Редител выставби ЦТП: Незајимаји нас будови, але јак се в ницх лидем буде жит

1ТП5Тцоммунити 1ТП5Тцтп

Кдиж Јан Хубнер је настао у роце 2004 черстве по школи до ЦТП, млувил техди јако једен з мала ставебницх инженыру енглицки а пустил се до будовани пројекту у западницх Чецхацх. Фирма техди мела обровскоу енергии, з пуводницх 15 заместнанцу рицхле ростла. „Била то шилена доба, најездил јсем 8000 кму месичне. В те добе јсме мели централу в Хумполци а поземки а хали в Модрицицх, з ницхж јсем минималне половину пројектовал јеште в добе, неж јсем до ЦТП настоупил,“ рика јсем до ЦТП настоупил,“ рика Хубнер,“ рика Хубнер, рика Хубнер, позиције недостал примо. Последницх 13 лет пусобил јинде, мимо јине на високыцх позицицх в Полску а Мадарску. По дискузи с мајителем ЦТП Ремонем Восем се овшем в зиме вратил.

„Доходли јсме се, же би бил рад, покуд му помужу јеште вице зефективнит фунговани фирми в добе про ставебництви так сложите,“ рика Хубнер, ктеры з ЦТП одцхазел в брезну одцхазел в брезну себе практикуј на себе 2009 год. жер ХБ Реавис в Празе. Помахал там завадет „зеленоу“ сертификати БРЕЕАМ на административном пројекту у Празе. „Цож се цхитло натолик, же ји сполечност заведла јако плошны стандард. По пар летецх ми ХБ Реавис набидл пресун до захраничи. В унору 2012 се зе ме стал шеф выставби в Полску, кде јсме техди зачинали таки с 15 заместнанци,“ повида муж, ктеры наконец велел ставебним пројектум в Полску а поздеује и виплати ив Маетпну зденес ив Маестн.

 

В ХБ Реавис јсте в Полску оцитл у далши екпанзе. То уж јсте з ЦТП добре знал, же?

Ано, таки јсем си то рикал. Превзал јсем ставебни дивизи, ктера мела пет заместнанцу. Неекистовало одделени накупу небо група, ктера би реализовала најемни простори, протоже техди јсме тепрве творили структуру. Кдиж јсем до Полска прицхазел, куповали јсме там друхы пројект а бехем три чтир лет јсме се стали нејветшим девелоперем канцелари ве Варшаве. Цела полска скупина наростла на 170 лиди а моје з тецх пети на зхруба падесат. А тен руст јсме устали, в роце 2016 јсме достали цену за нејлепшихо заместнавателе у Полску на закладе ходноцени властницх заместнанцу. Тохо си оправду поважуји. Ве Варшаве јсме ставели нове административни будови, вчетне нејвишши будови Европске уние. Ми се тади в Ческу Полакум троцху смејеме, але то, јак фунгује тамејши бизнис, је уплне јина трида. Мам к ним велкоу уцту, јсоу то сквели обцходници. Ми си рикаме, јак јсоу нам оцхотни продат вшецхно моћне а мнохди не нејлепши квалити, але ано, они јсоу оправду сцхопни продат нам вшецхно моћне, а кдиж ми купиме нижши додај квалиту, Цти закон поптавки а набидки.

 

В јакы момент вам давало смисл се до ЦТП вратит?

В роце 2020 уж била родина уцестована, протоже се мноу по Варшаве била ив Будапешти, а цхтели јсме се вратит дому. Цхвилку јсем фунговал в Брне а пак јсем си дал на ЛинкедИн, већ је хледам новоу вызву. А заволал ми Ремон Вос, мајител ЦТП, же би потребовал некохо с мыми зкушеностми а же хледа некохо, кдо ма зкушеност с рустовым манагементем – лепши ведени процесу, наставини систем, наеди лиши фокус. Пресне веци, ктерым јсем се последницх неколик лет веновал. А пресне то, цо ме и лакало. А цо си будеме повидат, кдиж вам завола чловек тохото формату, похлади то.

 

„Ми се тади в Ческу Полакум троцху смејеме, але то, јак фунгује тамејши бизнис, је уплне јина трида. Мам к ним велкоу уцту, јсоу то сквели обцходници.”
 

 

То троцху випада, же јде виц о процесс манагемент а ХР неж ставарину.

То је правда, ја уж лета нејсем ставар. Јсем чловек, ктеры твори системи, аби ставари мохли фунговат. Уж то нени о том, же поставим барак, але о концептецх. Покуд млувим наприклад о Влнене, је треба премышлет над тим, јак будоу лиде часем интераговат в данем простору, јака а колико буде зелене, јак успорадаме ретаил а цо вшецхно би в ареалобило балецх а праецо . Јестли си тади будоу моцт и зацвичит, јестли вибудујеме школку. Нени то јен о ставарине, але ио јејим вливу на околи. Ја будују тыми, ктере то уделаји, а зајиштују, аби сполу комуниковали.

 

Тыка се то јеном ческехо трху, небо и захраничницх?

Затим поузе ческехо, але тен је з наших 7 земи, кде пусобиме, нејветши. Јсем чланом интерни групе, ктера ма за укол витворит систематизаци тохо, јак у нас будоу фунговат процеси од накупу поземку прес поволени аж по выставбу а предани ставеб до справи. То вшецхно наприч једнотливыми трхи. Је потреба зајистит, абицхом мели стејны систем и таке конзистентни дата а мохли трхи мези себоу поровнават. Маме тед биг пицтуре ав једнотливыцх одветвицх то розпрацоваваме до детаилу. Јсоу але веци, ктере се в кажде земи ходне лиши, наприклад безпечност праце. Знову, Чеши се смеји, але в Полску је на далеко вишши уровни. Је то дано тим, же там ма зодповедност једен чловек, хлавни ставбиведоуци. Покуд се нецо стане, јде полицие за ним. Кдиж се тотеж реши в Ческу, екистуји ту рузни координатори, до смлув се да напсат, же то је зодповедност једнотливыцх фирем, а хуре се урчује одповедност.

 

Зминил јсте „зеленоу“ сертификат БРЕЕАМ. Јак је то с ни у прумисловыцх ареалу?

Ми маме туто цертификаци у вшецх будов, је то специални систем, о јехож уделени лзе зажадат у хотовыцх ставеб. Наш портфолио је сертификован на БРЕЕАМ „у употреби“, у нектерыцх будов јсме поступне надограђени до вишег стандарда. На следовани тецхто веци маме специални тым.

 

Птам се прото, већ у контексту проблематике ЕСГ (критериа про удржителне инвестовани, позн. ред.) наједноу тахле цертификаце наруста на ходноте.

Ано, БРЕЕАМ је са похледу ЕСГ велми ходнотны, али ЕСГ је далеко ширши теми, ктере мимо зелене а еколошки отазки захрнује и друштвени отазки небо взтахи се самосправами а уживатељи објеката и комунитами. Наприклад у канцеларскыцх будов једен з пожадавку неустале информоват соуседи о зменацх в ареалецх, цо а јак се буде дит, јестли немаји выхради вучи нашим активитам и подобе. Јде зкратка о то быт добар партнер. Уведомујеме си, јак моц је тенто тип комуникаце дулежиты – с уради, политики, бежными лидми, протоже ве финале се мужеме снажит, јак цхцеме, але покуд пујдеме проти јејицх зајт небудухтим зајм. Наше снаха је достат се до ставу, кди они веди, цо деламе а нејлепе јеште до тохо, же з тохо маји обце проспецх. Кдиж јсме в роце 2005 пришли до Бору у Тацхова, бил там старостоу бывалы комуниста, ктеры позици заставал 25 лет, а рикал нам: „Дивејте, ја си уведомују, же покуд тади прумистовес о думистослови зеждишшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшс на мест. . Ја цхци, аби взникла, але бавме се о том, аби то негативне неовливновало живот в обци. Цхци наследне поставит родинне доми, аби се сем настеховали нови лиде, аби сем фирми престеховали сва сидла, ми з тохо јако обец мели пенизе небо аби лиде зкратка неутикали до Немецка небо до пилз То је иде.“ Тохле доједнавани нам на зачатку забира 90 процената праце. Нени то јен о том, же си про своје ставби береме поземки, мусиме таке реципрочне нецо дават.

 

Да ли сте променили стандардне халове објекте од зачатку вашег приватног смештаја?

Систем ставеб је подобны, ходне се але мени накладани с енергиеми. Будови маји виц изолаце, светла в лед тецхнологии, вздуцхотецхнику, рекупераци, аби спотребовали мене енергие. По взору наш низоземскыцх колегу нини наприклад премышлиме, же бицхом нектере објекти ставели двоупатрове, абицхом лепе виужили простор. Увидиме але, јак то буде вицхазет финанчне, протоже в туто цхвили се у нас пронајима за 3,5 до 6 евра за метр чтверечни, кдежто в Низоземи је то выразне вице, такоже тамо си то мутжо. Мој соупериме с конкуренци тади в Ческу је околни земеми, хлавне Полскем а Мадарскем.

 

„Уведомујеме си, јак моц је комуникаце с уради, политики а бежными лидми дулежита. Протоже ве финале се мужеме снажит, јак цхцеме, але покуд пујдеме проти јејицх зајмум, небудоу нас на мисте цхтит.”
 

 

То велке тема је але хосподарени с енергиеми, же?

Урчите, вшицхни се будоу зајимат виц о спотребу, колико се прумерне плати за енергие на метр чтверечни. Сам јсем таковоу влну зажил уж трикрат небо чтирикрат, вждицки, кдиж се цена енергии зведла, а тед то буде јеште масивнејши. Прото држиме енергетицке стандарди високо – виме, же се к томе вждицки реч обрати знову. Јак јсме се бавили о БРЕЕАМу, ми хо деламе, протоже нам дава смисл, обсахује и лепша функчност будов по енергетичкој страни. Ницмене фирем, ктере би се тим до детаилу забывали, било дотед велице мало. Спиш си в дуцху јен одшкртаваји „зелене“ поличко – мате БРЕЕАМ, ок, добре, дал.

 

Обецне, про ставебни бизнис тед нени једнодуцха доба. Дуследки цовиду, нарушена логистика, недостатек материалу, инфлаце. Јак то внимате?

Третину свехо час тед травиме тим, же сханиме материал а решиме ростоуци наклади в подстате на вшем. Кдиж се бавим примо о Ческу, так оцел на бетонарске вызтуже се зведла о 100 процената. То саме цена минерални вати, бетону небо асфалту. Свет је бохужел так провазаны, же проблеми на једне стране витвори за час проблеми на стране јине. А пак јсоу јеште продуценти, ктери седи на засобацх, протоже веди, же стачи пар тыдну а продаји је далеко выходнеји. К тому се зведаји урокове сазби. За тето ситуаце про мнохе фирми престане мит цену ставет. Ми јсме троцху в јине позици, протоже пронајимаме чтири милиони метру чтверечницх, также маме волне пенизе про то, абицхом дал ставели. Але ти, кдо фунгуји так, же нејдрив постави а пак продаваји, будоу мит ветши проблеми, протоже несеженоу купце, ктери би заплатили звышеноу цену. Ставебництви буде зпомаловат, најми поростоу.

 

Да ли можете да промените позицију ЦТП у Ческу?

Ческо ма выходу квалитни доправни сите, лиди, стратегицкехо умистени упростред Европи, также поптавка буде вжди. Звлашт јак се будоу далши части бизнису преклапет до онлајн простора. Везмете си, же јеште пред пар лети јидло на интернету никдо некуповал, а тед је то треба десет процената обивател. Кдо ви, јак то буде за пар лет. Снажиме се над тим премышлет допреду. Наприклад једен з нашим клиенту, фирма розважејици јидло, уважује, же би до пар лет цхтела мит вшецхна аута на електрицкы похон. Про то будоу потребоват енергију, цож про нас муже знаменат прилежитост про выставбу фотоволтаицкыцх електрарен на стрецхацх а уложишт енергије, ктероу јим будеме продават. Не, тед то нени једнодуцхе, але на друхоу страну ме моц бави, кам а јак се посоуваме.

 

 

 

Галерија

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.26 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви