Обдоби глобализаце је за нами. Настава ера подпори локални економики

1ТП5Тцоммунити 1ТП5Тспиелберк 1ТП5Тбрно 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Екпандоват, небо не? А кам? Звладнеме то? Ма продукт шанци? Живот фирем принаши споусту неустале се винорујицицх отазек, се ктерыми је некди тежке си порадит јен в сами канцелари. Праве про розвој стартупу а фирем је тади ЦзецхИнвест, ктеры ма своји брненскоу регионалални канцелар у оффице парку Спиелберк. Рител побочки Вит Чермак в розховору млуви нејен о том, в чем докаже сполу с колеги фирмам помоцт, але зминује таке, јак се мени фокус агентури и јак з тохо мужоу рузне части Јихо части.

 

„Дало се то чекат, подил тохото сегменту бил в Ческу проти јиным земим пред пандемии цовиду-19 релативне низкы. Пандемија јехо розвој акцелеровала. Уможнила взник новыцх старт-упу и зветшени тецх субјекту, ктере уж на трху пусобили,“ рика Павел Блажек, бусинесс девелопер сполечности ЦТП, ктеры ма на старост обсазовани нове зенијицивалицх будова у бх. Поступне се рысујици сложени клиенту а јејицх прани јсоу добрым индикаторем целе соучасне ческе ситуаце. „Уплне пуводне јсме почитали с тим, же то бити выробни ареал, але реалита указује, же тади буде фунговат комбинаце лехке выроби, вызкуму а вывоје а е-цоммерце, причемж пресны помени“ .

 

Јакым фирмам помахате?

Јеште пред 15 лети за колеги цходили зејмена велке выробни фирми. В те добе тотиж платило, же ЦзецхИнвест је тади зејмена про велке ческе фирми а захранични инвестори, ктери хледали нове локалити и прилежитости про своју выробу. Про такове мел в те добе ЦзецхИнвест инвестични побидки в пуводни подобе. То се але в последницх 15 летецх выразне променило. Днес јсме тади примарне про мале, стредни и велке иновативни тецхнологицке ческе фирми а стартупи. Служби захраничним сполечностим вступујицим на ческы трх самозрејме поскитујеме стале. Ницмене уж је то с тим роздилем, же се нејдрив подиваме, јестли се нам предмет јејицх подникани до региона ходи а јестли прицхази с нејакоу цхитроу тецхнологии сходно технолошкој технолошкој сходном реторикономиу сходном региону . Монтовни неподпорујеме.

 

У побидек се заставме. В минулости се виуживали ходне, поздеји се стали терчем критики. Јак се на не дивате?

Инвестични побидки в пуводним наставини внимам јако соучаст економицкехо вывоје Ческе републики. Ходне јсме се и дики ним научили. Били остатне таке реакци на то, же в 90. летецх а на прелому милениа јсме јако земе немели народни а регионалални иновачни стратегие. То се але наштести уж доцела давно зменило. Прото јсме и ми дле потреб трху зменили параметри а цилове групни инвестичницх побидек. Днес мохоу подат жадост о побидку, теди велми зједнодушене речено пожадат о слеву на дани з пријму правницкыцх особ, јен субјекти, ктере сплнуји критериа тецхнологицкехо центра, центре билников сдильникыцх технологицхеские центре, центре бильни служби специалницх здравотницкыцх потреб. За помоћ наше стратегије локализације, ктера јде руку в руце с регионалалними иновачними стратегиеми, допоручујеме, јаке типи фирем јсоу входне до ктерыцх части крају Ческе републики.

 

Мохл бисте то троцху приближит?

Зједнодушене речено стратегие локализаце знамена, же јсоу колем крајскыцх мест жадоуци хигх-тецх фирми с вазбоу на вызкум а вывој. В ширшим прстенци (напр. Брненска метрополитни област) јсоу подржано мид-тецх и теж хигх-тецх фирми. В далшицх частецх краје је жадоуци покрочилы зпрацователскы прумисл. Тато стратегие вицхази нејен з историцкыцх соувислости, але хлавне з актуалницх мистницх опцијаи заместнаности и розвоје локални инфраструктури.

 

„Инвестични побидки внимам јако соучаст економицкехо вывоје Ческе републики. Ходне јсме се и дики ним научили. Били реакци на то, же в 90. летецх јсме јако земе немели народни а регионалални иновачни стратегие.”
 

 

Знамена то, же стратегие непочита с тим, же се до окрајовыцх региону достаноу субјекти с выразноу приданоу ходнотоу?

То розходне не. Неж але змениме стратегии локализаце в нејакем уземи, мусиме витворит адекватни подминки, аби тато змена мохла настат. Покуд наприклад в нејакем меншим, вздаленејшим месте од крајскехо центра идентификује реалны потенциал про реализаци локални прумислове зони чи про ревитализаци бровнфиелдуу про подникателске пидникателске пидника помужеме. Наследне покуд место за наши асистенце даноу локални прумисловоу зону успешне зреализује а витвори призниве подминки про розвојнихо подникани, је моћна локална стратегија за иновативну стратегију у рамизену еј допоручоват иновативне технолошке фирме.

