јсме подобныцх припаду мели виц. Уделали јсме си в рамци фирми аналызу, абицхом ведели, кдо на стеховани доплати а кому бицхом хо мели нејак компензоват. Уж техди, јеште пред цовидем, јсме били оцхотни завест систем частечнехо хоме оффице, цож в те добе розходне небил стандард. Цовид нам так дост помохл. Ведели јсме таке, же в новыцх просторацх цхцеме мит флекибилнејши розложени працовницх мист, не јен стандардни фикни столи. А наконец нам пандемие помохла и се самотным пресунем. Бежне бицхом платили три аж шест месицу најем ве старыцх и новыцх просторецх соучасне, аби било стеховани цо можна нејхладши. В пандемии јсме але виужили тохо, же ветшина заместнанцу мусела працоват з дому квули розходнути влади, а прото јсме си нецхали поузе 50 мист ве старыцх канцеларицх. С ними јсме видржели аж до конце дубна, кди јсме се стеховали до Влнени.

„Квули полозе предцхозицх канцелари јсме небили сцхопни најмоут лиди з ради локалит, протоже ти би мусели дојиждет до праце влакем небо аутобусем на нектере з надражи а пак поужит МВП јешт.“
 

 

Јака је властне позице брненске побочки? Протоже по свете ма Зебра скоро девет тисиц заместнанцу ве 120 земицх, также кдиж је јицх в Брне 700, муси то мит велкоу ваху.

Јсме тед нејветши в Европе, виц заместнанцу јен в централе в Цхицагу. Кдиж то ходне зједнодушим, Брно је таковы „бацк оффице“ про целы регион. Сидли тади заказницка а тецхницка подпора, финанчни одделени захрнујици 130 лиди, ктере ма на старост учетництви, контролинг, ревизија и накуп, тым зпрацовани обједнавек од заказнитикориска оправка, процесни надзор валиту. Јеном с тим бицхом се але на 700 лиди недопрацовали. Поступне јсме зачали помахат и остатним регионум – Северни Америце, Асиа и частечне тед подпорујеме и Латинскоу Америку. Всадили јсме на то, же в Брне јсоу шиковни лиде, ктери се небоји наврховат нова решени а пребират зодповедност. Све заместнанце си вицховаваме а поступне јим уможнујеме ве фирме руст.

 

Проч зровна Брно а Ческо?

В Брне јсме зачали в роце 2004 под назвем Симбол Тецхнологиес, од року 2007 јсме фунговали под знаком Моторола Солутионс а Зебра нас купила у роце 2014. А проч си вибрали праве Брно? При посузовани „пословни случај“ наконец у ужшим выберу скончило Ирска и Чешка република. Брно успело зејмена дики велкему множстви висоце квалификованыцх потенциалницх заместнанцу а виспелему систему школстви. Ми потребујеме „младоу“ фиремни културу – јсме тецхнологицка фирма, неустале нецо новехо вивијиме. Наши заместнанци муси почитат с неусталоу зменоу, цож вижадује велкоу миру прилагодљивост и оцхоти учит се новым вецем. Видиме то и ве зпетне вазбе од заместнанцу – нектери си то цхвали, бави је то, јини си наопак стежуји, же то је прилиш нарочне. Ходне си то следујеме, протоже вшецхно, цо тади в Брне деламе, је постављено на наш лидецх а јејицх сцхопностецх.

 

Кдиж млувиме о выробцицх, кде се с теми вашими поткам?

Јако фирма јсме зачинали с чтечками чаровыцх коду а јејицх тискем, ктере пак нахрадили јејицх софистикованејши верзе а мобилни почитаче про бизнис. В днешни добе се заказники решиме комплекни пројекти в областецх малообцходу, логистики, складовани, выроби небо здравотництви се замереним на звышени ефективити и производност процесау а персоналу. Соучасне с тим, јак росте онлине обцход, си фирми уведомили, же прес наше заризени сбираји охромне множстви дат. Ми јсме сцхопни јим помоци је зпрехледнит а зискат з ницх ужитечне информаце, ктере се даји поужит про далши ризени а розвој фирем.

„Всадили јсме на то, же в Брне јсоу шиковни лиде, ктери се небоји наврховат нова решени а пребират зодповедност.
 

 

Кам вывој смерује?

В Зебре се несоустредиме поузе на наруст выпочетнихо выкону наш выробку. Велкы час травиме таке на самотне ергономии праце с ними. Так наприклад новоу генераци почитачу до склада уж чловек немуси држет в руце, је моћно је упевнит на предлокти а скеноваци заризени навлецт на прсти. Такове решени уможнује мит обе руце волне на манипулаци се збожим. Јиным пристројум лзе задават хласове покини мисто поужити клавеснице. Небо набизиме и могућност виужити розширене реалность с помоци специалницх брили, ктере докажоу зобразите уживатели и дополнительние информации без нутности контроли на дисплеји. Јсоу за тим самозрејме сложите тецхнологие, ктера вижадуји велкы выпочетни выкон, але выследкем је менши цхибовост и вишши выкон працовнику. Также наконец треба став засоб в папирецх оправду одповида реалите у складу. Јиным прикладем мохоу быт камерове системи в обцходецх, дики ктерым је моћан анонимизоване следоват, јак се увнитр похибуји заказници, а узпусобит тому розложени выробку. Наши заказници оправду цхтеји мит ве све фирме прехлед, цхтеји елиминоват цхиби чловека и максималне успокојит своје заказники при кажде трансакци.

 

В Брне мате 700 заместнанцу 40 народности. Јак то фунгује дохромади? А кде лиди берете?

Таки се некди сам себе птам (смеје се). Уж јсме мели заместнанце из Јапана, Бразил небо Кореје, а кдиж се с ними особне поткам, так јим отазку, кде се у нас взали, кладу таки. Ходне јицх прицхази дики студиу небо камарадум – Брно је мези студенти оправду велми популарни. Пак је ту урчита група лиди, ктери види Европу као једен стат а нени про не проблем быт три чтири роки в Брне и пак јит до Барселоне небо до Лондон. Самозрејме јсоу ветшиноу спиш младши а без завазку. Ми се тому небраниме, с каждым новым чловекем прицхази нецо новехо, обохацује нас то. Ја уж јсем ве фирме 17 лет. Кдиби то мели стејне вшицхни ми колегове, аси би нам то клапало, але зтратили бицхом сцхопност диват се, цо се да делат јинак. К нам але пријде треба студент на стаж, нејдрив је закрикнуты, протоже види велкоу мезинародни фирму, але на друхоу страну се обчас неухлида а рекне нецо јако „а проч је тохле је тохле? Тохле цхцеме слишет, такхле взникаји иновативни пројекти.

 

А цо соужити толика култур?

Проблеми се вждицки најдоу, хлавне але мимо фирму, аж ме то некди преквапује. Мели јсме наприклад колегу из Пакистану, ктеры сханел в Брне бит, але немохл хо сехнат, протоже мајителе мели предсудки о цховани лиди из тог региона. Аж с помоци нас, колегу, се то подарило, але страшне ме мрзи, же се тохле деје. Видим, же с часем се ситуаце ив Брне злепшује, але јде то помалу. Кдиж за нами в роце 2005 пријел шеф из Америки, Брно про неј било „дивокым выцходем“, бал се вијит из хотела, натож и дат јидло у рестаураци. Мусели јсем хо ходне премлоуват. Днес се захранични навштеви на место теши а часто хо знаји лепе неж ми мистни. Уж немаји проблем домлувит се. Престо си мислим, же в тето области маме јеште цо доханет. У роце 2004 јсем мел могућност стравит 14 дана у Енглеској. До те доби била моје комуникаце с цизинци омезена хлавне на побочки немецкыцх фирем – културне нам велми близке. Англие ме але абсолутне преквапила. Од првнихо дне јсем жил в мику лиди зе вшецх бывалыцх колонии а целехо света. Наједноу јсме прес праци једен друхехо зачали познават виц. Вшицхни јсме си навзајем сделовали, одкуд јсме, јак јсме се до Англие достали, цо родина а так дале. Такхле неформалне чловек зјиштује, јак је сполечност пестра, а незиштне се става јеји соучасти. То јеште в Брне моц незажијете.

 

 

Иво Кнофличек
Иво Кнофличек

 

Галерија

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.88 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви