Легито вери в близкоу сполупраци мези лидми. На аутоматизаци документу виростло 12насобне

1ТП5Твлнена 1ТП5Тбрно 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

„Патриме мези ти фирми, ктере вери, же взајемна инспираце нутна про иноваце је при праци на далку потлачена. Јако рицхле ростоуци фирма потребујеме решит веци ровноу а працоват на иновацицх сполечне наживо. Справне поцхопени јемныцх нуанци је кличове про витворени сквеле а виладене служби, прото си важим тохо, же нејсме канцелар дуцху, але жије то тади. . Сидли в бизнис парку Влнена, специјализовани за аутоматизовану праксу нејен с документима и виростли за последни роки 12насобне. А јеји закладател си дела залуск на то, же потенциал русту би мохл быт стејны и до будоуцна. Вивијет продукт цхце притом порад выхрадне из Брне.

 Легито је класични стартуповы прибех студентскехо подникани. Ондреј Матерна, апсолвентна информатика на Масариковом универзитету, наша је пред осми лети диру на трху а вимислел настрој, ктеры поскитовал концовым уживателум предприправене правни документи. „Чловек си мохл буд нецо стахноут наслепо з интернету, цож небило оптимални, небо платит дразе правникови а чекат, аж документ витвори. Наше решени било златоу стредни цестоу“, приближује Матерна пуводни продукт, ктеры доднес жије под знаком Легито Маркетплаце. Регионалне продукт фунговал, фирме уможнил зветшит се на пет заместнанцу. Зломовы бод в јејим вывоји мел але тепрве пријит.

„Мислиме си, же взајемна инспираце нутна про иноваце је при праци на далку потлачена. Јако рицхле ростоуци фирма потребујеме решит веци ровноу а на мисте, прото си важим тохо, же нејсме канцелар дуцху, але жије то тади.”
 

„Указало се, же пуводни мишленка је велми тежко шкалователна в захраничи. Прото јсме шли јиноу цестоу а мисто фокусу на хотове правни документи јсме се в роце 2017 розходли дат наши тецхнологии заказникум к диспозици, ат си с јеји помоци аутоматизуји, ближа помоћ, аутоматизуји, материал с материал, се ктерр прицу матри рамени ни властне једнодуше, але Легито то вистрелило до уплне јиныцх бизнисовыцх вод. Од 2018. године фирма је виростла на 60 лида, канцеларе в цоворку ји престали стачит, а так тед обываји простор или 995 метара чтверечницх и Влнене.

 Софтвер Легита актуелне вуживаји стовки велкыцх клиенту и дохромади 400 тисиц регистрованих корисника по целем свете. То вшецхно без велке реклами. К решени се ветшиноу доставаји так, же си до Гоогле задаји пожадавек на настрој на аутоматизаци документу. „Типицки екистује треба одделени накупу, ктере си у нашој апликацији аутоматизује сцхваловани а евиденци додавателу, процес выберовыцх ризени ак томе вшему творбу соувисејици обцходни а правненикови документи и правненикови а подеписовани,“ пописује Матерна. Јехо фирма уможнује фунговат далеко ефективни неж јен с обичним Вордем а Екцелем. На другој страни про виужити служеб Легита нејсоу потреба тыми ИТ имплементатору јако у мезинародницх гиганту.

 

Чешко, Велика Британија, САД. А дал?

 Легито навиц поступне придава нове а нове функце. Фиремни вывојари имплементирали манагемент животнихо циклу документу, также се да увнитр евидоват воркфлов небо сцхваловат на рузныцх уровницх. В добе пандемие взникл настрој на колаборативни праци увнитр дане фирми ис јејими заказники звнејшку. А в роце 2021 додали апликацију на творбу властних апликација, која може да дода треба справу додавателу, биту небо соудницх спору. Подле тохо, цо кдо потребује. А же тохо потребуји ходне – Легито јако такове днес творри три сполечности сидлици у Ческу, ве Велке Британии и ве Спојеныцх статецх, кде јсоу вшуде мале тыми обцходнику, кде јсоу вшуде мале тыми обцходнику, ктејоко з регионикикококо. Једна минипобочка фунгује у Колумбији, кде се к Чецхум придала парта пуводницх клиенту. Зкратка прото, же се јим либило, цо фирма дела, јак фунгује а јаке ма плани.

 Ти спочиваји хлавне в том крок за крокем порад руст. „Порад се професионализујеме, вивијиме покрочилејши продукт, прицхази к нам чим дал сениорнејши колегове, витвариме специализованејши позице. Јестли јсме за последницх пет лет виростли 12насобне, до будоуцна си троуфаме на далши 12насобек,“ надхазује одважноу визи Матерна.

 Помоцт в том јему а сполечникови маји и немечти инвестори, ктерри јсоу подле јехо слов пресне теми, ктерри уми подпорит. Далшим помоцникем би мела быт и она отеврена менталита фирми, ктера је видет на првни доброу уж в јејицх просторацх. Тади се седи по тымецх, аби бил час се кдиколив бавит о том, цо дал. Једну мистност твори патрове сезени, кде се да лежет и седет, в припаде потреби се з ни одхрнутим стени да уделат сал, а кдиж се акце протахне до вечера, је тадире протахне до вечера, је тадир тада с тераса на тераси. Једно би але прес велке плани мело зустат. „Вывој бицх цхтел порад држет в Брне. З мистницх универзит вицхази споуста шиковныцх лиди,“ повида запалене Матерна а указује на далши, затим волноу мистност, кде је простор про клидне 40 новыцх твари.

Ондреј Матерна Ондреј Матерна

 

 

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €16.24 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви