Зкушеност ПКВ: При здражовани енергии прохраваји вшицхни, некдо се але појистил. Јак?

1ТП5Твлнена 1ТП5Тцтп 1ТП5Тбрнорегион

Учти за енергие никди небили нејмилејши поштоу, але тед се је боји отвират лиде в домацностецх и манажери велкыцх фирем. „Маме в портфолиу такове, ктере платили за енергију 30 милиона корун рочне а по здражени је до 120. Је то екистенчни,“ рика Јири Пецх, сполумајител сполечности ПКВ, ктера реши фирмам и вырцеводем. Јестли лиде заживаји хорке обдоби квули здражовани електрини а плину, ПКВ хо ма квули тсунами поптавек на успорнејши решени. Једен велкы пројект остатне уж месице цхистаји и про ЦТП, мајителе бизнис парку Влнена, кде ПКВ сидли.

И фирми, ктере се енергетикоу никди прилиш забыват нецхтели, наједноу муси. Цо то знамена про вас?

Обровскоу змену в том, јак клиенти енергие а енергетику бероу. Последницх 15 лет била ве вшецх фирмацх, ктере јеште интернихо енергетика мели, тенденце збавоват се хо. Јак клесала цена електрини а плину, так немели дувод решит успори. Наопак последницх пет лет зачали быт успори а ухликова стопа маркетинговым трендем, и кдиж систематицки ји решили јен визионари. Вшецхно то, цо се деје колем нас – ситуаце по цовиду а на Украине а навазујици кризе – але зпусобило драматицкоу змену. У нас се то пројекује уж јен тим, с кым једнаме. Дрив то бил тецхницкы рител, енергетика, моћни менаџер одрживости, теди особи одповедне јен за част провозу, а вшецхно хрозне длоухо трвало. Днес то решиме примо с мајители фирем, протоже тенто проблем наростл до обрицх розмеру, а так се в нем ангажуји. Частечне и прото, же нени звикем мит ве структуре фирем ЦСО (ведоуцихо безпечности) с достатечне силным мандатем, ктеры наставља а ходноти целковоу стратегии у области удржителности.

В јакем моменту се у вас објевуји с поптавкоу?

Кдиж пријдоу првни фактури с обрими числи, змени додавателе небо се подиваји на числа з бурзи. В тен момент по нас часто цхтеји инстантни а рицхле решени, ктере јим самозрејме неумиме дат. Цхиби јим тотиж дата, длоуходоба стратегие и реалны похлед на енергетику. Часто так цходи треба за дотачни агентуроу, ктера јим набидне жадост о дотаци на фотоволтаику з Народнихо плану обнови, притом дотаце некди нејсоу вубец потреба. Фотоволтаики има навратност у нектерыцх клиенту и без дотаци три роки.

„Шетрит цхтеји а муси вшицхни. Ми се але сеткаваме с тим, же нам уж при сцхузце рикаји, же уделали максимум, јенже пак зјистиме, же се ани неподивали на фактури.”
 

Је фотоволтаика коузелне решени на вшецхно?

Нени. Је то једно з рицхлејшицх решени, прото хо тед апликкујеме частеји. Јен у нас се поптавка по нем зведла мезирочне о 420 процената. Неж се до тохо пустиме, је про нас дулежите уделат аналызу ареалу небо немовитости а зјистит, цо се там властне да наврхноут, а хлавне јак поступоват. Маме клиенти, ктери се за каждоу цену цхтеји збавит плину без охледу на то, јесте ли то тед актуалне економицке, небо не.

 

Ма то смисл?

Је то безпечностни решени, не економицке. Кдиж лони зкрацховала Бохемиа Енерги, велци одберателе немели жадноу нахраду ани оцхрану. Наједноу немели додавате а фабрика јим треба тыдни стала, цож је то нејхорши, цо се муже стат, а то они уж никди нецхтеји зажит. Прото се снажи најт јине решени, треба паралелне јет на електричну. Докуд је плин за аспон троцху розумноу цену а је к диспозици, так хо нецхтеји одрезават. Але то, цо делаји, је безпечностни реакце на то, јак се цхова Руско, а реакце на цеоу енергетицкоу кризи, ктероу јсме си з нашехо похледу в Европе зпусобили сами. Праве свым приступем к Руску а тим, јак јсме си на нем систематицки 15 лет будовали завислост.

 

Јенже наприклад скларни јсоу на плину оправду зависле. Јде плин нахрадит вшуде?

Не вждицки, але ветшиноу ано. Покуд мате скларну, так там је технолошка завислост на плину сложита, мусите зменит пец. Обецне вждицки рикаме, же је потреба успорит цо нејвиц на стране спотреби, то знамена свицени, топени, охривани тепле води а плно далшицх веци. А к тому се диват на здројовоу странку. Он је тотиж у Ческу наприклад велкы проблем зискат ставебни поволени на ветрники, цож нам зужује могућности на стране выробе енергије.

 

Јаке фирми за вами тед нејчастеји цходи?

Јсоу то уплне вшицхни – старостове, мајителе канцеларскыцх будов, велкыцх прумисловыцх ареалу, сите супермаркету, дрогерии небо рицхлыцх обчерствени, протоже треба про не је нестуснынарулекто. Здражени је охромны проблем про вшецхни, але хлавне у низкомаржовыцх фирем. Шетрит але цхтеји а муси вшицхни. Ми се сеткаваме с тим, же нам уж при сцхузце рикаји, же уделали максимум, але пак зјистиме, же се ани неподивали на фактуру. Также зачинаме тим, же сбираме доклади, фактури, хистории спотреби, абицхом зјистили, јак се дана будова цхова. Некди нени треба ани ниц вименоват, јен си лепе наставит вздуцхотецхнику а цхлазени. Јенже к томе вшему потребујете вступни дата. Некде сице маји фацилити манажера, але часто ектернихо, также о доме небо ареалу ниц неви. То јсоу про нас пак ценнејши заместнанци, ктери попишоу, кде то фоука а кде моц топи. Је дулежите птат се а достат до хри нејен мајителе објекту, але и ти, кдо хо реалне уживаји.

 

„С ЦТП уж последни два три роки пилотујеме обровскы пројекат, кди јсме на рузне части портфолиа вчетне брненскыцх канцеларскыцх ареалу насазовали енергетски менаџмент и будеме покрачоват и на збитку. Је то сквеле квули једнотности а концентрираци дат, јејицх поровнани а макималниму виужити ив нефинанчним репортингу.”
 

 

Кдиж влада вибизи, ат вшицхни снижи теплоту витапени, буде то мит ефект?

Ветшина фирем забывајицицх се логистикоу, кде се часто отвираји врата и двере, уж је тед на минималницх теплотацх, ктере зе закона муси држет. Нени кам снижоват. Обецны поцит, же вшицхни маји канцеларе витопене на 27 ступну, таке нени правдивы. Рада фирем топи на 18 ступну а маји то так уж лета, ве выробницх подницицх се то обецне велми реши. Ано, можна се канцеларе витапи на виц а там шетрит јде, але фирми то обецне велми хлидаји.

 

Зептам се јеште јинак, вишел з целе техле сложите ситуаце некдо добре?

Маме мнохо клиенту, ктери пришли пред треми чтирми лети а ми јсме јим пројектовали фотоволтаику с 10летоу навратности. Тед по трецх летецх волаји, же уж маји инвестици зпатки а цхтеји покрачоват небо придават далши првки. И с ЦТП уж последни два три роки пилотујеме обровскы пројекат, кди јсме на рузне части портфолио вчетне брненскыцх канцеларскыцх ареалу насазовали енергетски менаџмент и будеме покрачоват и на збитку. То је сквеле квули једнотности а концентрисани дат, јејицх поровнани а макималниму виужити ив нефинанчним репортингу. Насазени манагементу се буде комбиноват са додатним сензорима и розширеним фотонапонским, је то оправду робустни. ЦТП се до тохо навиц пустила уж пред випукнутим кризом, также је ходне допреду против јиным. Јине фирми пред феноменем нефинанчницх дат, некди таке скритым под буззвордем ЕСГ, троцху стркаји хлаву до писку, бохужел је то дожене дриве, чи поздеји а ти, цо то зачноу реквастих в прнебудеследе.

 

Јаке је з вашехо похледу удржителне решени тохо вшехо?

Заклад је смероват к ухликове неутралите и снижоват вшецхни наклади на енергие. Нема смисл наприклад возит материјал на ставби з јиныцх континенту, решме уж енергетицкоу стопу выставби. Малокдо си затим уведомује, колико јехо сполечност стоји небо буде стат зданливе левнејши материјал с непомерне ветши ухликовоу стопоу. В рамци приправоване легислативи буде пожадовано одрепортоват комплетни ухликовоу стопу сполечности чи продукту. За тим невидим ниц јинехо неж контролни механизам с цилем завест ухликовоу дан јакожто мотивачни настрој про сплнени наставеныцх цилу в рамци декарбонизаце.

 

Жит локалне се але да ве вшецх охледецх, нејен в потравинацх небо облечени. Маме се бавит о том, јак быт цо нејмене нарочны, але притом зтратит цо нејмене комфорту. Немлувим о наврату до пралеса, але о том, јак цо нејвиц виужит злепшујици се тецхнологие а доступна дата. То је трвалы процес. Кдиж мам десет лет стары објект, пројектовал се некди три роки предтим, также тецхнологие увнитр јсоу минималне 13 лет старе, спиш виц. Прото би се мела правиделне делат решерше тохо, в јакем је дум ставу, а плановат јехо поступноу обнову. Прото јсоу закладем податке о фунговани дому, замишлени се над спотребоу тецхники а тим, јак ји поуживам. Вшицхни знаји енергетицке штитки, уж але неведи, же се стале актуализуји, также то, цо било трида А пред двема лети, уж нени трида А днес. Ве фирмацх је прото оправду нутне мит свехо енергетика, ти днес але на трху нејсоу.

 

А јак буде накладани с енергиеми випадат за 20 лет?

Ходне се буде точит колем микроздроју – домацности а треба и обецни будови си будоу нејакоу част енергие продуковат сами а здроје се будоу сдилет в комунитницх ситицх. Мужете мит фотоволтаику у школи ао празднинацх посилат енергии з ни наприклад зоологицке захраде. Дотед то небило моћне, але уж се цхиста легислативни змена, а наросте так дулежитост пропојени спотребителе и продуцента. А ив том се знову пројеви роле енергетицкехо манагементу. Аби се енергие мохла препосилат, мусиме пресне ведет, кди је ји пребитек а кди недостатек, аби било моћне напароват к собе входне партнери. Домацности јсоу аси троцху вздаленејши визе, але местске небо обецни будови јсоу оправду на дохлед. Даља тема је потом вывој новыцх акумулатору и остатницх тецхнологии, кде би се енергие складовала. Ниц з тохо се овшем необејде без цо нејвишшихо акценту на цо нејнижши спотребу.

 

 

Јири Пецх Јири Пецх

 

 

Пријавите се на наш билтен

  Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.

  Проперти финдер

  Истакнута својства Прикажи сва својства

  Стрелац ЦТП НВ €16.24 Икона ЦТП ПРОНАЂИ ИМОВИНУЦирцле Арров ЦТП АР је изашао

  Комерцијални контакт

  Ivan Pastier

  Адреса парка

  Bratislava

  Оплеталова 87, 841 07 Братислава - Девинска Нова Вес Словачка

  Добити понуду

   Захтеви