Аби се такова трансформаце мохла ускутечнит, мусиме нејпрве зменит наставени мисли у прислушныцх представителу муниципалит, же заместнаност јејицх обчану виреши јеном велке фирми. Хлавне ве вздаленејшицх регионецх (в Јихоморавскем краји се то тыка зејмена Знојемска а Ходонинска) је тотиж потреба витворит здравы сет малыцх а стредницх поднику, јејицхстрида мајдум продукти . То се лехце рекне. Ми то але умиме конкретними кроки подпорит – је то она зминована системова подпора локалницх прумисловыцх зон а подпора ревитализаце бровнфиелду. Мистни подникателе тотиж потребуји квалитни заземи, ве ктерем мохоу пусобит а творит. Прото остатне провозујеме властни база података немовитости про подникателске учели чи секторовоу датабази додавателу и мнохо далшихо. Розвијет локални економику нам дава велкы смисл, протоже еру глобализаце уж маме за себоу. Настава ера локализаце, про ктероу, абицхом ји били сцхопни зацхитит а виужит, мусиме нацхистат входне подминки.

 

Также с лаканим захраничницх фирем је в Ческу конец?

Не так доцела, јен се то деје јиноу, цхитрејши формоу. Кдиж нас ослови сполечност зе захраничи, так про ни анализујеме входност региона, о ктеры пројевила зајем. В припаде зајму јсме сцхопни про ни в рамци првотни фазе приправит и референчни навштеви фирем. Покуд виходнотиме, же се захранични сполечност про даны регион ходи, приправиме про ни комплетни вступни баличек служеб. Соучасне се диваме на то, зда јсоу в прислушнем краји стредни прумислове школи а универзити, ктере продукуји адекватни апсолвенти, потенциални заместнанце такове фирми. Недостатек квалификованыцх заместнанцу је тотиж далши велке тема днешка. Јихоморавскы крај је у томто охледу доцела поларизованы – Брно а Брненска метрополитни област јсоу дики РИС ЈМК а субјектум розвијејицим подникателске простреди в краји велми добре розвинуте шпитцхым стартуп локалити пл. Наопак их нашехо краје је потреба систематицки розвијет, протоже нектере јехо локалити се стале ради мези економски слаби.

 

Зминил јсте ЈИЦ, ктеры се на првни похлед замерује на подобне активности јако ви. Јак мате мези себоу розделене поле пусобности?

Доплнујеме се. ЈИЦ је про нас на крајске уровни сполу с Регионални розвојовоу агентуроу јижни Морави кличовы партнер. Кдиж се на нас обрати стартуп чи зачинајици субјект, так хо в уводу нашег конзултаце листеујеме с регионалним субјектима у челе с ЈИЦем, ктере му мохоу помоци в розвоји. Јакмиле се већ користи од једног или профилованог стартуп-а и представља иновативну фирму на трху пусобици, јде о клијентима про нас. Фирмам набизиме широке портфолио служеб. Про стартупи маме акцелерачни програми, ктере јим отевроу двере на трхи по целем свете. В рамци програму ЦзецхЛинк Стартуп је пак умиме пропојоват с инвестицијом. Сполечне витвариме простреди про јејицх далши розвој. Нени то але так, же бицхом чекали, аж нас подникателе сами зконтактуји. Цилене је сами ословујеме а представујеме јим, в чем мужеме быт про не приносни, јак јсме сцхопни је посуноут дал в јејицх подникателскем розвоји.

 

Тежите нејак з умистени вашицх канцелари ве Спиелберку, кде јсте мноха велкыми значками обклопени?

Локаце наши регионални канцеларе на престижним бизнис адресама је про насулежита. Остатне летос јсме о том с ЦТП интензивне једнали, небот јсме потребовали трошку јине канцеларе. Јсме ради а важиме си тохо, же нам вишли встриц. Можете да унесете адресу, ако будете намештени на фирмама а стартупум и одкуд будеме мит доброуправни доступност к месту у крају. Наш зајем о канцеларе плати ив актуални онлине добе. Нектери клијенти, стејне јако ми, преферуји особни сцхузки, покуд нам то владни наризени доволи. Особни контакт с клиентем је ненахрадителны.

 

„Локаце наш регионални канцеларе на престижним бизнис адресама је про нас дулежита. Можете да унесете адресу, ако будете намештени на фирмама за покретање и одкуд будеме мит доброуправни доступност к месту у крају.“
 

 

Обдобне регионалални канцеларе ЦзецхИнвесту јсоу ве вшецх остатницх крајицх Ческа. Сровнавате се мези себоу? Јак си јижни Морава в поровнани стоји? Заслоужи си оправду своји иновативни повест, небо се троцху „плацаме по раменоу“?

Је правда, же на Брно а Брненскоу метрополитни област се мнохо далшицх региону дива јако на приклад добре праке, кде оправду фунгује регионалални иновачни стратегие. Центрум регион је велми виспеле. На јиныцх частецх краје мусиме працоват. Пануји там јисте роздили. Верим але, же се то злепши.
Брно и Јихоморавскы крај су своји иновативни повест розходне заслоужи. Пусоби ту рада шпичковыцх стартупу а фирем в ИТ, в преснем стројиренстви, в космицкем прумислу чи ве здравотництви. Добри јсме таке в херним прумислу. То је дувод, проч стале вице фирем вивијејицицх почитачове хри смерује до Брна. Херни прумисл је але поузе једноу з части ветшихо а про економику јеште дулежитејшихо сектору, креативнихо прумислу. Праве на розвој тохото одветви се в Брне в последницх летецх ходне кладе дураз.

Ја јсем особне моц хрды на то, же је Брно мезинародним центрем електронове микроскопие. Кажды трети шпичковы микроскоп на свете се вироби праве у нас в Брне. Никде јинде на свете нени такова концентраце фирем а ведецкыцх уставу забывајицицх се тоуто тецхникоу, ктера ма незаступителноу роли нејен в медицине, але таке в прумислу, напрзимуклад вее

 

Вит Чермак
Вит Чермак

 

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €15.88 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви